Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

Żegocina, dnia 18.05.2017 r.
Znak: UG.271.7.RC.2017

Z A P R O S Z E N I E

   Wójt Gminy Żegocina zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na wykonanie Montażu Lampy Bakteriologicznej na Stacji Uzdatniania Wody w Łąkcie Górnej..
Termin realizacji w/w zadania - do 31.07.2017 r.
Ofertę wraz z kosztorysem ofertowymi należy złożyć w biurze Urzędu Gminy Żegocina pok. nr 16 do dnia 31.05.2017 r. do godz. 10:00 lub w wersji elektronicznej na adres przetargi@zegocina.pl.
Kryteria oceny ofert:
Cena 100 % - oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Każda inna otrzymuje ilość punktów wynikłą ze stosunku ceny najniższej do ceny danej oferty pomnożonej przez 100.
W sprawie niniejszego postępowania można się kontaktować z inspektorem ds. zamówień publicznych Panem Andrzejem Rudek (t el. 14 648 45 42, e-mail przetargi@zegocina.pl)

W załączeniu -  do pobrania:
1. Formularz ofertowy
2. Przedmiar robót
3. Opis techniczny
4. Rzut budynku SUW
5. Przekroje budynku

[przetargi]

[wstecz]