Kwalifikacja Wojskowa 2016.

    Urząd Gminy Żegocina informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku, w/w kwalifikacja dla powiatu bocheńskiego odbywa się od 01.02.2016 do 03.03. 2016.
   Dla Gminy Żegocina kwalifikacja wojskowa, dla rocznika 1997, odbędzie się w dniu 11.02.2016 w Bochni przy ul. Karolina 14D (Ośrodek Interwencji Kryzysowej).
   W przypadku jakichkolwiek pytań lub zmiany terminu wstawienia się do Powiatowej Komisji Lekarskiej proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikiem UG Żegocina tel. 14 61 32 008 wew. 25.
                                                                                                                                    Barbara Łękawa.

JAK TRAFIĆ ?

Trasa dojścia.

Trasa dojścia.

Droga dojścia.

Siedziba.

    Stosownie do postanowień rozporządzenia ministrów: spraw wewnętrznych i obrony narodowej z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1596), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r.
    Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających się w trybie ochotniczym osób, które ukończyły 18. rok życia. Osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria zdolności do czynnej służby wojskowej, zostaną z urzędu - po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej - przeniesione do rezerwy. W toku trwania kwalifikacji nastąpi także założenie ewidencji wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
   Oceny zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej dokonują powiatowe i wojewódzkie komisje lekarskie (każda w swoim zakresie działania), natomiast założenie ewidencji i wydanie wojskowych dokumentów osobistych należy do wojskowego komendanta uzupełnień lub jego przedstawiciela.
   Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej oznacza konieczność stawienia się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatową komisją lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień (w czasie kwalifikacji wojskowej w/wym. organy urzędują w jednym lokalu).

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku podlegają mężczyźni:

- urodzeni w 1996 roku;
- urodzeni w latach 1991-1995 - jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej;
osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategroii zdolności do czynnej służby wojskowej;
- osoby urodzone w latach 1994 - 1995, które:
  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej słuzby wojskowej ze względuy na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają także kobiety:
   Kobiety urodzone w latach 1991-1996 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54 poz. 321);

Obowiązki osób wzywanych:

   Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:
dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta);
posiadaną dokumentację medyczną - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej;
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy - w celu przedstawienia jej wojskowemu komendantowi uzupełnień, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki.

   Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób do tego zobowiązanych z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

    Osoby wzywane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane poddaniu się badaniom lekarskim. Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek przedstawienia komisji lekarskiej posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych w ciągu 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

   Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa.

   W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.

[wstecz]