Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

UG.271.7.RC.2016
Żegocina, dnia 2017-05-31


P R O T O K Ó Ł
z zapytania ofertowego na "Wykonanie montażu lampy bakteriologicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej"

   W dniu 18.05.2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.346.2017.Z z dnia 30 marca 2017 r. zaproszono pisemnie do złożenia ofert następujących wykonawców:
1.    Instalacje Elektryczne i Elektromechanika - 32-733 Trzciana - Ujazd 61
2.    DROG-BUD Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego i Mieszkaniowego Jan Kosiba - 32-740 Łapanów 199
   Poza tym zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Żegocina - www.zegocina.pl

Do dnia 31.05.2017 r. do godz. 10:00 złożono dwie oferty::
1.    Edyta Błasińska INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTROMECHANIKA 32-733 Trzciana - Ujazd 61 - z ceną brutto 117.382,48 zł.
2.    DELTA Rafał Stępiński - 42-400 Zawiercie ul. Pomorska 37/25 z ceną brutto 148.664,31 zł.

Na wykonawcę zadania wybrano:
Firmę Edyta Błasińska INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTROMECHANIKA 32-733 Trzciana - Ujazd 61
- za cenę brutto 117.382,48 zł (sto siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa 48/100 złotych brutto).
Żegocina, dnia 18.05.2017 r.
Znak: UG.271.7.RC.2017

Z A P R O S Z E N I E

   Wójt Gminy Żegocina zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na wykonanie Montażu Lampy Bakteriologicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej..
Termin realizacji w/w zadania - do 31.07.2017 r.
Ofertę wraz z kosztorysem ofertowymi należy złożyć w biurze Urzędu Gminy Żegocina pok. nr 16 do dnia 31.05.2017 r. do godz. 10:00 lub w wersji elektronicznej na adres przetargi@zegocina.pl.
Kryteria oceny ofert:
Cena 100 % - oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Każda inna otrzymuje ilość punktów wynikłą ze stosunku ceny najniższej do ceny danej oferty pomnożonej przez 100.
W sprawie niniejszego postępowania można się kontaktować z inspektorem ds. zamówień publicznych Panem Andrzejem Rudek (t el. 14 648 45 42, e-mail przetargi@zegocina.pl)

W załączeniu -  do pobrania:
1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót
3. Opis techniczny
4. Rzut budynku SUW
5. Przekroje budynku

[przetargi]

[wstecz]