Strona główna serwisu.

KALENDARIUM


WAŻNE DATY W HISTORII GMINY

I połowa XI w. - przypuszczalny czas założenia przez Wierzbiętę osady Villa Żegota.
1293 - przypuszczalna data lokacji Żegociny (akt utworzenia parafii w Żegocinie) przez Zbigniewa Żegotę, herbu Topór.
1335 - Pierwsza pisemna wzmianka o Żegocinie. Nazwa miejscowości i parafii znajduje się w spisie świętopietrza.
1594 - przy kościele istnieje szkoła parafialna.
1597 - Podczas wizytacji biskupiej zapisano, że przy tutejszym drewnianym kościele znajduje się dzwonnica z 3 dzwonami, w tym jeden z roku 1536 (jest do dzisiaj).
1618 - właścicielami okolicznych terenów zostaje ród Lubomirskich. Drzwi kościoła okuto żelazem, a obok świątyni postawiono dzwonnicę z 4 dzwonami. 
1629 - spór pomiędzy parafiami w Żegocinie i Trzcianie. Kilkuletni spór kończy się w 1638 r. Bełdno, Kierlikówka, Konice, Łąkta Dolna, Ujazd, Zbydniów zostają włączone do parafii w Żegocinie.
1658 - właścicielem Żegociny zostaje arianin Jan Chłopicki, który zamienia kościół na zbór.
1720 - właścicielami okolicznych terenów zostaje ród Sanguszków.
1786 - parafia żegocka zostaje włączona do nowopowstałej diecezji tarnowskiej (poprzednio była w krakowskiej).
1846 - Rabacja chłopska - chłopi z Żegociny bronią plebani i wsi przed rabunkiem. Bandy chłopskie atakują natomiast dwory w Rozdzielu i Łąkcie Górnej.
1847 - 48 - lata nieurodzaju i głodu (w parafii zmarło 1036 osób).
1876 - Ks. Jakub Janczy powołuje Komitet do budowy nowego kościoła. W Łąkcie Górnej zostaje zbudowana na gruncie podarowanym przez dziedzica Feliksa Armatowicza szkoła.
1887 - Ks. dr Stanisław Dutkiewicz zakłada w Żegocinie Kółko Rolnicze i wybudował dla niego siedzibę - Dom Parafialny, w którym był także sklep.
1889 - od spadkobierców Antoniego Rudnickiego wykupiono w Żegocinie dworek i dom zajezdny poczty i przeznaczono go na szkołę.
1895 - inż. Kurkiewicz i majster Tarczyński budują trójnawowy, murowany kościół.
1896 - poświęcenie i pierwsza msza święta w nowym kościele.
24.IX.1899 - z inicjatywy ks. Dutkiewicza zostaje założona "Spółka Oszczędności i Pożyczek w Żegocinie".
1903 - Bytomsko odłączyło się od związku szklonego w Żegocinie i utworzyło własną szkołę w nowym budynku z jedną salą lekcyjną.
1908 - Ks. Andrzej Pawicki założył w Żegocinie straż pożarną.
1910 - Budowa murowanej szkoły w Bełdnie (pierwszym nauczycielem był Piotr Wójcik).
6 - 20.XII. 1914 - bitwa o Żarnówkę (w ramach operacji limanowsko-łapanowskiej) - powstrzymanie ofensywy rosyjskiej i przejście do kontrataku wojsk austriacko-pruskich.
1920 - Ks. J. Bach założył Spółkę Hodowców Drobiu i Zbytu Jaj.
lipiec 1920 - na cmentarzu w Żegocinie pochowano kapitana polskich legionów Wojciecha Wronę z Bytomska, który zginął w wojnie polsko - bolszewickiej w Kopczyńcach nad Zbruczem.
1927 - początek przebudowy wieży kościelnej (zakończono ją w 1931).
1928 - początek budowy piętrowej, murowanej szkoły.
1933 - rozpoczynają się w Żegocinie jarmarki.
1934 - żegociński kamieniołom zakupuje Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni i rozpoczyna jego eksploatację.
