Projekt "łamiemy bariery" 2017.

    Spółdzielnia Socjalna "Serwis" z Tarnowa  prowadzić będzie rekrutację w dniach 6 -10.02.2017 r. do projektu stażowo - szkoleniowego "Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
   Rekrutować mogą osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:
- posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie z poradni specjalistycznej o pozostawaniu w leczeniu,
- mieszkające na terenie województwa małopolskiego,
- w wieku od 15 do 29 lat,
- pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy województwa małopolskiego lub bierne zawodowo),
- nieuczestniczące w szkoleniu ani kształceniu (nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, wyjątek stanowią studenci zaoczni).

   Dla Uczestników przewidziano staże zawodowe, które będą trwały średnio 6 miesięcy. Za udział w stażu przewidziane jest stypendium stażowe w wysokości 1280,26 zł brutto/mc. Dodatkowo Uczestnikom Projektu zostaną zwrócone koszty dojazdu na staże i szkolenia, które będą odbywać się poza miejscem zamieszkania. Pracodawcy przyjmujący stażystów nie będą ponosić żadnych kosztów zatrudnienia, a w dodatku sami zdecydują o wyborze odpowiedniej osoby.
   W ramach Projektu Uczestnicy zostaną objęci: indywidualnym planem działania, poradnictwem zawodowym, pośrednictwem pracy, opieką trenera zatrudnienia wspieranego, a także asystenta osoby niepełnosprawnej.
   Mogą również skorzystać z oferty szkoleniowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu oraz potrzeb lokalnego rynku pracy. Szkolenia będą kończyć się egzaminem i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje lub uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu unormowanych w rozporządzeniach właściwego ministra.

   Rekrutacja prowadzona będzie w biurze na ul. Św. Anny 5, parter, 33-100 Tarnów, w godzinach od 9:00 do 15:00. Szczegółowe informacje oraz kontakt w sprawie Projektu:
Małgorzata Zborowska
Agnieszka Jawor
Tel. 510 964 917
www.mlodziniepelnosprawni.pl

Projekt "Łamiemy bariery".
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów
Projekt "Aktywni i młodzi na rynku pracy"
Tel. 14 655 69 85 wew. 19 lub 14 656 28 00 wew. 20
www.aktywnimlodzi.pl
www.fundacjatarnowskiego.pl

Spółdzielnia Socjalna Serwis
ul. Św. Anny 5, 33-100 Tarnów
Projekt "Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy"
Tel. 510 964 917

www.mlodziniepelnosprawni.pl
www.spoldzielniaserwis.pl

[wstecz]