V Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Żegocinie - 21.05.2016 r.

V. ZJAZD GMINNEGO ODDZIAŁU ZOSP RP W ŻEGOCINIE - 21.05.2016

     Raz na pięć lat delegaci z wszystkich gminnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, wybrani na zebraniach sprawozdawczo - wyborczych, spotykają się na Zjeździe Gminnego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, aby podsumować miniony okres, poddać się absolutoryjnej ocenie, wybrać nowe władze i uchwalić zarys planu pracy na kolejną kadencję, a także wybrać delegatów i przedstawicieli na Zjazd Powiatowy.
    W dniu 21 maja 2016 roku w sali widowiskowej CKSiT w Żegocinie miał miejsce piąty już w najnowszej historii Gminy Żegocina Zjazd Gminny ZOSP RP, na którym frekwencja delegatów wyniosła 81 procent. Oprócz delegatów i przedstawicieli z wszystkich pięciu jednostek OSP działających na terenie każdego sołectwa, na zebranie przybyli zaproszeni goście: Członek Zarządu Głównego ZOSP RP - Kazimierz Sady, Wiceprezes Zarządu Powiatowego Oddziału ZOSP RP w Bochni - Jan Kulig, Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. bryg. Krzysztof Kokoszka, Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu - st. asp. Mariusz Mardosz, poprzedni i obecny sołtys Żegociny - Bolesław Łękawa i Tomasz Janiczek (jest członkiem OSP Żegocina) oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Żegocina - Stanisław Guzik, radni wsi Żegocina, Prezes Zarządu Gminnego PSL w Żegocinie Józef Rynduch.
   Po wysłuchaniu hymnu państwowego otwarcia Zjazdu, odbywanego w 95. rocznicę utworzenia Związku OSP RP, dokonał Prezes ustępującego Zarządu Gminnego Jerzy Błoniarz. Przywitał gości i uczestników Zjazdu oraz wygłosił słowo wstępne. Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłych w minionej kadencji strażaków z Gminy Żegocina. 
    Na Przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali Leopolda Grabowskiego, a na sekretarza zebrania Tadeusza Starego. Do prezydium zaproszono także Kapelana Strażaków Ochotników Gminy Żegocina (obecnie także Kapelana Powiatowego) - ks. Stanisława Szczygła, Kazimierza Sadego, Krzysztofa Kokoszkę, Wójta Jerzego Błoniarza. Wybrano także cztery komisje zjazdowe: mandatową, wyborczą oraz uchwał i wniosków. Wszystko przebiegało zgodnie z przyjętym Regulaminem Zjazdu i porządkiem obrad.
   Przed kolejnym punktem obrad miała miejsce dekoracja zasłużonych działaczy strażackich. Kazimierz Sady udekorował najwyższym strażackim odznaczeniem - Złotym Znakiem Związku - Janusza Stańdo - Komendanta Gminnego ZOSP RP w Żegocinie. Kilku kolejnych strażaków otrzymało medale za Zasługi dla Pożarnictwa. Otrzymali je: Tadeusz Stańdo, Paweł Jejecznica (złote), Piotr Krawczyk, Władysław Stach (srebrny), Mateusz Gąsiorek, Grzegorz Kalemba, Sylwester Janiczek, Stanisław Krzyżak oraz Mariusz Mardosz - Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu (brązowe). Natomiast Jan Kulig wręczył odznaki "Strażak Wzorowy". Otrzymali je: Marcin Waligóra, Ryszard Adamczyk, Paweł Szewczyk, Dariusz Wrona, Sławomir Skoczylas, Dawid Kaczmarczyk.
