Spotkanie w sprawie Programu rewitalizacji Gminy Żegocina.

I. SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY ŻEGOCINA - 13.09.2016

   13 września 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie miało miejsce pierwsze spotkanie konsultacyjne w Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016 - 2020. Organizator spotkania Wójt Gminy Żegocina Jerzy Błoniarz zaprosił na nie wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, radnych oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.
   Przybyło ponad 20 osób, wśród których znaczną część stanowili pracownicy urzędu gminy oraz radni. Spotkanie otworzył Sekretarz Gminy Żegocina Zbigniew Nożkiewicz, który przedstawił prowadzącego konsultację - Rafała Kunaszyka - Prezesa "Eurokreator" s.c. z Krakowa. Tę właśnie firmę samorząd wybrał do przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina.
  Na wstępie prowadzący przedstawił cele spotkania, a następnie wyjaśnił czym jest rewitalizacja. To proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji - to jedna z definicji rozpoczętych właśnie działań. Umożliwiła to ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 stanowi, że działaniom rewitalizacyjnym może zostać poddany obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym w przypadku występowania na nim ponadto negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej.
   Program rewitalizacji to opracowany i uchwalony przez samorząd lokalny wieloletni program działań zmierzający do wyprowadzenia obszarów zdegradowanych ze stanu kryzysu oraz stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju. Objęcie danego obszaru programem rewitalizacji będzie stanowiło podstawę wspierania go poprzez programy unijne współfinansowane ze środków MRPO - EFRR, EFS, FS oraz innych publicznych lub prywatnych tak, aby nie pomijać aspektu społecznego, ekonomicznego, przestrzennego, technicznego, środowiskowego i kulturalnego związanego zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem. W procesie przygotowania programu rewitalizacji konieczne jest angażowanie i umożliwienie szerokiej partycypacji społecznej (pobudzającej aktywność społeczną) w procesie opracowania, a następnie realizacji programu. Poinformował także, że program rewitalizacji nie może obejmować całej gminy, lecz jedynie - do 20 procent obszaru gminy i 30 procent mieszkańców.
   Drugą częścią spotkania była przeprowadzona metodą warsztatową diagnoza problemów i zagrożeń oraz obszarów kryzysowych. Uczestnicy spotkania pracowali w trzech grupach identyfikując najpierw problemy gospodarcze, społeczne, kryzysów przestrzennych i technicznych, a w końcowej części zaznaczali na mapce gminy obszary kryzysowe, które powinien objąć program rewitalizacji.
   Wkrótce uruchomiona zostanie specjalna strona, do której prowadzić będzie baner zamieszczony na stronie głównej. Znajdziecie tam Państwo wszystkie informacje dotyczące Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina. Zachęcamy do aktywnego włączenia się w proces tworzenia tego programu, bo tylko samorząd z dobrze przygotowanym programem rewitalizacji ma szansę na pozyskanie dofinansowania i tym samym likwidację kryzysowych obszarów i  problemów.

   W celu wyrażania Państwa opinii i sugestii oraz kierowania wniosków i zapytań w zakresie opracowywanego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina prosimy o kontakt fundusze@zegocina.pl.

Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r. Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r.
Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r. Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r.
Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r. Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r.
Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r. Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r.

Spotkanie w sprawie Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina - 13.09.2016 r.

[wstecz]