Konklurs "Mój dom cały w kwiatach" 2017.

  

    Zarządzeniem nr UG.0050.W.8.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. Wójt Gminy Żegocina ogłasza a terenie Gminy Żegocina w 2017 r. konkurs "Mój dom cały w kwiatach". Jednocześnie ustala regulamin konkursu stanowiący załącznik do tego zarządzenia. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje także Komisję Konkursową w następującym składzie: Joanna Pyrz - Przewodnicząca Komisji,  Józefa Madej, Stanisław Furtak, Tadeusz Stary, Ignacy Rożnowski, Tomasz Janiczek, Paweł Frączek - członkowie. Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocenienie zgłoszonych do konkursu obiektów (balkonów, okien, tarasów i ogrodów przydomowych ) oraz wyłonienie zwycięzców konkursu w poszczególnych kategoriach wg kryteriów wskazanych w Regulaminie konkursu.

Regulamin Konkursu "Mój dom cały w kwiatach"
Żegocina 2017


§ 1 Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Żegocina, z siedzibą w Urzędzie Gminy Żegocina, 31-731 Żegocina 316, zwany dalej Organizatorem. Wszelkie sprawy związane z organizacją konkursu należy kierować do Sekretarza Gminy Żegocina, pok. 5, tel: 14 6484522

§ 2 Cel kunkursu
1. Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców Gminy Żegocina do dbałości o najbliższe otoczenie, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych przestrzeni publicznej gminy oraz jej promocja.

§ 3 Zasady uczestnictwa
1. Uczestnikiem konkursu może być osoba pełnoletnia, będąca właścicielem, współwłaścicielem, najemcą, posiadaczem, zarządcą, innym podmiotem władającym nieruchomością .użytkownikiem posesji, domu bądź mieszkania położonego na
terenie Gminy Żegocina, za wyjątkiem członków Komisji Konkursowej i ich rodzin.
2. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu.
3. Uczestnik konkursu zgłaszając się do niego, wyraża zgodę na kilkukrotną wizytę Komisji Konkursowej w czasie trwania konkursu, wykonywanie fotografii i publikacje wyników konkursu.
4. Zgłaszający obiekt do konkursu powinien wypełnić i podpisać kartę zgłoszeniową (załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - do pobrania - link poniżej). Formularze zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej www.zegoeina.pl oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Żegocina.
5. Zgłoszenia przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu, pokój nr 4,1 piętro
6. Zgłoszenia można składać osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać listem na adres Organizatora - wówczas za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę wpływu do tutejszego Urzędu.

§ 4 Terminarz konkursu
1. Czas trwania konkursu: od 12 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą w terminie od 12 czerwca do 30 czerwca 2017 roku. Wskazany termin składania zgłoszeń jest terminem nieprzekraczalnym.
3. Ocena zgłoszonych do konkursu obiektów odbędzie się w terminie: od 20 lipca 2017 r. do 31 lipca 2017 r.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i przyznanie nagród odbędzie się w terminie: od 01 sierpnia 2017 r. do 04 sierpnia 2017 r.
5. Wręczenie nagród: sierpień 2017 r. - podczas obchodów Święta Gminy Żegocina.

§ 5 Kryteria i zasady oceny
1. Zgłoszone do konkursu obiekty oceniane będą w dwóch kategoriach:
1) kategoria I - najpiękniej ukwiecony balkon, okno. taras;
2) kategoria II - najpiękniej ukwiecony ogród przydomowy.
2. W czasie trwania konkursu Komisja dokonać może kilkukrotnego przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu.
3. Oceniane będą:
1) różnorodność roślin;
2) kompozycje roślinne;
3) pomysłowość i oryginalność kompozycji;
4) estetyka i porządek;
5) wykorzystanie elementów małej architektury, elementów zdobionych.
Za każde kryterium można uzyskać maksymalnie 2 punkty.
4. Każda kategoria będzie podlegała odrębnej ocenie Komisji. Przyjmuje się system punktacji od 1 do 10. Suma uzyskanych punktów podczas każdego przeglądu z dwóch kategorii stanowi podstawę oceny końcowej, decydującej o finale konkursu. Zwycięzcami konkursu zostaną te osoby, które zdobędą największą liczbę punktów.
5. Spośród zgłoszonych obiektów Komisja Konkursowa wybierze po trzech laureatów w każdej kategorii.
6. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

§ 6 Laureaci konkursu i nagrody
1. W każdej kategorii konkursu przewiduje się po 3 nagrody rzeczowe (tj. za zajęcie I, II i III miejsca) oraz wyróżnienia dla wybranych przez Komisję Konkursową laureatów.
2. Rozstrzygnięcie konkursu będzie opublikowane na stronie internetowej: www.zegocina.pl.
3. Lista wyróżnionych oraz wybrane zdjęcia mogą być opublikowane w mediach lokalnych lub umieszczone na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Gminy Żegocina.
4. Z chwilą zgłoszenia się do niniejszego konkursu, każdy uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, przetwarzanie i publikację wykonanych fotografii z głoszonego do konkursu balkonu, okna, tarasu czy ogrodu.

§ 7 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, w razie zaistnienia szczególnych uzasadniających to okoliczności. O dokonanych zmianach poinformuje na stronie internetowej:
www.zegocina.pl.
2. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w całości lub części w przypadku braku zgłoszeń.
3. We wszystkich sprawach spornych głos decydujący należy do Komisji Konkursowej.

DO POBRANIA

KARTA ZGŁOSZENIA *DOC >>> KARTA ZGŁOSZENIA *PDF >>>

[wstecz]