Przetargi

PRZETARGI - 2014

Lp.

Data ogłoszenia

Treść

Link

29. 2014-12-31 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" + Protokół Dalej.
28. 2014-12-11 Ogłoszenie o II pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę "Bacówki" w Rozdzielu + Ogłoszenie o negatywnym wyniku II przetargu Dalej.
27. 2014-12-03 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" + Sprostowanie + Unieważnienie zapytania ofertowego Dalej.
26. 2014-11-24 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Żegocina: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Łąkta Górna + Wyjasnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Wyjaśnienie 3 + Wyjaśnienie 4 + Wyjaśnienie 5 + Wyjaśnienie 6 + Wyjaśnienie 7 + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dalej.
25. 2014-11-17 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane.Żegocina: Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Łąkta Górna i Żegocina + Informacja z sesji otwarcia ofert + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dalej.
24. 2014-10-03 Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane. Żegocina: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Żegocina + Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Dalej.
23. 2014-09-26 Ogłoszenie o I pisemnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę "Bacówki" w Rozdzielu + Informacja o wyniku przetargu Dalej.
22. 2014-09-15 Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie kontroli prawidłowości wykorzystania przekazanych zestawów komputerowych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" + Unieważnienie zapytania ofertowego Dalej.
21. 2014-09-10 Zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funckcji specjalisty ds. informatyki w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina"  +  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dalej.
20. 2014-09-05 Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym  na najem budynku nr 282, usytuowanego na dz. 370 w Żegocinie, w skład którego wchodzą dwa lokale użytkowe + Informacja Wójta Gminy o wyniku IV przetargu. Dalej.
19. 2014-09-03 II Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Zamówienie na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie Żegocina w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" +   Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
18 2014-08-27 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Żegocina: Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Żegocina + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dalej.
17. 2014-08-19 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Zamówienie na świadczenie usługi dostępu do sieci Internet dla gospodarstw domowych i jednostek podległych Gminie Żegocina w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" + Unieważnienie Dalej.
16. 2014-08-19 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy - Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Żegocina + Unieważnienie Dalej.
15. 2014-08-18 Ogłoszenie o zamówieniu usługi: Organizacja i wykonanie staży, wizyt zawodoznawczych dla uczniów ZSZ w Żegocinie + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
14. 2014-07-31 Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane. Żegocina Zabezpieczenie osuwiska poprzez odwodnienie dróg gminnych nr K580412 Żegocina - Osiedle Nagórze, nr K580404 Żegocina - Wodociągi i nr 000926 Osiedle Nagórze w Żegocinie wraz z remontem kanalizacji sanitarnej na dł. 140 mb + Sprostowanie +  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
13. 2014-07-31 Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń podstawowych z zakresu obsługi komputera i korzystania z internetu + Sprostowanie + Wyjaśnienie nr 1 + Wyjaśnienie nr 2 - Ogłoszenie wyniku. Dalej.
12. 2014-07-21 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy. Żegocina: Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem dla gospodarstw domowych oraz dla jednostek podległych Gminie Żegocina w ramach realizacji projektu pt. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, VIII Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion. + Wyjaśnienie nr 1 + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
11. 2014-07-14 Ogłoszenie o zamówieniu dostawy. Żegocina: Modernizacja dwóch oddziałów przedszkolnych w Gminie Żegocina + Unieważnienie Dalej.
10. 2014-07-07 Nabór na stanowisko koordynatora projektu pn. "Uruchomienie dodatkowego oddziału dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Publicznym w Żegocinie", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki + Wynik naboru Dalej.
9. 2014-07-04 Zapytanie ofertowe dotyczące druku materiałów promocyjnych dla programu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina" - Rozstrzygnięcie Dalej.
8. 2014-06-24 Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usługi koordynatora projektu pod nazwą "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina"  + Protokół (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty) Dalej.
7. 2014-06-11 Ogłoszenie o zamówieniu: Remont drogi gminnej Fąfarowa Góra w miejscowości Bytomsko w km 0+000 - 0+500 + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
6. 2014-04-07 II Przetarg - Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
5. 2014-03-19 Ogłoszenie o zamówieniu: Organizacja i wykonanie kursów dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Żegociny + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
4. 2014-03-19 Ogłoszenie o zamówieniu: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Żegocina + Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Dalej.
3. 2014-03-14 Trzeci przetarg ustny nieograniczony na najem dwóch lokali użytkowych w budynku nr 282, usytuowanym na dz. 370 w Żegocinie + Informacja o wyniku negatywnym Dalej.
2. 2014-02-19 Odbudowa drogi gminnej Widoma K580389 w m. Rozdziele w km 0+550 - 0+900 - etap II + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia + Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Dalej.
1. 2014-02-07 Udzielenie kredytu komercyjnego w kwocie 2.190.248 zł + Sprostowanie 1 + Wyjaśnienie 1 + Wyjaśnienie 2 + Wyjaśnienie 3 + Uzupełnienie + Wyjasnienie 4 + Wyjasnienie 5 + Wyjaśnienie 6 + Wyjaśnienie 7 + Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty + Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Dalej.
[archiwum.przetargi] [zegocina.pl]