   Także Wójt Gminy wręczył kilkanaście pamiątkowych dyplomów z podziękowaniami za działalność w straży pożarnej oraz współpracę z zarządem gminnym. Zostały przekazane: Kazimierzowi Sademu, Krzysztofowi Kokoszce, Ludwikowi Węgrzynowi (dyplom odebrał Jan Kulig), Stanisławowi Szczygłowi, Tadeuszowi Bobowskiemu, Stanisławowi Furtakowi, Zdzisławowi Wronie, Leopoldowi Grabowskiemu, Tadeuszowi Olszewskiemu, Barbarze Łękawie, Zdzisławowi Waligórze, Zenona Gąsiorka, Tadeuszowi Staremu, Januszowi Stańdo, Józefowi Grabiarzowi, Janowi Mrozowi, Lucynie Nowak (odebrał Stanisław Guzik). 
   Sprawozdanie z działalności w kadencji 2011 - 2016 złożył Prezes ustępującego Zarządu Gminnego Oddziału Jerzy Błoniarz. Podawane informacje były uzupełniane komputerową prezentacją przygotowaną przez Tadeusza Olszewskiego - sekretarza ustępującego zarządu gminnego. Delegaci i zaproszeni goście dowiedzieli się jak wiele działań i zmian dokonało się w minionej kadencji (szczegóły poniżej). Liczne podziękowania za dobrą współpracę z zarządem gminnym zakończyły wystąpienie Prezesa. Zaraz po nim sprawozdanie przedłożył Komendant Gminny ZOSP RP - Janusz Stańdo. Jego informacje dotyczyły wyposażenia jednostek, udziału w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach (szczegóły poniżej). Zebrani wysłuchali także sprawozdania Gminnej Komisji Rewizyjnej przedłożone przez Ignacego Rożnowskiego. Komisja działalność Zarządu oceniła wysoko i wniosła o udzielenie mu absolutorium.
    W dyskusji głos zabierali zaproszeni goście: Kazimierz Sady, Krzysztof Kokoszka, Jan Kulig. W swoich wystąpieniach koncentrowali się na gratulacjach i podziękowaniach. Głos zabrał także Wiceprzewodniczący Rady Gminy Stanisław Guzik, wnioskując o udział strażackich pocztów sztandarowych w uroczystościach organizowanych przez samorząd.
   Jednogłośną uchwałą delegaci udzielili ustępującemu zarządowi absolutorium, a następnie w głosowaniu jawnym wybrali nowy 12-osobowy zarząd na kadencję 2016 - 2020  i Gminną Komisję Rewizyjną, a także dwóch delegatów na Zjazd Powiatowy (wybrano: Tadeusza Starego i Stanisława Szczygła). Podczas przerwy Zarząd ukonstytuował się następująco: Prezes: Jerzy Błoniarz, Wiceprezes: Leopold Grabowski, Wiceprezes: Tadeusz Olszewski, Komendant Gminny: Janusz Stańdo, Sekretarz: Władysław Stach, Skarbnik: Jan Mróz, Członkowie Zarządu: Zenon Gąsiorek, Stanisław Szczygieł, Tadeusz Bobowski, Józef Grabiarz, Ignacy Rożnowski. Zarząd ten na swoich przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOP RP w Bochni wskazał Jerzego Błoniarza i Tadeusza Olszewskiego. Wybrana na Zjeździe Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ukonstytuowała się następująco: Przewodniczący: Zdzisław Wrona, Członkowie: Tadeusz Stary, Zdzisław Waligóra. Na przedstawiciela do Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano Tadeusza Olszewskiego.
   W kolejnym punkcie obrad Zjazd przyjął m. in. uchwałę programową na kadencję 2016 - 2020, która wskazuje nowemu Zarządowi główne kierunki działania na kolejną kadencję. Po końcowych podziękowaniach Prezesa Jerzego Błoniarza nastąpiła zakończenie obrad i odegrany został strażacki hymn "Rycerze Floriana".
Życzymy nowemu Zarządowi Gminnemu wielu kolejnych sukcesów, wielu dobrych pomysłów, sprawnego kierowania gminnym ruchem strażackim i tego, aby w pełni udało się zrealizować podjęte uchwały oraz zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom gminy.

Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie na kadencję 2016-2020.
Zarząd Gminnego Oddziału ZOSP RP w Żegocinie na kadencję 2016-2020.
FOTOREPORTAŻ >>> RELACJA WIDEO >>> WKRÓTCE

[wstecz]