Kopciuch w Żegocinie.

Prognoza jakości powietrza w Małopolsce na dzień 9 stycznia 2017 roku.

ŻEGOCINA W ZASIĘGU MAŁOPOLSKIEGO SMOGU - WYJAŚNIENIE - 17.01.2017

   Informacja dotycząca możliwości złożenia przez Gminę Żegocina wniosku do konkursu 4.4.2 i 4.4.3 jaka jest na serwisie internetowym gminy, wprowadza mieszkańców w błąd. Gmina Żegocina nie ma możliwości złożenia wniosku do ogłoszonych konkursów w ramach Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji - SPR, oraz 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) - SPR, ponieważ projekty składane w ramach tych dwóch konkursu muszą być ujęte w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego subregionu, zatwierdzonym uchwałą forum subregionalnego, a następnie uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego. Nabór kart projektów odbywał się od 24 czerwca 2016 r. do 25 lipca 2016 r.
    Był to elementem etapu przedkonkursowego, który poprzedzał i warunkował przeprowadzenie właściwej procedury konkursowej.
Jego celem było przeprowadzenie wstępnej weryfikacji projektów subregionalnych, które następnie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Jan Bujak - Urząd Gminy w Żegocinie

  Informację o możliwości pozyskania srodków podał jedne z Internautów, który emaile z podobną treścią przesłał także do Rady Gminy w Żegocinie. Pełna treść listu została odczytana podczas XXI Sesji Rady Gminy. Odnosząc się do podanych tam informacji Wójt Jerzy Błonirz wyjaśnił, że gmina nie może się obecnie ubiegać o dotację (uzasadnienie jak wyżej). Na pytanie jednego z radnych, dlaczego wcześniej gmina nie przystąpiła do tego konkursu Wójt odpowiedział, że samorząd gminny przystąpił do programu likwidacji azbestu.

MATERIAŁ POWIĄZANY - ŻEGOCINA W MAŁOPOLSKIM SMOGU >>>

[wstecz]