Kopciuch w Żegocinie.

Prognoza jakości powietrza w Małopolsce na dzień 9 stycznia 2017 roku.

ŻEGOCINA W ZASIĘGU MAŁOPOLSKIEGO SMOGU - 09.01.2017.

    Smog kolejny dzień spowija Małopolskę. Mieszkańcy regionu się duszą, a prognozy zanieczyszczenia powietrza na kolejne dni są bardzo złe. Normy mogą zostać przekroczone nawet czterokrotnie. Jak wynika z prognoz IMGW, poziom zanieczyszczenia powietrze ma być dziś bardzo wysoki. Katastrofalna sytuacja jestnie tylko w Krakowie, w Nowym Sączu czy Tarnowie. Jak z załaczonej mapki wynika w zasięgu smogu jest także Gmina Żegocina. Normy zanieczyszczani wczoraj wieczorem były przekroczone o 505 procent.    
    Dziś tj. 9 stycznia 2017 roku w całej Małopolsce nie było miejsca, w którym mieszkańcy regionu mogliby pooddychać świeżym powietrzem. Nie było go także w Gminie Żegocina, co dało się odczuć zwłaszcza w położonych najniżej przysiółkach.

OSTRZEŻENIE

Ostrzezenie09.01.2017

   Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25. roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności:
- unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń,
- ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni, np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń.
    Osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy.
Prognozy jakości powietrza w Małopolsce można sprawdzać między innymi pod tym adresem: http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/.

   Jak informowaliśmy Sejmik Województwa Małopolskiego prowadzi prace w celu ograniczenia możliwości ogrzewania starymi piecami węglowymi i uchwała w tej sprawie zapadnie w najbliższych dniach. Będzie to wiązało się z koniecznością wymiany starych pieców na nowe ekologiczne. Jest to szansa żeby pomóc mieszkańcom w redukcji kosztów tej wymiany. - Jeżeli tak zwana uchwała antysmogowa stanie się faktem, spadną na mieszkańców duże koszty wymiany pieców przeciągu około 5 lat. Obecnie istnieje możliwość pozyskania znacznych środków na ten cel. Korzystają inne gminy, dlaczego Nasza ma być gorsza ?. Umieszczenie tych informacji w internecie ma na celu umożliwienie mieszkańcom pozyskania informacji, że poprzez Urząd Gminy istnieje możliwość sfinansowania ze źródeł zewnętrznych, żeby wywierali nacisk na Wójta, Radnych aby zajęli się tym problemem, żebyśmy jako społeczność lokalna nie przespali tego problemu, bo potem koszty finansowe dla mieszkańców zwłaszcza tych o niskich dochodach będą wysokie - informuje w mejlu przesłanym do sołtysa Żegociny, Rady i Wójta Gminy oraz naszego serwisu jeden z Internautów.
  Wspomniane środki można pozyskać
z poddziałanie 4.4.3. Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR,
Poddziałanie 4.4.2. Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR Jest to program dla gmin na składanie wniosków na wymianę starych pieców węglowych przez mieszkańców gminy. Termin składania wniosków przez gminy jest do 10.02.2017 r., dofinansowanie jest na poziomie 98,5%. Trzeba się więc mocno spieszyć. Więcej na ten temat >>>.
   Temat jest bardzo ważny, bo dotyczy każdego z nas. Każdy z nas może mieć wpływ na poziom jakości powietrza, nie każdy jednak chce przyjąć do wiadomości, że statystyki nie kłamią. Co roku w Polsce umiera 60 tysięcy osób z powodu oddychania powietrzem złej jakości. Natomiast w wypadkach na drogach ginie 3 tysiące osób. Różnica, jak widać  jest ogromna.
   Tymczasem p
rzypominmy apel Wójta Gminy w Żegocinie w sprawie spalania śmieci, opublikowany w styczniu 2015 roku, ale wciąż aktualny.
   
