Herb gminy.          Flaga gminy Żegocina.

RADA  GMINY  W  ŻEGOCINIE

RADA GMINY

KOMISJE

      
I SESJA RADY GMINY - 19.11.2002
I Sesja Rady Gminy w Żegocinie.

     Inauguracyjna sesja nowej Rady Gminy w Żegocinie rozpoczęła się w samo południe. Jako pierwsza głos zabrała Stanisława Gąsiorek - Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej, która poinformowała, że najstarszym członkiem nowej Rady Gminy jest Franciszek Koszyk oraz poprosiła go o dalsze prowadzenie obrad.

    Po odśpiewaniu hymnu państwowego Rada przystąpiła do pracy. Prowadzący obrady Franciszek Koszyk powitał przybyłych gości (m. in. dyrektorów placówek oświatowych, sołtysów, kierowników zakładów pracy), a następnie zapoznał zebranych z porządkiem obrad.

   Przewodnicząca GKW Stanisława Gąsiorek przedstawiła informację o przebiegu wyborów do Rady Gminy. Pogratulowała radnym wyboru oraz wręczyła Wójtowi Gminy Jerzemu Błoniarzowi pamiątkowy dyplom stwierdzający wybranie Go na Wójta Gminy Żegocina.

    Po stwierdzeniu pełnomocności obrad (100 % frekwencja) radni złożyli ślubowanie. Rotę ślubowania czytał Franciszek Koszyk - radni powtarzali, a następnie wypowiadali słowo "ślubuję" i podpisem stwierdzali fakt dokonania ślubowania. Zaczynał Bogdan Bielak - radny z Żegociny, debiutujący w tej roli, kończył Kazimierz Waligóra - doświadczony radny, również z Żegociny.

   Następnie przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy. Franciszek Koszyk zgłosił kandydaturę Jana Marcinka, Przewodniczącego Rady Gminy poprzedniej kadencji, a Andrzej Pławecki Stanisława Guzika - radnego z Łąkty Górnej. W celu przeprowadzenia tajnych wyborów powołano Komisję Skrutacyjną, pracująca pod przewodnictwem Emilii Maniak. Wyniki głosowania były następujące: Stanisław Guzik otrzymał 5 głosów, Jan Marcinek 10 głosów. Tym sposobem Jan Marcinek otrzymał misje prowadzenia Rady Gminy w Żegocinie przez następną kadencję. Uchwałą nr I/1/2002 radni stwierdzili, że w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Jan Marcinek.

   Po przyjęciu tej prowadzenie obrad przejął nowy Przewodniczący Rady Gminy. Podziękował za wybór oraz stwierdził, że będzie bezstronny w podejmowaniu decyzji i obiecał godnie reprezentować Radę Gminy i Gminę.

    Na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy zgłoszono tylko dwie kandydatury. W wyborach tajnych   Lucyna Nowak - radna z Bytomska - uzyskała 14, a Stanisław Guzik 12 głosów i tym samym zostali oni wybrani na te funkcje.

   Kolejnym punktem programu było uroczyste ślubowanie Wójta. Stojąc przy sztandarze gminy Jerzy Błoniarz powtórzył za odczytującym tekst Janem Marcinkiem treść roty ślubowania. Po zakończeniu ślubowania Wójt Błoniarz złożył zapewnienie, że będzie ściśle współpracował z Radą i jej Przewodniczącym.

   W dalszej części obrad ustalono, po krótkiej dyskusji, skład ilościowy i nazwy stałych komisji Rady. Następnie radni sami deklarowali przynależność do poszczególnych komisji, po czym Rada swoimi kolejnymi uchwałami powołała trzy komisje: Budżetowo-Rolną i Rozwoju Wsi; Komisję Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisję Rewizyjną. Po krótkiej przerwie potrzebnej dla konsultacje w sprawie wyborów przewodniczących Komisji, wznowiono obrady i na wniosek członków komisji powołano na funkcje przewodniczących: Stanisława Grabowskiego (Komisja Budżetowo-Rolna i Rozwoju Wsi), Tadeusza Olszewskiego (Komisja Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej) oraz Franciszka Koszyka (Komisja Rewizyjna).

    Ostatnia uchwała podjęta na inauguracyjnej sesji Rady dotyczyła upoważnienia Przewodniczącego rady Gminy Jana Marcinka do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy względem Wójta. Uchwalono także m. in. wysokość wynagrodzenia dla Wójta.

   W ostatnim punkcie obrad głos zabrał Wójt Jerzy Błoniarz. Poinfprmował o swoich zamiarach w sprawie obsadzenia stanowisk w Urzędzie Gminy rekomendując na Skarbnika Gminy panią Rozalię Rudek, na Sekretarza Gminy Zbigniewa Nożkiewicza i Marię Płąwecką-Stańdo na radcę prawnego. Podziękował za pracę członkom Zarządu Gminy z minionej kadencji, radnym powiatowym i tym radnym gminnym, którzy nie weszli do obecnej rady, sołtysom, dyrektorom szkół i przedszkoli. Podziękował też za pracę komitetom wyborczym z terenu gminy.  - Będę zarządzać gminą jednoosobowo, ale chcę współpracować z Radą i jej Przewodniczącym, z sołtysami. Teraz konsultacji musi być nawet więcej niż poprzednio, bo chcę, aby moje decyzje były trafne i miały społeczną akceptacje - powiedział Wójt Błoniarz. Potwierdził także swoje obietnice z kampanii wyborczej - będą więc kontynuowane rozpoczęte inwestycje (szkoła w Bytomsku, sala gimnastyczna w Rozdzielu, wodociąg w Łąkcie Górnej, rozbudowa chodników w Żegocinie, Łąkcie i Rozdzielu. Wójt zamierza także dalej wspierać szczególnie oświatę oraz sport. - Chce rozmawiać z wszystkimi. Wybrałem pokój i spokój, i tego też Wam życzę. Niech nasze wspólne wysiłki dobrze służą naszemu środowisku - tymi słowami zakończył swoje krótkie expose Wójt Błoniarz.

    Po trzech godzinach obrad radni udali się do domów. Już wkrótce ponownie się spotkają w komisjach, by dyskutować na temat przyszłorocznego budżetu.

Obrady rozpoczął radny senior - Franciszek Koszyk. Informację o wyborach przedstawiła Stanisława Gąsiorek. Radni podpisem potwierdzali złożenie ślubowania.
Obrady rozpoczął radny senior - Franciszek Koszyk. Informację o przebiegu i wynikach wyborów samorządowych w gminie przedstawiła Przewodnicząca GKW Stanisława Gąsiorek. Fakt złożenia ślubowania radni potwierdzali podpisem (Bogdan Bielak).
Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących były tajne. Głos oddaje Bogdan Bielak. Wójt Jerzy Błoniarz podczas składania przysięgi. Jedno z pierwszych głosowań.
Wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących były tajne. Głos oddaje Bogdan Bielak. Wójt Jerzy Błoniarz złożył ślubowanie. Radni podjęli pierwsze uchwały.

[wstecz]