Zespół Szkół im. Świętej Jadwigui Królowej w Żegocinie.

Zasady rekrutacji do klas pierwszych w Zespole Szkół im Świętej Jadwigi Królowej w Żegocinie
w roku szkolnym 2017/2018

     § 1
Zasady postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i szkoły dla dorosłych w Zespole Szkół w Żegocinie

1.Szkoła prowadzi rekrutację sposobem tradycyjnym i elektronicznym.
2.Kandydat składa wniosek o przyjęcie w formie papierowej lub elektronicznej. Wniosek zawiera wskazanie wybranego oddziału w szkole.
3.Kandydaci do klas pierwszych składają następujące dokumenty:

1)do LO:

życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
2 fotografie,
orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia,
do klasy straży granicznej:
oświadczenie rodzica o dobrym stanie zdrowia,
pisemna zgoda rodziców na podjęcie nauki w tej klasie,
poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takie posiada,
w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

2)do Szkoły Branżowej I stopnia:

życiorys i podanie zawierające nr PESEL ucznia,
2 fotografie,
orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie skierowania z zakładu pracy, w którym uczeń będzie odbywał praktykę,
zaświadczenie potwierdzające praktykę lub umowa o pracę,
poświadczona kopia zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
poświadczona kopia świadectwa ukończenia gimnazjum,
opinie poradni psychologiczno - pedagogicznych, jeśli kandydat takowe posiada,
w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3)do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej):
życiorys i podanie zawierające nr PESEL kandydata,
świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej,
2 fotografie,
opinie poradni psychologiczno - pedagogicznej, jeżeli kandydat takowe posiada.

4. Warunki przyjęcia do klas pierwszych:
1)O przyjęciu do klasy pierwszej LO i Szkoły Branżowej I stopnia decyduje kolejność na liście kandydatów zgodnie z limitem miejsc.
2)O przyjęciu do klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz kolejność na liście kandydatów, utworzonej w/g ilości punktów uzyskanych za egzaminy gimnazjalne oraz z przeliczenia ocen na świadectwie i szczególnych osiągnięć ucznia. O ilości przyjętych uczniów decyduje limit miejsc.
3)O przyjęciu do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych decyduje złożenie kompletu dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
5.Wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej z zakresu: j. polski, historia i wiedza o społeczeństwie, matematyka, przedmioty przyrodnicze, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym przelicza się na punkty: 1% = 0,2 pkt.
6.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny: z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:
1)języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się po 20 pkt
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 pkt
dobrym - przyznaje się po 13 pkt
dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt
dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt
2)historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się po 20 pkt
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 pkt
dobrym - przyznaje się po 13 pkt
dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt
dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2
3)biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrazonej w stopniu:
celującym - przyznaje się po 20 pkt
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 pkt
dobrym - przyznaje się po 13 pkt
dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt
dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt
oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4
4)języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się po 20 pkt
bardzo dobrym - przyznaje się po 18 pkt
dobrym - przyznaje się po 13 pkt
dostatecznym - przyznaje się po 8 pkt
dopuszczającym - przyznaje się po 2 pkt
7.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty w sposób określony w punkcie 9 oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzanym dany zakres odpowiedniej części odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.
8.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:
celującym - przyznaje się 20 pkt
bardzo dobrym - przyznaje się 18 pkt
dobrym - przyznaje się 13 pkt
dostatecznym - przyznaje się 8 pkt
dopuszczającym - przyznaje się 2 pkt
9.Kandydat otrzyma punkty za oceny na świadectwie z następujących przedmiotów:
1)LO - klasa matematyczna, z rozszerzoną podstawą programową z j. angielskiego, matematyki, geografii:
język polski
matematyka
j. angielski
geografia
2)LO - klasa straży granicznej / humanistyczna, z rozszerzoną podstawą programową z języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie:
j. polski
historia
wiedza o społeczeństwie
j. angielski
3)Szkoły Branżowej I stopnia
język polski
matematyka
historia
informatyka
10.Kandydaci do LO i Szkoły Branżowej I stopnia mogą uzyskać punkty:
1)w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum za oceny wyrażone w stopniu przyznaje się:
celujący - 18 punktów
bardzo dobry - 17 punktów
dobry - 14 punktów
dostateczny - 8 punktów
dopuszczający - 2 punkty
2) liczba punktów możliwych do uzyskania za szczególne osiągnięcia ucznia:
za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się - 7 punktów,
za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
tytułu finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się - 10 punktów,
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 7 punktów,
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów,
za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 10 punktów
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 4 punkty
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 3 punkty
za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się - 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów
tytuł finalisty konkursu przedmiotowego przyznaje się - 7 punktów
tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 5 punktów
tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego przyznaje się - 3 punkty
za osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 10 punktów
dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 7 punktów
dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 5 punktów
tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 7 punktów
tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 3 punkty
tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej przyznaje się - 2 punkty
za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione wyżej, artystycznych lub sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmiotu działające na terenie szkoły na szczeblu:
międzynarodowym przyznaje się - 4 punkty
krajowym przyznaje się - 3 punkty
wojewódzkim przyznaje się - 2 punkty
powiatowym przyznaje się - 1 punkt
w przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi - 18 punktów
3)w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się - 3 punkty

§ 2
Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

   Terminy rekrutacji.
Terminy rekrutacji.
Terminy rekrutacji.

                                                                                         Żegocina, 30  marca 2017 r.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły od 8.00 do15.00.       Tel. 14 6132120.

SERWIS INTERNETOWY SZKOŁY >>>

SPOT PROMOCYJNY >>>

[wstecz]