Logo SRGiWP w Żegocinie

VIII WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SRGiWP w ŻEGOCINIE - 23.06.2003

VIII Walne Zebranie Członków SRGiWP w Żegocinie.

     23 czerwca 2003 roku w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie miało miejsce VIII Walne Zebranie Członków Stowarzysznia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie. Przybyłych członków Stowarzyszenia powitał Prezes Zarządu Jan Marcinek. Na jego wniosek zebrani minutą ciszy uczcili pamięć ks. prałata Antoniego Poręby - jednego z założycieli i najbardziej aktywnych członków tej organizacji.
     Na przewodniczącego obrad wybrano Franciszka Koszyka, a na sekretarza Zofię Marcinek. Wybrano także komisje: mandatową (skrutacyjną) oraz uchwał i wniosków. Jednogłośnymi uchwałami przyjęto porządek obrad oraz Regulamin WZC.
    W dalszej części zebrania sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia przedstawił Prezes Zarządu Jan Marcinek. Oto treść jego wystąpienia:

       Sprawozdanie z działalności Zarządu SRGiWP za 2002 r.
       W okresie sprawozdawczym Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości zbierał się cztery razy na protokołowanych posiedzeniach. Zarząd realizował zadania statutowe Stowarzyszenia między innymi:
. Rozwój Funduszu Pożyczek Wzajemnych
. Realizacja projektu HPI
. Działalność Ośrodka komputerowego
. Działalność Klubu Sportowego "Beskid"
. Działalność wydawnicza - promująca dziedzictwo kulturowe gminy Żegocina
. Szkolenia
       W roku 2002r. udzielonych zostało 80 pożyczek z FPW oraz 21 z Mikrofunduszu - razem 101 pożyczek. W roku sprawozdawczym uruchomiona została nowa linia pożyczkowa w kwocie 20 000,00 zł - do chwili obecnej skorzystały z takiej pożyczki 2 osoby. Aby ubiegać się o w/w kwotę trzeba spełniać odpowiednie warunki regulaminowe, to znaczy pożyczkobiorca i czterech poręczycieli powinni posiadać określoną kwotę udziałów własnych.
      Kolejnym zadaniem Statutowym Stowarzyszenia jest realizacja długoletniego projektu HPI. Finansowanie tego programu zakończyło się w czerwcu 2001 r. W roku 2002 rozprowadzane były wśród potrzebujących rolników jałówki z własnego odchowu w ilości 14 sztuk. Nadal sporządzane są sprawozdania merytoryczne i przesyłane do Fundacji HPI do Warszawy, gdzie przetłumaczone kierowane są do Fundacji w Stanach.
      Działalność Ośrodka Komputerowego w roku sprawozdawczym przedstawia się następująco:
Usługi kserograficzne, wydruki, kawiarenka internetowa, przepisywanie tekstów, sporządzane w wizytówek, udostępnianie telefaxu, skanowanie, bindowanie. Razem dochody uzyskane z ośrodka komputerowego wynisoły  12 945,06 zł. Sprzęt komputerowy czyli komputery, drukarki, skaner i kserokopiarka są już dość mocno zużyte dlatego wymagają częstej konserwacji i naprawy. Większość wypracowane środki z OWP przeznacza się głównie na ten cel.
       W sezonie piłkarskim 2002/2003 działający przy Stowarzyszeniu Klub Sportowy "Beskid" rozegrał 26 piłkarskich meczów   mistrzowskich, w tym 8 zwycięstw, 5 remisów, 13 porażek. W roku 2003 powstała sekcja młodzieżowa Klubu tak zwani  trampkarze starsi. Sekcję tę prowadzi pan Wojciech Wrona. Rozegrali 10 meczów. Wszystkie mecze wygrane.
      Ważną działalnością Stowarzyszenia jest promocja gminy. W roku 2002 trwała dalsza realizacja projektu "Promocja dziedzictwa kulturowego Ziemi Żegocińskiej". W wyniku tego projektu powstały dwie publikacje: "W kręgu żegocińskich twórców kultury" i kolejne, rozszerzone wydanie "Żegocińskiej książki kucharskiej". Projekt ten był współfinansowany  przez Fundację "Partnerstwo dla Środowiska". Realizacja tego projektu jest jednym z celów Statutowych - czyli podtrzymywanie i propagowanie miejscowych tradycji kulturowych.
   Stowarzyszenie przy tworzeniu statutu postawiło sobie za cel upowszechnianie informacji na temat dostępu do kapitału i wskazywanie źródeł oraz sposobów finansowania przedsięwzięć . W związku z tym w roku sprawozdawczym 28 stycznia zorganizowaliśmy wspólnie z Urzędem Gminy oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego spotkanie szkoleniowe pt "Źródła finansowania działalności gospodarczej na obszarach wiejskich". Prelegentami byli specjaliści z Agencji Rozwoju Regionu Krakowskiego.
       Ważnym celem statutowym jest również kształtowanie świadomości ekologicznej, w związku z czym również w miesiącu styczniu przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu "Prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z zasadami Ochrony Środowiska". ykłady przeprowadzili przedstawiciele Fundacji Partnerstwo dla Środowiska z Krakowa.
      W realizacji powyższych celów statutowych Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz tych członków Stowarzyszenia, którzy aktywnie uczestniczą w tych zadaniach. W Stowarzyszeniu w roku sprawozdawczym pracowało czterech pracowników tj. w biurze i Ośrodku Komputerowym oraz księgowa na umowę - zlecenie prowadząca dokumentację księgowo - finansową.
     W okresie sprawozdawczym wzrosła liczba człoków   Stowarzyszenia z 277 do 293 członków. W roku sprawozdawczym Przedstawiciele Stowarzyszenia czyli skarbnik św. Pamięci Ks. Antoni Poręba i ja uczestniczyliśmy w konferencji z okazji 10 - lecia działalności Fundacji HPI w Europie Środkowej i Wschodniej. Konferencja odbyła się w Warszawie w dniach 17-18 czerwca 2002 r.   Zostały na niej podsumowane programy realizowane między innymi w Żegocinie. Programy realizowane w Żegocinie ocenione zostały wysoko. Jako jedyna gmina w Polsce otrzymała z Fundacji HPI dwa projekty.
      Stowarzyszenie Rozwoju Gminy od początku swej działalności ukierunkowane jest na kształtowanie i niesienie wzajemnej, solidarnej pomocy. Nasza organizacja tak właśnie postrzegana jest przez lokalną społeczność. Dlatego też z prośbą o wsparcie zwracają się do Stowarzyszenia nie tylko prywatne osoby, ale także instytucje. W 2002 r. Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 14.01. podjął Uchwałę o przekazaniu na Fundusz Stypendialny działający przy Zespole Szkół w Żegocinie. W dniu 09.05. 2002 r. Zarząd podjął Uchwałę o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 500,00 zł. dla Zespołu Kabaretowego "Grosik" działającego przy Szkole Podstawowej w Rozdzielu. W dniu O2..09.2002r. Zarząd podjął decyzję o przekazanie kwoty 700,00 zł dla Gminnego Koła Pszczelarzy w Żegocinie.
      Stowarzyszenie prowadzi ścisłą współpracę z Urzdem Gminy, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Kołem Ekologicznym oraz Centum Kultury i Biblioteką Publiczną, w Żegocinie a także z palcówkami oświatowymi oraz przedsiębiorcami naszej gminy. Jest to jednym z celów statutowych który mówi o współpracy i wymianie doświadczeń z innymi podmiotami społecznymi, gospodarczymi i administracyjnymi o zbieżnych celach i zadaniach.
        Za współpracę i integrację Zarząd Stowarzyszenia składa wszystkim gorące podziękowania.

