http://www.porozumieniekarpackie.pl/

KARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

   Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" zostało podpisane 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim. Porozumienie ma charakter otwarty. Jego podstawowym celem jest zgromadzanie jak największej liczby organizacji i instytucji wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.
   Karpaty to nieskażone ziemie, ostoje dzikiej przyrody, unikatowa flora i fauna, urzekający krajobraz oraz przenikające się kultury. To jeszcze niedoceniony, ogromny potencjał ekonomiczny. Zachowanie wartości kulturowych, przyrodniczych i społecznych wymaga zaangażowania i współpracy świadomych społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych i administracji publicznej.
   Stowarzyszenie Ekopsychologia zwraca się z zaproszeniem do uczestnictwa w Programie "Karpackie Inicjatywy Lokalne 2", którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej Karpat oraz wdrażania zapisów Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.
   Region karpacki jest unikatowy pod względem przyrodniczym, krajobrazowym i kulturowym. Jednak to od świadomości i działalności mieszkańców zależy jego przyszłość - czy i w jaki sposób, będzie chroniona różnornodność biologiczna i krajobrazowa. Program "Karpackie Inicjatywy Lokalne" odpowiada na potrzebę rozowoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania organizacji pozarządowych w podnoszenie świadomości ekologicznej. Efektem realizacji programu będzie pobudzenie aktywności w celu rozwiązania loaklnych problemów związanych z ochroną środowiska w Karpatach.
   Do Programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne" zostanie przyjętych od 15 - 30 inicjatyw lokalnych, które otrzymają dofinansowanie w wysokości do 20 000 zł (w przypadku uzyskania dofiansnowania przez Stowarzyszenie Ekopsychologia z Narodowego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Nie wymagamy wkładu własnego finansowego.

Przykładowy katalog działań, które mogą być podejmowane przez zgłaszane inicjatywy:

- przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających;
- ochrona ex situ zagrożonych gatunków;
- ograniczenie antropopresji wynikającej z rozwoju turystyki poprzez budowę i modernizację małej infrastruktury turystycznej/edukacyjnej;
- odbudowa stanu populacji zagrożonych i cennych gatunków drzew, zachowanie i pielęgnacja cennych alei przydrożnych;
- zakładanie, odtworzenie, pielęgnacja ostoi - zadrzewień i zakrzewień śródpolnych;
- zakładanie, pielęgnacja i zagospodarowanie małych zbiorników wodnych;
- rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich, zieleńców o znaczeniu przyrodniczym;
- czynna ochrona ekosystemów oraz występujących w nich siedlisk i gatunków;
- modernizacja lub wyposażenie ośrodków rehabilitacji dla dzikich zwierząt (w tym chronionych);
- usuwanie skutków mechanicznego zniszczenia i dewastacji siedlisk przyrodniczych;
- renaturyzacja /remediacja obszarów, w tym siedlisk przyrodniczych zdegradowanych i zniekształconych przez człowieka;
- ograniczenie antropopresji - minimalizacja emisji do środowiska z budynków /obiektów użyteczności publicznej;
- działalność przeciwpowodziowa - przeciwdziałanie lokalnym podtopieniom, wspieranie małej retencji.

Podstawowe warunki, które powinna spełnić inicjatywa:

   - Inicjatywy jest zgłoszona przez osobę indywidualną, lokalną organizację pozarządową, grupę nieformalną, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe (zwane dalej Podmiotami). Osoby indywidualne, które zgłaszają inicjatywę muszą uzyskać poparcie minimum 5 mieszkańców gminy.
   - Inicjatywy muszą być realizowane na terenach /obiektach ogólnodostępnych, tj. powszechnie, publicznie i nieodpłatnie dostępnych, z wyłączeniem terenów/obiektów stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub przedsiębiorców (nie dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą).
   - Inicjatywy muszą być realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   - Inicjatywa musi uzyskać pozytywną opinię władz samorządowych.
   - Inicjatywa jest realizowana w sposób angażujący społeczność lokalną;
   - Inicjatywa wpisuje się w założenia Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat.

   Na Państwa zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2015. Szczegóły Programu "Karpackie Inicjatywy Lokalne" oraz formularz zgłoszeniowy znajdziecie na stronie: http://www.ekopsychologia.pl/210,a,karpackie-inicjatywy-lokalne-2.htm.

Kontakt: Monika Ochwat-Marcinkiewicz
karpackie.inicjatywy@ekopsychologia.pl
tel. 785341089

Zapraszamy do współpracy - razem możemy więcej!

[wstecz]