Odnawialne źródła energii - spotkanie w Żegocinie.

ANKIETA
W SPRAWIE UDZIAŁU W PROJEKCIE "ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE ŻEGOCINA"

    Gmina Żegocina przygotowuje się do składania wniosku pn. "Odnawialne Źródeł Energii w Gminie Żegocina" w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 4.1 Regionalna Polityka Energetyczna, Poddziałanie 4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wsparciem, w ramach konkursu, objęte będą projekty polegające na budowie infrastruktury mającej na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej. W ramach projektu będzie istniała możliwość uzyskania dofinansowania kosztów montażu instalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych w indywidualnych gospodarstwach domowych. 
    Poziom dofinansowania ze środków unijnych wynosić będzie maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych inwestycji, co oznacza minimalny 40% wkład własny właściciela nieruchomości (podatek VAT - 8 % lub 23 % stanowi koszt niekwalifikowalny).
Montaż instalacji na budynkach o powierzchni użytkowej powyżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 23%, zaś na budynkach o powierzchni użytkowej poniżej 300 m2 będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 8%. Powierzchnia użytkowa budynku będzie weryfikowana przez Urząd Gminy. Montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie lub budynku gospodarczym będzie obciążony stawką podatku VAT w wysokości 23%.
   Wójt Gminy Żegocina serdecznie zaprasza Mieszkańców do zgłaszania chęci wzięcia udziału w projekcie poprzez złożenie ankiety na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Żegocinie. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej www.zegocina.pl   Ankietę należy pobrać, wypełnić, a następnie podpisaną złożyć na Dzienniku Podawczym. Ponadto druk ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Żegocina pok. nr 5 (Sekretariat). 
Proszę pamiętać o wpisaniu numeru telefonu do kontaktu oraz podpisaniu ankiety przez właściciela nieruchomości.
  
Informujemy, że udział w projekcie będzie zależny od złożenia ankiety w wyznaczonym terminie. Ankiety należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Żegocina (32-731 Żegocina 316)  do dnia 04.08.2017 r.
  
Ankiety złożone po terminie zostaną umieszczone na liście rezerwowej (w razie niewyczerpania wymaganej liczby chętnych osób). Wszelkie informacje dotyczące projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie internetowej www.zegocina.pl. Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Żegocina - Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich tel. 14/648-45-42. Warunki techniczne: Specjalista ds. Energooszczędności Pan Remigiusz Gajoch, Tel. 533-308-175

                   Ankieta do pobrania  >>>                                                                                            Zobacz prezentację >>>

[wstecz]