Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

Protokół z zapytania ofertowego na "Malowanie dachów budynków Zespołu Szkół w Łąkcie Górnej"

   W dniu 2.06.2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.346.2017.Z z dnia 30 marca 2017 r. zaproszono pisemnie do złożenia ofert następujących wykonawców:
1.    Usługi Remontowo - Budowlane Andrzej Jeziorek - 32-742 Sobolów - Stradomka 11
2.    Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BUDREM Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II 44
3.    TECH-MAL Piotr Jagodziński 36-100 Kolbuszowa - Nowa Wieś 174 G

    Poza tym zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Żegocina - www.zegocina.pl

Do dnia 12.06.2017 r. do godz. 10:00 złożono pięć ofert::
1.    Firma Prace Wysokościowe "TOMASIAK" Bogdan Tomasiak - 33-343 Rytro - Roztoka Ryterska 53 z ceną brutto 25.252,49 zł
2.    PROFOLIO Sp. z o.o. 25-116 Kielce ul. Ściegiennego 177/23 z ceną brutto 42.189,00 zł.
3.    Przedsiębiorstwo Prywatne "WIKI" Krzysztof Witki - 43-600 Jaworzno ul. Grunwaldzka 200 z cena brutto 35.533,30 zł
4.    Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "BUDREM" Sp. z o.o. - 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II 44 z ceną brutto 34.994,71 zł.
5.    Dawid Lelek Usługi Wysokościowe DkH - Dach - 32-052 Radziszów - Rzozów 347 z ceną brutto 38.733,37 zł.

   Ofertę nr 1 Firmy Prace Wysokościowe "TOMASIAK" Bogdan Tomasiak odrzucono z powodu zaoferowania malowania dachów przy użyciu agregatu a w zaproszeniu i wyjaśnieniu do zaproszenia wymagane było malowanie przy użyciu pędzli.

Na wykonawcę zadania wybrano:

   Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych "BUDREM" Sp. z o.o. - 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II 44 za cenę brutto 34.994,71 zł. (trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 71/100 złotych brutto)
Żegocina, dnia 2.06.2017 r.
Znak: UG.271.8.RC.2017

Z A P R O S Z E N I E
Wójt Gminy Żegocina zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na wykonanie MALOWANIE DACHÓW BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁĄKCIE GÓRNEJ . (budynki nr 2, 3 i 6)
Termin realizacji w/w zadania - od 26.06.2017 r. do 28.08.2017 r.

   Ofertę wraz z kosztorysem ofertowymi należy złożyć w biurze Urzędu Gminy Żegocina pok. nr 16 do dnia 12.06.2017 r. do godz. 10:00 lub w wersji elektronicznej na adres przetargi@zegocina.pl.
Kryteria oceny ofert:
Cena 100 % - oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Każda inna otrzymuje ilość punktów wynikłą ze stosunku ceny najniższej do ceny danej oferty pomnożonej przez 100.
W sprawie niniejszego postępowania można się kontaktować z inspektorem ds. zamówień publicznych Panem Andrzejem Rudek (t el. 14 648 45 42, e-mail przetargi@zegocina.pl)

W załączeniu - do pobrania:
1. Formularz ofertowy >>>
2. kosztorysy ślepe 1 >>>2 >>>, 3 >>>, 4 >>>

[przetargi]

[wstecz]