SP w Bytomsku.

Certyfikat dla SP w Bytomsku.

WYRÓŻNIENIE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BYTOMSKU - 07.11.2017

   Pragniemy poinformować, że Ogólnopolskie Wyróżnienie "Wiarygodna Szkoła" w październikowiej edycji 2017 roku otrzymała Szkoła Podstawowa im. św. Mikołaja w Bytomsku. Program "Wiarygodna Szkoła" stanowi ranking najlepszych szkół w całej Polsce. Certyfikat (ten przyznany SP w Bytomsku nosi numer 19881) nadawany przez niezależną instytucję (fundację), nie związaną z oświatą, co jest gwarantem spełniania przez placówkę wysokich standardów edukacyjnych. Wyróżniona placówka, dzięki właściwemu poziomowi nauczania, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, posiada ciekawą bazę i zapewnia młodzieży  bezpieczeństwo.
    Certyfikat Laureata Programu Wiarygodna Szkoła jest przyznawany przez Organizatora Programu po dokonaniu wnikliwej analizy przesłanych przez Laureata programu dokumentów aplikacyjnych. Należny jest wyłącznie uczestniczącym w Programie szkołom, spełniającym kwalifikowane kryteria określone w Regulaminie.

   Laureatem Programu może zostać Szkoła, która po zakwalifikowaniu do Programu spełnia poniższe kryteria:
a) Uzyskała na podstawie skali staninowej opracowanej przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wynikach Sprawdzianu przeprowadzanego w roku szkolnym 2015/2016, co najmniej czwarty stanin z części I ogólnej, oraz czwarty stanin z części II językowej. Wynik ogłaszany jest przez Okręgowa Komisję Egzaminacyjna właściwą dla położenia geograficznego Szkoły/Laureata Programu.
b) uzyskała pozytywną ocenę w ilości min. 80 pkt. w procesie weryfikacji kryteriów bazy i bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 2.
2. Laureat Programu Szkoła oprócz kryterium edukacyjnego określonego w ust. 1 musi spełnić poniższe kryteria bazy i bezpieczeństwa w wysokości określonej w ust. 1 b) niniejszego paragrafu:
a) kryterium bazy lub dostępu do niej, według określonych poniżej zasad:
• za posiadanie lub dostęp do Internetu przyznaje się odpowiednio 10 pkt. lub 5 pkt.,
• za posiadanie pracowni komputerowych przyznaje się odpowiednio 5 pkt. za każdą,
• za funkcjonowanie w szkole platformy edukacyjnej - 5 pkt.,
• za funkcjonowanie elektronicznego dziennika - 5 pkt.,
• za posiadanie w budynku szkolnym ogólnodostępnej sieci Wi-Fi - 5pkt.,
• za posiadanie lub dostęp do biblioteki przyznaje się odpowiednio 10 pkt. lub 5 pkt.,
• za posiadanie lub dostęp do infrastruktury sportowej (boiska, sale gimnastyczne, hale sportowe, korty tenisowe, pływalnia, itp.) przyznaje się odpowiednio 10 pkt. lub 5 pkt.,
• za posiadanie świetlicy szkolnej zabezpieczającej potrzeby dzieci i rodziców czynnej do 8 godzin dziennie przyznaje się 10 pkt., czynnej powyżej 8 godzin dziennie przyznaje się 20 pkt.,
• za posiadanie stołówki z własną kuchnią lub dostęp do dożywiania przyznaje się odpowiednio 20 pkt. lub 10 pkt.,
• za uczestnictwo w dodatkowych programach dożywiania, np.”Szklanka mleka” lub innych przyznaje się odpowiednio po 5 pkt. za każdy program.
   Spełnienie kryterium bazy wymaga uzyskania min. 40 pkt.
b)kryterium bezpieczeństwa, do którego zalicza się:
• posiadanie certyfikatu np. „Bezpieczna Szkoła”, za które przyznaje się 10 pkt.,
• uczestnictwo w innym programie potwierdzającym bezpieczeństwo Szkoły udokumentowane certyfikatem, za które przyznaje się 10 pkt.,
• przedstawienie katalogu działań w Szkole mających służyć zapewnieniu bezpieczeństwa (np. ogrodzenie terenu Szkoły, monitoring lub inne), gdzie przyznaje się po 5 pkt. za każde działanie,
• posiadanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w tym planu ewakuacji zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 1992 r., nr 92, poz. 460 z późniejszymi zmianami), za które przyznaje się 20 pkt.
Spełnienie kryterium bezpieczeństwa wymaga uzyskania min. 40 pkt.
3. Po zakończeniu procesu weryfikacji, Szkoła ubiegająca się tytuł Laureata Programu Wiarygodna Szkoła zostanie niezwłocznie poinformowana drogą elektroniczną o przyznaniu wyróżnienia. W przypadku pozytywnej weryfikacji Laureatowi Programu zostaje nadana licencja na korzystanie z logotypu i tytułu LAUREATA PROGRAMU WIARYGODNA SZKOŁA. Laureat Programu uzyskuje tym samym możliwość korzystania z wszystkich przywilejów Programu, o których mowa w § 3 ust.2.
4. Laureat Programu jest uprawniony do posługiwania się wydanym Certyfikatem bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.
5. Informacje o nadanym wyróżnieniu opublikowane w wizytówce, o której mowa w § 3 pkt.a pozostają widoczne dla użytkowników strony internetowej bezterminowo, bez względu na kontynuację uczestnictwa w kolejnych edycjach Programu.

WIĘCEJ >>>>

[wstecz]