Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

Zarządzenie Nr UG.0050.W.16.2017 Wójta Gminy Żegocina z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia piątego przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki CHRYSLER G.VOYAGER nr. rej. KBC 11322 i powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. z 2016r poz. 446 ze zm.) zarządzam co następuje :

§ 1.
1. Przeprowadzić w dniu 27 lipca 2017 r. o godz. 10.00 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego CHRYSLER GRAND VOYAGER nr. rej. KBC 11322 rok produkcji: 1996
2. Ustalam cenę wywoławczą dla w/w samochodu w wysokości 1.750,00 złotych, słownie ( tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych)
3. Ustalam wadium dla uczestników przetargu w wysokości 100,00 zł słownie: (sto złotych) płatne do dnia 26 lipca 2017 r. na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Bochni 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007
4.Termin licytacji ustala się na dzień 27 lipca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Żegocina (II piętro, sala narad).

§ 2.
W celu przeprowadzenia przetargu powołuje się Komisję przetargową w składzie:
1.Joanna Pyrz - Przewodniczący Komisji
2.Barbara Łękawa - Członek Komisji
3.Andrzej Rudek - Członek Komisji
4.Jan Bujak - Sekretarz Komisji

§ 3.
1.Ogłoszenie o przetargu i regulamin stanowią odpowiednio Załącznik nr 1. i 2. do niniejszego Zarządzenia.
2.Ogłoszenie o przetargu zostanie podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz stronie internetowej Gminy.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.               
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy UG.0050.W.16.2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Ogłoszenie
Wójt Gminy Żegocina ogłasza piąty przetarg ustny nieograniczony.

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy CHRYSLER GRAND VOYAGER nr. rej. KBC 11322 rok produkcji 1996.

1.Cena wywoławcza samochodu wynosi 1750,00 złotych brutto, słownie (tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych)
2.Samochód można oglądać przy budynku Remizy OSP Łąkta Górna / po wcześniejszym uzgodnieniu terminu - telefon kontaktowy: 602 665 769
3.Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w wysokości 100,00 zł, (słownie: sto złotych), płatne do dnia 26 lipca 2017 r. na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Bochni 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007
4.Wadium winno być wniesione w pieniądzu i ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
5.Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrywa przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia ruchomości.
6.Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem dwóch dni od dnia odwołania, unieważnienia przetargu lub zamknięcia przetargu wynikiem negatywnym.
7.Przed otwarciem przetargu należy okazać Komisji przetargowej potwierdzenie wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
8.Zastrzega się unieważnienie przetargu z powodu ważnych przyczyn.
9.Bliższych informacji na temat procedury przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy tel. 14/ 648 45 42, 14/ 648 45 20
10.Informacji na temat stanu technicznego i ewentualnych oględzin samochodu można uzyskać pod numerem telefonu 602 665 769

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy UG.0050.W.16.2017 z dnia 19 lipca 2017 r.

Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego CHRYSLER GRAND VOYAGER nr. rej. KBC 11322 rok produkcji 1996.

1.Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodu osobowego CHRYSLER GRAND VOYAGER nr. rej. KBC 11322 rok produkcji 1996.
2.Celem przetargu jest pozyskanie najwyższej ceny za sprzedaż w/w pojazdu.
3.Przetarg jest ustny, publiczny i nieograniczony tzn. że mogą w nim brać udział osoby fizyczne i prawne lub ich pełnomocnicy. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się stosownymi mocowaniami do występowania w imieniu osoby prawnej.
4.Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100,00 złotych, (słownie: sto złotych) płatne do dnia 26 lipca 2017 roku na konto: Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział w Bochni 74 8591 0007 0080 0000 1270 0007
5.Przetarg odbędzie się w dniu 27 lipca 2017 r. (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Żegocina (II piętro, sala narad).
6.Licytacje przeprowadzi Komisja przetargowa.
7.Cena wywoławcza samochodu wynosi 1750,00 złotych brutto, słownie (tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych)
8.O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, lecz nie może ono być niższe 1 % ceny wywoławczej.
9.Cena zaoferowana przez uczestnika przetargu przestaje wiązać gdy inny uczestnik zaoferuje cenę wyższą.
10.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli przynajmniej jeden z uczestników zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
11.Przewodniczący Komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyżej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
12.Po ustaniu zgłaszania postawień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, ogłaszając imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy która wygrała przetarg.
13.Wadium wpłacone przez uczestnika który nie wygrał przetargu poleca zwrotowi nie później niż przed upływem 2 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu.
14.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
15.Osoba fizyczna lub prawna, która wygra przetarg jest zobowiązana w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu do podpisania umowy kupna - sprzedaży.
16.W przypadku odstąpienia od podpisania umowy wpłacane wadium nie podlega zwrotowi.
17.Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z zapoznaniem się z regulaminem przetargu i jego akceptację.
18.Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyn.
Do pobrania:
Opis techniczny samochodu >>>

[przetargi]

[wstecz]