Serwis projektu.

OFERTA UDZIAŁU W PROJEKCIE "APAP" GRUPY DORADCZEJ PROJEKT 

   W imieniu Zarządu Grupy Doradczej Projekt Sp. z o. o., która realizuje na terenie woj. małopolskiego projekt skierowany do osób młodych pt."Adaptacja - Plan Aktywność - Praca dla osób młodych” zwracam się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o realizacji tego projektu (np. poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej urzędu, wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń itp.).      
   Przypuszczam, że na terenie gminy Żegocina i okolic znajdują się osoby młode, które poszukują pracy lub chcą podnieść swoje dotychczasowe kwalifikacje - stąd moja prośba. Zależy nam, aby ta informacja dotarła do jak naliczniejszego grona zainteresowanych.

                                                                                                           Z wyrazami szacunku,
                                                                                                                  Agata Sosin

                                                                                                        Specjalista ds. rekrutacji.
Grupa Doradcza Projekt Sp. Z o.o.
ul. A. Sokołowskiego 6
31-436 Kraków
tel./fax. 12 412 13 00
www.gdp-krakow.pl

Czas trwania projektu: 01.04.2016-31.03.2018
Dofinansowanie projektu z UE: 3 131 234,22 zł.

Jesteś osobą młodą w wieku od 15 do 29 lat?
Mieszkasz na terenie województwa małopolskiego?
Nie pracujesz, nie studiujesz stacjonarnie, nie szkolisz się?
Jesteś osobą bezrobotną?


Udziat w projekcie gwarantuje:
• szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie do Twoich potrzeb (wraz ze stypendium)
• 3-miesięczne staże zawodowe z promesą zatrudnienia (wraz ze stypendium)
• 3-dniowe Warszaty Integracji i Rozwoju (wyjazd i outdoor)
• pośrednictwo pracy
• różne formy indywidualnego doradztwa zawodowego
Udział w projekcie jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

    Uprzejmie informujemy, że Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:
1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania
2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia
3. opieka osobistego Doradcy i Mentora Zawodowego
4. warsztaty integracji i rozwoju;
5. szkolenia dopasowane do indywidualnych potrzeb Uczestnika projektu oraz do potrzeb lokalnego
rynku pracy;
6. płatne staże - 3 lub 6-miesięczne;
7. kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy
8. zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże.

Korzyści dla Uczestników projektu

• stypendium stażowe podczas stażu u Pracodawcy
• zaświadczenie o ukończeniu stażu
• bezpłatne szkolenia kończące się uzyskaniem uprawnień zawodowych
• opieka osobistego doradcy i mentora zawodowego;
• zwrot kosztów dojazdu
• zdobycie doświadczenia zawodowego

Korzyści dla Pracodawców przyjmujących osobę na staż

• bezpłatne przeszkolenie osoby na potrzeby konkretnego Pracodawcy
• możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnymi kandydatami
• brak ponoszenia kosztów związanych z odbywanym stażem

W projekcie mogą wziąć udział osoby spełniające łącznie następujące warunki:
- zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego
- w wieku od 15 do 29 lat
- bierne zawodowo, które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą   (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)

  Studenci studiów zaocznych są osobami, które mogą wziąć udział w projekcie pod warunkiem spełnienia  powyższych kryteriów.
   W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby zmotywowane do podjęcia pracy zamieszkujące tereny wiejskie.
   Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Uprzejmie prosimy o przekazanie powyższych informacji osobom zainteresowanym.

Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu udziela:
Biuro projektu:
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o.
ul. Sokołowskiego 6, 31-436 Kraków
tel./fax 12 412 13 00, 519-746-920
e-mail: biuro@gdp-krakow.pl   

ban00.jpg (10980 bytes)

[wstecz]