      Prezes Jan Marcinek przedstawił także sprawozdanie finansowe oraz szczegółową informację o działalności Funduszu Pożyczek Wzajemnych.
     W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z jej działalności złożył Jacek Krajewski. Dobrze ocenił pracę Zarządu, a na koniec swojego wystąpienia zgłosił wniosek o udzielenie Zarządowi absolutorium.
     W dyskusji jako pierwszy głos zabrał członek SRGiWP - Wójt Jerzy Błoniarz. Nawiązał do niespodziewanej śmierci Ks. Poręby, podkreślając zasługi księdza dla budowania lokalnej solidarności społecznej. Bardzo wysoko ocenił funkcjonowanie Funduszu Pożyczek Wzajemnych, zwracając uwagę na 100-procentową spłacalność pożyczek. Uznał, że na uwagę zasługuje także pomoc finansowa udzielana przez Stowarzyszenie młodzieży.
      Kępa Elżbieta podziękowała za udzieloną jej pomoc. - Ile razy prosiłam o pomoc, zawsze taką w Stowarzyszeniu otrzymałam - powiedziała. Jan Marcinek zgłosił wniosek o utworzenie Funduszu Reprezentacyjnego SRGiWP, motywując to tym, że potrzebne są pieniądze na pokrycie kosztów wyjazdów członków Zarządu, którzy jako nie etatowi pracownicy organizacji, nie mogą brać delegacji. Mówił także o tym, że Stowarzyszenie pomaga nie tylko mieszkańcom gminy Żegocina, ale także gmin sąsiednich. Jako przykład podał, że z programu Heifer Project International (HPI) korzystali rolnicy z inncyh gmin (np. Trzciana, Laskowa, Raciechowice). Podobnie jest z Funduszem Pożyczek Wzajemnych, z którego tylko w 2002 roku skorzystało 101 osób, pochodzących nie tylko z gminy Żegocina, ale nawet z miasta Bochni, Lipnicy Murowanej, Nowego Wiśnicza i innych.
      W związku ze śmiercią skarbnika Zarządu ks. A. Poręby Walne Zebranie Członków dokonało wyborów uzupełniających. Zgłoszono tylko jedną kandydaturę - Krzysztofa Guzika z Łąkty Górnej. W wyborach tajnych zdecydowaną większością głosów pan Krzysztof Guzik został wybrany członkiem Zarządu SRGiWP w Żegocinie.
      Zebrani poprzez głosowanie jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium oraz podjęli uchwałę o utworzeniu Funduszu Reprezentacyjnego SRGiWP. Przyjęto także wniosek rekomendujący Wójta Jerzego Błoniarza do komisji przyznającej pożyczki w ramach Funduszu Pożyczek Wzajemnych. Zastąpi on na tym stanowisku zmarłego ks. Porębę.
    Na zakończenie Prezes Jan Marcinek zaprosił członków Stowarzyszenia na imprezę w Rozdzielu, gdzie 29 czerwca 2003 r. odbędzie się - organizowana przez SRGiWP  - "II Promocja Dziedzictwa Kulturowego Ziemi Żegocińskiej".

VIII WZC SRGiWP w Żegocinie. VIII WZC SRGiWP w Żegocinie.
Sprawozdanie z działalności w 2002 roku złożył Prezes Zarządu SRGiWP Jan Marcinek. Sekretarz VIII WZC Zofia Marcinek i Przewodniczący WZC Franciszek Koszyk.
VIII WZC SRGiWP w Żegocinie. VIII WZC SRGiWP w Żegocinie.
Wyniki wyborów uzupełniającyh ogłosił Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Witold Twardosz. Zebrani udzielili Zarządowi absolutorium. Pierwszy z lewej - nowy członek Zarządu Krzysztof Guzik.
[wstecz]