XXI Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Raby" - Łapanów - 24.11.2015 r.

XXI WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "DOLINA RABY" - 24.11.2015

    24. listopada 2015 roku w sali widowiskowej Domu Kultury w Łapanowie odbyło się XI Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby". W przyjętym porządku obrad znalazły się nastepujące punkty: wybór Przewodniczącego, Członka Prezydium i Sekretarza Walnego Zebrania; wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, zmiany w Statucie Stowarzyszenia wymagane PROW 2014 - 2020; wybory uzupełniające do Rady LGD w związku z wymogami PROW 2014 - 2020; informację o przygotowaniu Lokalnej Strategii Rowoju i przyjęcie jej założeń; wolne wnioski.
    Zebranie, przy licznym udziale członków Stowarzyszenia, otworzył Prezes Zarządu LGD "Dolina Raby" - Krzysztof Kwatera, a następnie przekazał prowadzenie Tadeuszowi Olszewskiemu ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, wybranemu na przewodniczącego zebrania. Zrealizowano wszystkie przyjęte punkty zebrania.
   Z propozycją zmian w Statucie LGD "Dolina Raby" zapoznał zebranych Krzysztof Kwatera, uzasadniając każdą propozycję zmiany, które wynikały głównie z postanowień Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. WZC przyjęło wszystkie zaproponowane zmiany.
   W związku ze wspomnianym Programem i skutkiem rezygnacji kilku członków Rady LGD "Dolina Raby" zostały przeprowadzone wybory uzupełniające. W skład zmienionej Rady LGD, weszli m. in. Józef Mroczek - jako przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Bochni, Adam Kruszyna - przedstawiciel Firmy "Adim", Lucyna Swięch - przedstawiciel Koła Gospodyń Wiejskich z Wiśnicza Małego.
   Z propozycjami zapisów Lokalnej Strategii Działania zapoznał zebranych Prezes Krzysztof Kwatera.  We wrześniu we wszystkich gminach LGD odbyły się konsultacje społeczne, na których zaprezentowano diagnozę obszaru pod względem spraw społecznych, gospodarki i środowiska. Dokonano analizy SWOT wykorzystując metody partycypacji oraz wskazano cele szczegółowe do realizacji. Następnym etapem były spotkania branżowe z potencjalnymi beneficjentami. W listopadzie odbyły się spotkania z samorządami, firmami spożywczymi, służbami społecznymi, osobami fizycznymi, które chcą otworzyć działalność gospodarczą, organizacjami pozarządowymi, firmami, które chcą rozwijać działalność gospodarczą. Na spotkaniach omówiono zasady ubiegania się o dotacje, podział budżetu, przeprowadzono ankietę na temat lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zebrano karty projektów, czyli pomysły na nowe projekty w ramach LEADER 2014-2020. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem i gromadziły licznie zebrane osoby. Zebrało się także Forum Lokalne, czyli ciało składające się z przedstawicieli Zarządu i Rady LGD celem przedyskutowania założeń LSR, procedury oceny i wyboru projektów, lokalnych kryteriów wyboru oraz składu Rady.
    W dyskusji nad propozycjami zgłoszono dwie uwagi. Zgromadzeni większością głosów przyjęłi jedną, odrzucili drugą. Walne Zebranie Członków przyjęło założenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Dolina Raby" (do pobrania - link poniżej). To bardzo ważny materiał, z którym winni się zapoznać wszyscy potencjalni wnioskodawcy (beneficjenci).
   Ustalono również, że kolejne WZC odbędzie się jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej 22 grudnia.

XXI Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Raby".

XXI Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Raby".

XXI Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Raby".

XXI Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Raby".

XXI Walne Zebranie Członków LGD "Dolina Raby" - Łapanów - 24.11.2015 r.

DO POBRANIA

ZAŁOŻENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU >>>

KWESTIE FINANSOWE >>>

[wstecz]