zanieczyszczenie00.jpg (24801 bytes)

PROGRAM OCHRONY POWIETRZA

   Z uwagi na trwający okres zimowy i występujące w ostatnim czasie przekroczenia obowiązujących norm zanieczyszczeń w powietrzu, przypomina się o funkcjonującej na terenie województwa małopolskiego procedurze informowania mieszkańców o ryzyku przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych. Celem tych działań jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń oraz ograniczenie skutków i czasu ich trwania.
   Plan działań krótkoterminowych będący elementem Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego wprowadza 3 stopnie zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza:
- I stopień zagrożenia (kod żółty) o charakterze informacyjnym
- II stopień zagrożenia (kolor pomarańczowy) o charakterze informacyjno - ostrzegawczym
- III stopień zagrożenia (kod czerwony) o charakterze informacyjno - ostrzegawczym i nakazowym
   Wprowadzenie stopnia zanieczyszczenia odbywa się we współpracy Wojewody Małopolskiego, Małopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska i Marszałka Województwa Małopolskiego, a informację o zagrożeniu zamieszcza się na stronie internetowej www.malopolskie.pl/powietrze.

   Wprowadzenie I stopnia zagrożenia następuje poprzez automatyczny komunikat pojawiający się na wyżej wymienionej stronie internetowej. W celu otrzymywania bezpośrednich komunikatów na własne skrzynki poczty elektronicznej( dyrektorzy szkół i przedszkoli) należy zalogować się do newslettera http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/ i wybranie zakładki otrzymywanie komunikatów I,II, III stopnia z Małopolski Północno - Wschodniej.

PRZYPOMINAMY

Konstytucji RP stanowi:
Art. 74
. 1. Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.
. 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych.
. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska.
. 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.

Art. 86
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.
Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.

   Sejmik Województwa Małopolskiego Uchwałą Nr XLII/662/13 z dnia 30 września 2013 r. przyjął Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Celem dokumentu jest osiągnięcie w całej Małopolsce do 2023 r. dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w powietrzu: pyłu PM10, PM2,5, benzo(a)pirenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki.
   Głównymi kierunkami działań w zakresie ochrony powietrza wyznaczonymi w Programie jest m.in.:

- Wprowadzenie ograniczeń w stosowaniu paliw stałych na obszarze Krakowa,
- Realizacja gminnych programów ograniczania niskiej emisji - eliminacja niskosprawnych urządzeń na paliwa stałe,
- Rozbudowa i modernizacja sieci ciepłowniczych i sieci gazowych zapewniająca podłączenie nowych użytkowników,
- Termomodernizacja budynków oraz wspieranie budownictwa energooszczędnego w budownictwie mieszkaniowym oraz w obiektach użyteczności publicznej,
- Ograniczenie emisji z transportu,
- Ograniczenie emisji przemysłowej,
- Edukacja ekologiczna mieszkańców.

   Efektem realizacji Programu powinno być zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza, w tym pyłu PM10 o 28,2% i pyłu PM2,5 o 28,1%.

LINKI

[wstecz]