5.IX.1939 - po południu wkroczyło do Żegociny wojsko niemieckie i tak rozpoczęła się hitlerowska okupacja.
19.I.1945 - Żegocinę i okolice wyzwalają spod okupacji żołnierze Armii Czerwonej.
1955 - w Żegocinie powstałą Gromadzka Biblioteka, którą do 1963 roku prowadził Ludwik Cempura.
1956 - reforma administracyjna - Gminę Trzciana podzielono na 3 gromady: w Trzcianie, Kamionnej i Żegocinie.
1962 - staraniem straży pożarnej zostaje w Żegocinie uruchomiony basen kąpielowy. Czesław Blajda założył Koło Wiejskie Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, które zbudowało w Żegocinie 10 domków campingowych.
1963 - GS "Samopomoc Chłopska" w Żegocinie zajęła I miejsce w Polsce we współzawodnictwie GS w dziedzinie kultury.
1967 - Zamontowanie w kościelnej wieży 2 nowych dzwonów "Maryja" (pamiątka 1000-lecia chrztu Polski) i "Wojciech" (z okazji 50-lecia kapłaństwa ks. Białasa).
1973 - 22 maja - nadanie imienia Batalionów Chłopskich Szkole Podstawowej w Żegocinie.
          - Ponowna reforma administracyjna - likwidacja gromad, po sporach powstaje Gmina Trzciana - Żegocina z siedzibą w Żegocinie. Naczelnikiem Gminy zostaje powołany Leopold Grabowski (funkcje tę pełni do 1990 roku).
1981 - Rada Państwa zatwierdza Żegocinę, jako siedzibę Urzędu Gminnego.
1983 - 9 października - uroczystość wręczenia sztandaru Gminnej Szkole Zbiorczej w Żegocinie.
1986 - w Rozdzielu złożono drewniany kościół z XV wieku, przywieziony z Królówki.
1987 - staraniem proboszcza Żegociny Antoniego Poręby odłączono od parafii Łąktę Górną, w której utworzono parafię i w latach 1989 - 90 wybudowano kościół.
1989 - budowa w Żegocinie nowej plebani.
1990 - z inicjatywy ks. Antoniego Poręby zostaje założona Spółdzielnia Mleczarska, która produkuje masło i sery. Wkrótce jednak przestaje działać i upada.
1993 - obchody 700-lecia założenia parafii i lokacji wsi. Wydanie książki Czesława Blajdy "Żegocina dawna i współczesna".
1995 - podział gminy. Od Żegociny odłączają się sołectwa: Łąkta Dolna, Kamionna, Kierlikówka, Leszczyna, Rdzawa, Trzciana i Ujazd, tworząc samodzielną jednostkę administracyjną - Gminę Trzciana.
1996 - utworzenie Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości.
9.VII.1997 - "powódź tysiąclecia" niszczy centrum Żegociny i dużą ilość infrastruktury drogowej, elektrycznej, gazowej, telefonicznej w Łąkcie Górnej, Rozdzielu, Bytomsku.
18.VII.1997 - Teren zniszczonej przez powódź gminy zwiedza Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, który przebywał na terenie oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej oraz w holu Urzędu Gminy w Żegocinie.
06.VIII.1997 - Premier Rządu RP Włodzimierz Cimoszewicz wizytował odbudowywany przez wojsko most w Bytomsku, a potem spotkał się z samorządem i strażakami w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie. 

  
  Kolejne ważne dla Gminy Żegocina wydarzenia są zebranie w kalendariach każdego rokui - linki poniżej.
   

KALENDARIUM WYDARZEŃ OD 1989 ROKU

1989

1990

1991

1992

1993

1994 1995 1996 1997 1998
1999 2000 2001 2002 2003
2004 2005 2006 2007 2008
2009 2010 2011 2012 2013
2014 2015 2016

[wstecz]