Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE OSP W ŻEGOCINIE - 28.01.2017

   Wszystkie stowarzyszenia mają obowiązek odbywać co roku walne zebrania swoich członków. Na terenie Gminy Żegocina odbywają się właśnie takie zebrania. Zainaugurowało je Stowarzyszenie Klub Seniora "Żegota". W okresie od stycznia do marca (włącznie) odbywają się zebrania w ochotniczych strażach pożarnych.
   Zebranie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Żegocinie odbyło się w Klubie "Relaks" 28 stycznia 2017 roku. Wzięło w nim udział 28 strażaków, w tym siedmioro członków młodzieżowej drużyny pożarniczej, co stanowi 51" wszystkich członków jednostki. Zebranie było więć prawomocne do podejmowania uchwał.
   Zanim jednak odbyły się te głosowania zgromadzeni, w tym zaproszeni goście - kapelan powiatowy - ks. Stanisław Szczygieł (członek OSP w Łąkcie Górnej), Komendant Gminny ZOSP RP - Janusz Stańdo (członek OSP w Łąkcie Górnej). Obecni byli członkowie żegocińskiej jednostki, sprawujący funkcje we władzach wojewódzkich (Jerzy Błoniarz - Prezes Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego) oraz Tadeusz Olszewski (sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego w Bochni).
    Zebranie otworzył Prezes Zarządu OSP w Żegocinie Zdzisław Waligóra, a jego dalszy ciąg prowadził, wybrany na przewodniczącego zgromadzenia - Tadeusz Olszewski. Protokołował Grzegorz Janiczek. Wybrano także dwie komisje: uchwał i wniosków oraz mandatową. Po przyjęciu porządku obrad zgromadzeniu wysłuchali kilku sprawozdań, dotyczących działalności jednostki w 2016 roku: sprawozdania z działalności, odczytanego przez Zdzisława Waligórę, sprawozdania MDP, odczytanego przez Justynę Janiczek, sprawozdania skarbnika (Paweł Bilski) i komisji rewizyjnej (Stanisław Waligóra). Wynika z nich, ze jednostka liczy obecnie35 członków czynnych, 3 honorowych i 12 MDP. W roku 2016 przybyło 2 nowych członków. 20 druhów posiada uprawnienia (badania, kursy) do prowadzenia działań bojowych. W 2016 było ich 23. Najliczniejszą grupę (17) stanowiły wyjazdy do tzw. zagrożeń miejscowych. Oprócz tego druhowie uczestniczyli w wielu innych wydarzeniach, w tym głównie religijnych (pielgrzymki, procesje, zaduszki itd.). Uczestniczyli też w ćwiczeniach, z których największe to ćwiczenia gminne w Rozdzielu. Oprócz własnych środków ze składek członków i datków od mieszkańców udało się pozyskać środki z Zarządu Głównego ZOSP RP na zorganizowanie dwudniowego obozu dla członków wszystkich gminnych oraz dwóch zaproszonych dodatkowo drużyn młodzieżowych, a także z Komendy Głównej PSP w Warszawie (dotacja dla jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego). Jednostka wzbogaciła się o kolejne elementy sprzętowe i umundurowania i jest obecnie dobrze wyposażona.
   Podczas dyskusji była m. in. mowa o wznowieniu działań z uczestnikami projektu "Jestem mały - wiem więcej", padła nawet propozycja utworzenia z nich kolejnej młodzieżowej drużyny pożarniczej, zbieraniu podpisów pod projektem ustawy o dodatkach do emerytur dla członków OSP. Wójt Jerzy Błoniarz podziękował strażakom, poinformował o wydatkowanych przez samorząd środkach na działalność straży, wyraził radość z funkcjonowania drużyny młodzieżowej. O planach współpracy ze strażakami mówił z kolei ks. kapelan Szczygieł. Oprócz już cyklicznie odbywanych pielgrzymek, imprez religijnych (opłatki, zaduszki) mówił także o planach wobec strażaków całego powiatu. Podziękował za otrzymane wyróżnienie (Złoty Znak Związku otrzymany podczas Strażackiego Spotkania Opłatkowego w Rozdzielu), który jest wyróżnieniem za dobrą współpracę ze strażakami.
   Prezes Waligóra przedłożył zgromadzonym projekt planu pracy na 2017 rok, w tym dotyczący proponowanych zakupów (radiotelefony, rozpieracz kolumnowy, ubrania ochronne do walki z szerszeniami) oraz działalności szkoleniowo - prewencyjnej. Prosił Wójta o środki na dokonanie bieżących konserwacji samochodów i sprzętu, w tym zakup opon do samochodu. Zgłoszono także konieczność dokonania sprawdzenia funkcjonowania jednej z dwóch syren zainstalowanych w Żegocinie. Janusz Stańdo zwrócił uwagę na konieczność recertyfikacji niektórych kursów.
   Zebranie podjęło szereg uchwał, z których najważniejsze to: uchwała o oddzieleniu zarządowi absolutorium za 2016 rok oraz uchwała o przyjęciu planu finansowego i planu pracy na 2017 roku. Jaki on będzie dla powoli przymierzających się do świętowania jubileuszu 130. lecia istnienia założonej w 1888 roku OSP w Żegocinie, pokaże czas.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r.
Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r. Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r.

Zebranie sprawozdawcze OSP w Żegocinie - 28.01.2017 r.

[wstecz]