W związku z okresem grzewczym oraz sygnałami o spalaniu odpadów w piecach grzewczych przypominamy, iż obowiązuje ustawowy bezwzględny zakaz spalania odpadów w piecach grzewczych i na terenie nieruchomości.
    Przy spalaniu odpadów do środowiska uwalnianych jest wiele szkodliwych substancji, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka. Podczas spalania śmieci emitowane są do atmosfery szkodliwe substancje takie jak: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, dwutlenek azotu i tlenki azotu, tlenek węgla, zanieczyszczenia pyłowe a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami.
    Palenie śmieci w piecu, niszczy również przewody kominowe, poprzez odkładanie się tzw. mokrej sadzy w kominach, co może być przyczyną zaczadzenia lub pożaru budynku.
    Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek plastikowych, worków i toreb foliowych, opakowań z tworzyw sztucznych, a także elementów drewnianych pokrytych lakierem, opakowań po rozpuszczalnikach i środkach ochrony roślin, zużytych opon, opakowań po farbach i lakierach, odzieży, mebli, odpadów z gumy.
    Mając na uwadze szkodliwy wpływ spalania odpadów na zdrowie i środowisko korzystajmy z możliwości selektywnej zbiórki odpadów, która eliminuje niewłaściwe wykorzystanie odpadów.
   Przypominamy, że w ramach systemu odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Żegocina Firma Traszkan odbierze każdą ilość odpadów komunalnych. Przypominamy również, że dysponujemy nieograniczoną ilością worków na odpady komunalne (Urząd Gminy, sołtysi).

Nie pal śmieci - apel.
Kochasz dzieci - nie pal śmieci.

Kochasz dzieci - nie pal śmieci.

    W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego nieprzystosowanych. Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach osoba, która wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady poza spalarniami odpadów, popełnia wykroczenie i podlega karze aresztu albo grzywny.

Dlaczego spalane śmieci nas trują?

   W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest zbyt niska (200 - 500 stopni Celsjusza), a taka właśnie panuje w przydomowych kotłowniach, w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Procesowi temu towarzyszy duży smród i emisja zanieczyszczeń do atmosfery, takich jak: tlenek węgla, nieorganiczne związki chloru, nieorganiczne związki fluoru, tlenki azotu, dwutlenek siarki, metale ciężkie (kadm, rtęć, tytan, ołów, chrom i inne). W trującym dymie, - w wyniku spalania śmieci - do powietrza, które wdychamy, przedostają się substancje trujące dla wszystkich organizmów żywych! W wyniku spalania różnego rodzaju odpadów do atmosfery trafia m.in. cyjanowodór - zwany cyklonem B, który przedostaje się do krwi, blokuje proces uwalniania tlenu z czerwonych ciałek, w wyniku czego następuje wewnętrzne uduszenie.

Czego nie wolno palić?

W domowym piecu c.o ani w przydomowym ogródku nie wolno spalać między innymi:
- plastikowych pojemników i butelek po napojach,
- zużytych opon,
- innych odpadów z gumy,
- elementów drewnianych pokrytych lakierem,
- sztucznej skóry,
- opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,
- opakowań po farbach i lakierach,
- pozostałości farb i lakierów,
- plastikowych toreb foliowych z polietylenu,
- papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych.

    Spalając 1 kg polichlorku winylu PCW, który zawarty jest w butelkach plastikowych czy foliach, wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy niszczący kwas solny!

Zagrożenia wynikające ze spalania śmieci

    Spalanie toreb plastikowych z polietylenu czy papieru bielonego nieorganicznymi związkami chloru, z nadrukiem farb kolorowych o dodatkowej zawartości różnego rodzaju metali ciężkich - powoduje powstawanie szczególnie groźnych dla zdrowia ludzi związków, zwanych dioksynami i furanami. Należą one do grupy związków rakotwórczych, a powstają jako produkty uboczne spalania tych odpadów. Ich działanie nie jest natychmiastowe, ale skutecznie uszkadzają one narządy wewnętrzne: wątrobę, płuca, nerki, rdzeń kręgowy i korę mózgową, zwiększając także ryzyko wystąpienia nowotworów.
   Pamiętajmy też, że pyły powstające podczas spalania pozostają zawieszone w powietrzu, a następnie odkładają się w przydomowych warzywniakach i ogródkach, "wzbogacając" warzywa metalami ciężkimi.
   Palenie śmieci jest niekorzystne także dla pieca i przewodów kominowych. Na ściankach osadza się trudna do usunięcia tzw. sadza mokra, co może prowadzić do zapalenia się przewodów, a w ostateczności do pożaru całego domu. Zatkany komin to także przyczyna zatruć niewidocznym i bezwonnym czadem.
   Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że co roku na choroby wywołane złym stanem powietrza umiera 28 tys. Polaków. W Unii co dziesiąta osoba umierająca z powodu zanieczyszczonego powietrza pochodzi z Polski.

   Na stronie www.kalkulator.misja-emisja.pl znajduje się interesujący kalkulator, który pokazuje, co trafia do powietrza po spaleniu w domowym piecu (nielegalnie!) gazet, mebli, opon i opakowań plastitkowych, a co po spaleniu - węgla, oleju opałowego, gazu ziemnego i ekogroszku. Warto uważnie zapoznać się z wynikami tej pouczającej animacji!

Zakaz palenia śmieci.

Ciąg dalszy >>>

[wstecz]