Przetargi - Gmina Żegocina.

PRZETARGI

UG.271.17.RC.2016
Żegocina, dnia 2017-08-11

Protokół z zapytania ofertowego na "Rozbudowa budynku Oddziału Przedszkolnego w Rozdzielu"


   W dniu 26.07.2017 r. zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żegocina nr 0050.346.2017.Z z dnia 30 marca 2017 r. zaproszono pisemnie do złożenia ofert następujących wykonawców:
1. F.H.U. WEMAR Mariusz Lipnicki 32-731 Żegocina 431
2. Usługi Budowlano - Ziemne Łukasz Łagosz 32-731 Żegocina - Rozdziele 22
3. Firma Budowlana GURGUL - 34-600 Limanowa ul. Boczna 11
4. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych BUDREM Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Jana Pawła II 44

Poza tym zaproszenie do składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Gminy Żegocina - www.zegocina.pl

Do dnia 7.08.2017 r. do godz. 10:00 złożono trzy oferty::
1. MAJER Usługi Budowlane Paweł Majerski - 32-700 Bochnia ul. K. Brodzińskiego 53 z ceną brutto 152.663,05 zł
2. Firma Budowlana GURGUL Piotr Gurgul - 34-600 Limanowa ul. Boczna 11 z ceną brutto 194.364,69 zl
3. Zakład Remontowo Budowlany BUDOLEX Stanisław Oleksy - 34-603 Ujanowice 109 z cena brutto 153.602,72 zł

Z uwagi na to, że kwota najtańszej oferty znacznie przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizacje tego zadania - postępowanie unieważnia się.
Żegocina, dnia 26.07.2017 r.
Znak: UG.271.17.RC.2017

Z A P R O S Z E N I E
Wójt Gminy Żegocina zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania ofertowego na wykonanie ROZBUDOWY BUDYNKU ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W ROZDZIELU (stan surowy)
Termin realizacji w/w zadania - do 30.11.2017 r.

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowymi należy złożyć w biurze Urzędu Gminy Żegocina pok. nr 16 do dnia 7.08.2017 r. do godz. 10:00 lub w wersji elektronicznej na adres przetargi@zegocina.pl.
Kryteria oceny ofert:
Cena 100 % - oferta z najniższą ceną otrzymuje 100 pkt. Każda inna otrzymuje ilość punktów wynikłą ze stosunku ceny najniższej do ceny danej oferty pomnożonej przez 100.
W sprawie niniejszego postępowania można się kontaktować z inspektorem ds. zamówień publicznych Panem Andrzejem Rudek (tel. 14 648 45 42, e-mail przetargi@zegocina.pl
Wersja elektroniczna dokumentów jest dostępna na stronie www.zegocina.pl/przetargi.

W załączeniu - do pobrania:
1. formularz ofertowy
2. przedmiar robót
3. projekt

[przetargi]

[wstecz]