2017-07-05-Węczenie umów.

2017-07-05-Węczenie umów.

UNIJNE WSPARCIE DLA ŻEGOCIŃSKICH INWESTYCJI - 05.07.2017

   W dniu 5 lipca 2017 r. w tarnowskim Ratuszu zostały wręczone umowy gwarantujące przyznanie dofinansowania na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małopolsce. Uroczystego wręczenia umów na ten cel przedstawicielom gmin i przedsiębiorstw dokonał Stanisław Sorys, wicemarszałek województwa małopolskiego. Wśród beneficjentów przekazanych umów jest również Gmina Żegocina.
    W grudniu 2016 roku złożony został wniosek o dofinansowanie w konkursie na zadania typu "Gospodarka wodno - ściekowa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ostatecznie ze 128 wniosków z całego województwa do dofinansowania zakwalifikowano 46 operacji, w tym wniosek Gminy Żegocina.
   Wniosek Gminy obejmuje:
a) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żegocina o długości 440 m,
b) budowę sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko o długości 1208 m,
c) budowę sieci kanalizacji w miejscowości Bytomsko o długości 12260 m,
d) budowę sieci kanalizacji sanitarnej z pompownią, rurociągami tłocznymi i zasilaniem elektrycznym w miejscowości Łąkta Górna o długości 2290 m. Całkowita wartość powyższych inwestycji to blisko 3,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wynosi 1.927.950 zł.

    Zadanie dofinansowane będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Maksymalne dofinansowanie mogło wynieść 2 mln zł, co ma stanowić 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny gminy wyniesie 36,37% + podatek VAT, który stanowi koszt niekwalifikowany.

[wstecz]