Krajowa Administracja Skarbowa

OFERTA PRAKTYKI ABSOLWENCKIEJ

   Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych odbyciem praktyki absolwenckiej. Oferta kierowna jest do osób, które do dnia rozpoczęcia praktyki nie ukończyły 30 roku życia i spełniają następujące kryteria:

1) nie odbyły wcześniej trzymiesięcznej praktyki absolwenckiej w Izbie Administracji Skarbowej w Krakowie (poprzednio Izba Skarbowa w Krakowie, Izba Celna w Krakowie, Urzad Kontroli Skarbowej w Krakowie) wraz z urzędami skarbowymi województwa małopolskiego,
2) nie prowadzą działalności gospodarczej w zakresie objetym przedmiotem praktyki absolwenckiej,
3) posiadają wykształcenie co najmniej średnie,
4) posiadają umiejętność obsługi komputerowych aplikacji biurowych (edytor teksu, arkusz kalkulacyjny),
5) cechują się komunikatywnością i wysokim poziomem kultury osobistej,
6) cieszą się nieposzlakowaną opinią,
7) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyslne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie są prowadzone przeciwko nim postępowania o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestepstwa skarbowe.

Do głównych obowiązków praktykanta będzie należało:
- ewidencjonowanie danych w systemach komputerowych,
- wykonywanie prostych prac biurowych,
- przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Warunki praktyki absolwenckiej:
- okres odbywania praktyki: 3 miesiace w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31 października 2017roku,
- czas pracy: 40 godzin tygodniowo, tj. 8 godzin dziennie,
- wysokość świadczenia pieniężnego: 2000,00 zł brutto miesięcznie (z tytułu zawartej umowy nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne), miejsce wykonywania praktyki: Izba Administarcji Skarbowej, Małopolski Urząd Celno-Skarbowy ora urzędy skarbowe woj. małopolskiego

Zgłoszenia prosimy składać wg. załączonego wzoru (do pobrania - ZGŁOSZENIE NA PRAKTYKĘ ABSOLWENCKĄ) wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie bezpośrednio na dzienniku podawczym w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7 pokój 005 lub drogą pocztową na sdres: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie ul. Wiślna 7, 31-007 Kraków z dopiskiem na kopercie "praktyki absolwenckie" do dnia 15 maja 2017 roku liczy się data wpływu do Izby Administracji Skarbowej.

Tel. kontaktowy 12/25 57 304, 12/25 57 337, 12/25 57 327, 12/25 57 363

Informujemy, iz skontaktujemy się tylko z kandydatami, których zgłoszenia będą najbardziej adekwatne do potrzeb administracji skarbowej. Osoby z którymi zostanie podpisana umowa praktyki absolwenckiej muszą posiadać aktualną polisę ubezpieczenia NNW.

DYREKTOR
Izby Administracji Skarbowej w Krakowie
Tadeusz Gibas

[wstecz]