Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

Protokół z procedury o udzielenie zamówienia

I. Nazwa i adres dotacjobiorcy:

............................

II. Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad "Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko, Żegocina i Łąkta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko".

III. Wartość szacunkowa zamówienia (bez podatku od towarów i usług): 44.015 zł (1,5 % od wartości netto robót)

IV. Publikacja zapytania ofertowego.

1) Data: 17.03.2017 r.

2) Adres strony internetowej: www.zegocina.plj, zaproszenia wysłano e-mailem i pocztą do 3-ch Wykonawców

3) Termin składania ofert: 22.03.2017 r. godz. 14:00

V. Wykaz złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Data złożenia oferty

Warunki udziału w procedurze

Zgodność oferty z zapytaniem ofertowym

1

INVEST-SOLID S.C.

Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik

32-700 Bochnia

ul. Partyzantów 21

21.03.2017r.

Oświadczenie o uprawnieniu do nadzorowania budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

tak

2

PRACOWNIA PROJEKTOWA

33-100 Tarnów

ul. Brandstaettera 14/25

22.03.2017r.

Oświadczenie o uprawnieniu do nadzorowania budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

tak

3

GRI Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o.

31-826 Kraków

Oś. Złotej Jesieni 6

22.03.2017r.

Oświadczenie o uprawnieniu do nadzorowania budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych

tak

a) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niespełnianiem warunków:

Nie odrzucono żadnych ofert w związku z niespełnieniem warunków

b) Uzasadnienie odrzucenia ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym:

Nie odrzucono żadnych ofert w związku z niezgodnością oferty z zapytaniem ofertowym

VI. Ocena złożonych ofert.

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem

Łączna liczba punktów

1

INVEST-SOLID S.C.

Jacek Krawczyk, Andrzej Wójcik

32-700 Bochnia

ul. Partyzantów 21

63,23 pkt. za kryterium cena (1,107 % brutto od wartości netto robót)

63,23

2

PRACOWNIA PROJEKTOWA

33-100 Tarnów

ul. Brandstaettera 14/25

100 pkt. za kryterium cena (0,7 % brutto od wartości netto robót)

100,00

3

GRI Generalny Realizator Procesu Inwestycyjnego Sp. z o.o.

31-826 Kraków

Oś. Złotej Jesieni 6

75,88 pkt. za kryterium cena (0,9225 % brutto od wartości netto robót)

75,88

VII. Wybór oferty.

1) Nazwa i adres wykonawcy: PRACOWNIA PROJEKTOWA, 33-100 Tarnów ul. Brandstaettera 14/25

2) Uzasadnienie wyboru: W/w Wykonawca otrzymał w ocenie ofert największą liczbę punktów

VIII. Imiona i nazwiska osób, wykonujących w imieniu dotacjobiorcy czynności związane z udzieleniem zamówienia:

1) mgr Jerzy Błoniarz - Wójt Gminy

2) Andrzej Rudek - inspektor ds. zamówień publicznych

22.03.2017 r.

................................................ ................................................

(data sporządzenia protokołu) (podpis osoby upoważnionej)

Żegocina, dnia 17.03.2017 r.
UG.271.3.RC.2017

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Żegocina, 32-731 Żegocina 316

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko, Żegocina i Łąkta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w miejscowości Bytomsko.

Zakres realizacji usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego:
1.Nadzór nad budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bytomsko, Żegocina i Łąkta Górna o długości ok. 13.200 mb
2.Nadzór nad budową sieci wodociągowej w m. Bytomsko o długości ok. 1.200 mb.
3.Udział przy rozliczeniu zadania z Urzędem Marszałkowskim, realizowanego w programie PROW

III. WARUNKI PŁATNOŚCI
Na podstawie faktury, płatnej w terminie do 30 dni od daty doręczenia, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze. Dopuszcza się fakturowanie częściowe po wykonaniu poszczególnych elementów robót.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zadanie będzie wykonywane w terminie do 31.12.2017 r.

V. KRYTERIA OCENY
- Cena - 100 %
W formularzu ofertowym należy określić stawkę procentową od wartości robót netto (netto + VAT i stawkę brutto).
Do oferty należy załączyć oświadczenie o posiadanych uprawnieniach do nadzoru nad robotami związanymi z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

VI. WARUNKI SKŁADANIA OFERTY
Listownie lub osobiście w biurze Zamawiającego - Urząd Gminy Żegocina 32-731 Żegocina 316, pok. nr 16 z dopiskiem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad budową kanalizacji sanitarnej w m. Bytomsko, Żegocina I Łąkta Górna wraz z budową sieci wodociągowej w m. Bytomsko" albo drogą elektroniczną na adres przetargi@zegocina.pl do dnia 22.03.2017 r. do godz. 14:00

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania gdyby gmina nie otrzymała dotacji z programu PROW lub gdy zaproponowane oferty cenowe przekroczą kwotę, jaką zamawiający może przeznaczyć na realizacje niniejszego zamówienia.

[przetargi]

[wstecz]