1

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Lokalnych i Regionalnych eMagra ogłasza III etap rekrutacji do projektu "Niepełnosprawni aktywni na rynku pracy".

Termin rekrutacji: od 20 do 24 lutego 2017 r. w godz. 9:00-15:00.

Miejsce rekrutacji: ul. Krakowska 13 i ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów.

   Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie poniższe kryteria:
-  w wieku 30+;
-  niepełnosprawne posiadające oświadczenie o niepełnosprawności: ksero orzeczenia lub innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza (orzeczenie o stanie zdrowia lub opinia);
- mieszkające na terenie województwa małopolskiego;
- bezrobotne (zaświadczenie z powiatowego urzędu pracy dot. zarejestrowania jako osoba bezrobotna) lub bierne zawodowo, w tym osoby opiekujące się osobami zależnymi.

Formy wsparcia, m.in.:
- szkolenia zawodowe,
- staże zawodowe,
- indywidualne poradnictwo zawodowe,
- indywidualne pośrednictwo pracy,
- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
- indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne).

Strona projektu:
www.niepelnosprawninarynkupracy.pl

Biuro projektu:
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów

Nieelnosprawni - Aktywni na Rynku Pracy.

[wstecz]