ZAKAZ SPALANIA ŚMIECI

     W związku z rozpoczętym okresem grzewczym oraz sygnałami o spalaniu odpadów w piecach grzewczych przypominamy, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach grzewczych i na terenie nieruchomości.

   Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje takie jak: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.
Palenie śmieci w piecu, niszczy również przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną zaczadzenia lub pożaru budynku.
    Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych, worków i toreb foliowych, opakowań z tworzyw sztucznych, a także elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, zużytych opon, opakowań po farbach i lakierach, odzieży, mebli, odpadów z gumy.
    Mając na uwadze szkodliwy wpływ spalania odpadów na zdrowie i środowisko korzystajmy z możliwości selektywnej zbiórki odpadów, która eliminuje niewłaściwe wykorzystanie odpadów.

   Przypominamy, że w ramach systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina Firma Traszkan odbierze każdą ilość odpadów komunalnych. Przypominamy również, że dysponujemy nieograniczoną ilością worków na odpady komunalne (Urząd Gminy, sołtysi).

    Dziękujemy mieszkańcom, którzy dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich .
Zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (D.U. Z 2013r. poz. 21 ze zm.), "Termiczne przekształcanie odpadów prowadzi się wyłącznie w spalarniach odpadów lub w współspalarniach, z zastrzeżeniem art. 31", "Kto wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią lub współspalarnią podlega karze aresztu lub grzywny".

   Przepisy prawa jasno określają czego nie wolno spalać w piecach domowych, są to : plastikowe i butelki po napojach, zużyte opony, z tworzyw sztucznych, elementów drewnianych pokrytych lakierem, sztucznej skóry, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, opakowań po farbach i lakierach, plastikowych toreb z polietylenu, papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.  
    Pamiętajmy, że przypadki spalania śmieci należy bezpośrednio zgłaszać na Policję Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie po zaobserwowaniu spalania odpadów podając dokładną lokalizację zdarzenia.

Palisz śmieci - trujesz.

Kochasz dzieci nie pal smieci.

[wstecz]