Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

Zarządzenie Nr UG.0050.31.1.2017 Wójta Gminy Żegocina z dnia 16 luty 2017r. w sprawie: przeprowadzenia drugiego przetargu na sprzedaż samochodów: MERCEDES-BENZ 310D nr. rej. KBC 10572 oraz samochód osobowy marki CHRYSLER G.VOYAGER nr. rej. KBC 11322 i powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art.30 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. z 2016r poz. 446) zarządzam co następuje :

§ 1
1. Przeprowadzić w dniu 10 marca 2017. o godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów
a.Samochód dostawczy: MERCEDES-BENZ 310D nr. rej. KBC 10572 rok produkcji - 1993
b.samochód osobowy CHRYSLER GRAND VOYAGER nr. rej. KBC 11322 rok produkcji - 1996
2. Ustalam następujące ceny wywoławcze samochodów:
§1 ust.1 pkt. a - 2,750zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)
§1 ust.1 pkt. b- 2,756zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych)

3. Ustalam wadium dla uczestników przetargu w wysokości 275.00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć złotych)
płatne do dnia 7 marca 2017r. na konto: KBS O/Bochnia 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007
4. Termin licytacji ustala się na dzień 10 marca 2017r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Żegocina ( sala narad ).

§ 2
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję przetargową w składzie:
1. Jan Bujak - Przewodniczący Komisji
2. Joanna Pyrz - członek Komisji
3. Barbara Łękawa - członek Komisji
4. Andrzej Rudek - członek Komisji

§ 3
1. Ogłoszenie o przetargu i regulamin stanowią odpowiednio Załącznik nr. 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej Gminy.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy UG.0050.331.2017 z dnia 16 luty 2017r.

Wójt Gminy Żegocina ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów
1.Samochód dostawczy: MERCEDES-BENZ 310D nr. rej. KBC 10572 rok produkcji- 1993
2.samochód osobowy CHRYSLER GRAND VOYAGER nr. rej. KBC 11322 rok produkcji- 1996

Cena wywoławcza samochodów wykazanych w pkt. 1 i 2 to kwota 2,750 zł dla jednego auta.
Samochód wykazany w pkt. 1 można oglądać przy budynku Urzędu Gminy w Żegocinie / po uzgodnieniu terminu -tel. kontaktowy :14/648 45 42 lub 14/ 648 45 20 Natomiast samochód wykazany w pkt. 2 można oglądać przy budynku Remizy OSP Łąkta Górna / po uzgodnieniu terminu -tel. kontaktowy : 602 665 769

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 275,00 zł płatne do dnia 07 marca 2017r. na konto:
KBS O/Bochnia 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007

Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia ruchomości.
Wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.
Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy tel. 14/ 648 45 42, lub 14/ 648 45 20

Załącznik nr 2 do zarządzenia Wójta Gminy UG.0050.331.2017 z dnia 16 luty 2017r.

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodów:

1.Samochód dostawczy: MERCEDES-BENZ 310D nr. rej. KBC 10572 rok produkcji - 1993
2.samochód osobowy CHRYSLER GRAND VOYAGER nr. rej. KBC 11322 rok produkcji - 1996

3. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów wykazanych w pkt. 1 i 2 regulaminu

4. Celem przetargu jest pozyskanie najwyższej ceny za sprzedaż w/w pojazdu.

5. Przetarg jest ustny, publiczny i nieograniczony tzn. że mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się stosownymi mocowaniami do występowania w imieniu osoby prawnej.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 275.00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć złotych) płatne do dnia 7 marca 2017r. na konto: KBS O/Bochnia 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007

7. Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2017r. (piątek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Żegocina ( sala narad).Licytacje przeprowadzi Komisja przetargowa.

8. Wartość pojazdu według protokołu komisji z dnia 14 luty 2017r. wynosi dla jednego samochodu 2,750zł BRUTTO

9. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, lecz nie może ono być niższe 1 % ceny wywoławczej.

10. Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.

11. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników przetargu , że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

12. Po ustaniu zgłaszania postawień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy która wygrała przetarg.

13. Wadium wpłacone przez uczestnika który nie wygrał przetargu poleca zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.

14. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.

15. Osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy kupna - sprzedaży.
W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacane wadium nie podlega zwrotowi.

16. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem przetargu i jego akceptację.

17. Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.                                                                                                                             Wójt   Jerzy Błoniarz

[przetargi]

[wstecz]