herb_g5.gif (1302 bytes)          flaga.jpg (2341 bytes)

RADA  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Zarząd

Komisje

Z prac Rady Gminy

Uchwały

Kalendarium

XXII SESJA RADY GMINY - 22.03.2002
Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek rozpoczyna XXII Sesję Rady Gminy.
Informację o pracy Zarządu Gminy w okresie międzysesyjnym składa Wójt Jerzy Błoniarz.
Przewodniczący Komisji Budżetowej Kazimierz Waligóra przedstawia stanowisko komisji w sprawie realizacji budżetu za rok 2001.
Założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 przedstawia Czesław Pączek.
Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Gminy.
Na pytania radnych odpowiada dyrektor ZGK Wiesław Dudziak.

Tematyka sesji:

1.    Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
2.    Informacja o pracy Zarządu w okresie międzysesyjnym.
3.    Interpelacje i zapytania.
4.    Ocena wykonania budżetu gminy za 2001 rok;
        a) Sprawozdania Komisji z tytułu wykonania budżetu gminy.
5.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu Gminy.
6.    Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych Gminy Żegocina na 2002 rok.
7.    Uchwalenie budżetu gminy na 2002 rok.
8.    Podjęcie uchwał w sprawie:
       - Najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Zespole Szkół w Żegocinie „nie będących nauczycielami”,
       - Ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
      - Przystąpienia do dokonania zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina.
9. Wolne wnioski.
10. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.


Niektóre podjęte uchwały:

[powrót]