Nie pal śmieci - apel.

   W związku z okresem grzewczym oraz sygnałami o spalaniu odpadów w piecach grzewczych przypominamy, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach grzewczych i na terenie nieruchomości.
    Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje takie jak: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.
    Palenie śmieci w piecu, niszczy również przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną zaczadzenia lub pożaru budynku.
    Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych, worków i toreb foliowych, opakowań z tworzyw sztucznych, a także elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, zużytych opon, opakowań po farbach i lakierach, odzieży, mebli, odpadów z gumy.
    Mając na uwadze szkodliwy wpływ spalania odpadów na zdrowie i środowisko korzystajmy z możliwości selektywnej zbiórki odpadów, która eliminuje niewłaściwe wykorzystanie odpadów.
   Przypominamy, że w ramach systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina Firma Traszkan odbierze każdą ilość odpadów komunalnych. Przypominamy również, że dysponujemy nieograniczoną ilością worków na odpady komunalne (Urząd Gminy, sołtysi).
    Dziękujemy mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach i na ogniskach.

WÓJT GMINY ŻEGOCINA
/-/ Jerzy Błoniarz

Kochasz dzieci - nie pal śmieci.

Kochasz dzieci - nie pal śmieci.

    W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.

Dlaczego spalane śmieci nas trują?

   W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska (200 - 500 stopni Celsjusza), a taka właśnie panuje w przydomowych kotłowniach, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Procesowi temu towarzyszy duży smród i emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, ołów, chrom i inne). W trującym dymie, - w wyniku spalania śmieci - do powietrza, które wdychamy, przedostają się substancje trujące dla wszystkich organizmów żywych! W wyniku spalania różnego rodzaju odpadów do atmosfery trafia m.in. cyjanowodór - zwany cyklonem B, który przedostaje się do krwi, blokuje proces uwalniania tlenu z czerwonych ciałek, w wyniku czego następuje wewnętrzne uduszenie.

Czego nie wolno palić?

W domowym piecu c.o ani w przydomowym ogródku nie wolno spalać między innymi:
- plastikowych pojemników i butelek po napojach,
- zużytych opon,
- innych odpadów z gumy,
- elementów drewnianych pokrytych lakierem,
- sztucznej skóry,
- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,
- plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
- papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.

    Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW, który zawarty jest w butelkach plastikowych czy foliach, wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny!

Zagrożenia wynikające ze spalania śmieci

    Spalanie toreb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich - powoduje powstawanie szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków, zwanych dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania tych odpadów. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając także ryzyko wystąpienia nowotworów.
   Pamiętajmy też, że pyły powstające podczas spalania pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie odkładają się w przydomowych warzywniakach i ogródkach, "wzbogacając" warzywa metalami ciężkimi.
   Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.
   Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków. W Unii co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi z Polski.

   Na stronie www.kalkulator.misja-emisja.pl znajduje się interesujący kalkulator, który pokazuje, co trafia do powietrza po spaleniu w domowym piecu (nielegalnie!) gazet, mebli, opon i opakowań plastitkowych, a co po spaleniu - węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego i ekogroszku. Warto uważnie zapoznać się z wynikami tej pouczającej animacji!

Zakaz palenia śmieci.

[wstecz]