Herb gminy.          Flaga gminy Żegocina.

SESJE RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

RADA GMINY

KOMISJE

V SESJA  - 31.03.2003

   W ostatnim dniu marca 2003 r. aż 6 godzin obradowała na swej piątej w tej kadencji sesji, Rada Gminy w Żegocinie.  

V Sesja Rady Gminy w Żegocinie.

   Zrealizowano następujący porządek obrad:
1. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2. Interpelacje i zapytania.

3. Ocena wykonania budżetu gminy za 2002 r.
4. Udzielenie absolutorium dla Wójta Gminy.
5. Uchwalenie budżetu gminy na 2003 r.
6. Podjęcie uchwał.
7. Wolne wnioski.
8. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

     Nie sprawy budżetowe zajęły radnym podczas tej sesji najwięcej czasu. Wszystkie komisje oceniły bowiem pozytywnie wykonanie budżetu gminy za roku 2002. "Komisja stwierdza, że realizacja budżetu gminy  w 2002 r. była wykonana z zasadnością, obiektywnością, rzetelnością i odpowiedzialnością za prawidłową gospodarność  środkami publicznymi. Komisja nie stwierdziła przy kontroli i analizie wykonania budżetu gminy za 2002 rok uchybień lub wykroczeń finansowych określonych w ustawie o finansach publicznych. Komisja przyjmuje wykonanie budżetu przez poprzedni Zarząd i Wójta  i wnioskuje o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy i składa wniosek Radzie Gminy  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej o wydanie wiążącej opinii - orzeczenia przedłożonego wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 r." - to końcowy fragment sprawozdania Komisji rewizyjnej,  złożony przez radnego Franciszka Koszyka. Pozytywna była również opinia RIO. Uchwałą nr V/26/2003 radni jednogłośnie udzielili absolutorium Wójtowi Gminy w Żegocinie Jerzemu Błoniarzowi. 

     Dziękując radnym za udzielenie absolutorium i gratulacje Wójt Jerzy Błoniarz powiedział, że efekty realizacji tego budżetu są widoczne, choć nie było łatwo go realizować. Udało się w ciągu roku zwiększyć budżet z początkowego stanu 7.215 tys. zł do 8.288 tys. zł po stronie dochodów oraz z 7.826 tys. zł do 8.417 tys. zł po stronie wydatków. Zadłużenie gminy wyniosło tylko 2,5%. Wójt podziękował także radnym za mądrość przy podejmowaniu uchwał, a pani skarbnik Rozalii Rudek za wykonaną pracę. - Mam świadomość tego, że niedostatków jest jeszcze sporo, ale wiele spraw nie jest zależnych od   woli samorządu - powiedział Wójt Błoniarz.

V Sesja Rady Gminy w Żegocinie. V Sesja Rady Gminy w Żegocinie.
Obrady prowadził Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek. Radni podczas zgłaszania interpelacji.

    Emocji nie było także przy uchwalaniu budżetu na rok 2003. Radni najpierw przyjęli Wieloletni Projekt Inwestycyjny Gminy (na lata 2003 - 2006), potem, również jednogłośnie, budżet na rok 2003 w wersji przedstawionej przez Wójta Gminy. Oto podstawowe założenia planu finansowego gminy: 

 • dochody - 9.031.325 zł   

 • wydatki - 9.820.000 zł.

 • deficyt - 788.675 zł (zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów (770.000 zł), wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 18.675 zł).

 • rezerwa ogólna budżetu na nieprzewidziane wydatki - 88.700 zł; rezerwy celowe - 82.000 zł (na zadania oświatowe).

 • dochody własne gminy - 2.606.679 zł

 • subwencja ogólna z budżetu państwa - 1.240.308

 • Subwencja oświatowa - 4.421.041

 • Subwencja rekompensująca - 99.947

 • Dotacja na zadania zlecone - 663.350

 • Planowane wydatki na inwestycje - 2.369.720

 • Planowane dotacje: dla ZGK - 65.000 zł; CKSiT - 109.000; Gminna Biblioteka Publiczna - 74.000 zł; na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 20.000 zł

 • Planowany wskaźnik zadłużenia 12,0; wskaźnik obciążenia budżetu spłatami 1,7.

BUDŻET GMINY ŻEGOCINA 2003

Dział

Dochody

Wydatki
 • Rolnictwo i łowiectwo
858.720 1.167.720
 • Leśnictwo
500 0
 • Wytw. i zaopatrz. w energię, gaz, wodę
0 129.557
 • Turystyka
0 7.000
 • Gospodarka mieszkaniowa
200.000 102.000
 • Działalność usługowa
0 20.000
 • Administracja publiczna
68.200 991.000
 • Urzędy nacz. org. państw. kontroli, ochr. prawa i sąd.
1.200 1.200
 • Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
300 72.000
 • Dochody od os. prawnych, fizycznych i innych jedn.
1.304.000 0
 • Odsługa długu publicznego
0 30.000
 • Różne rozliczenia
5.767.364 170.700
 • Oświata i wychowanie
8.000 4.993.082
 • Ochrona zdrowia
0 34.000
 • Opieka społeczna
556.730 669.730
 • Edukacyjna opieka wychowawcza
95.311 697.011
 • Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
146.000 422.00
 • Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego
0 183.000
 • Kultura fizyczna i sport
25.000 65.000

Razem:

9.031.325 9.820.000
V Sesja Rady Gminy w Żegocinie. V Sesja Rady Gminy w Żegocinie.
Skarbnik Gminy Rozalia Rudek i Wójt Jerzy Błoniarz. Radni głosują za uchwaleniem budżetu na 2003 rok.

     Najwięcej czasu zajęło radnym podjęcie trzech uchwał: w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla  Zakładu Gospodarki Komunalnej, w sprawie udzielenia bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej "Przybyszówka" w Żegocinie, na rzecz której gmina dokonuje przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności oraz w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Po burzliwej momentami dyskusji radni zdecydowali: a) ustalić stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie w wysokości - do kosztów zaopatrzenia w wodę 25,16% ponoszonych wydatków; - do kosztów odprowadzenia ścieków 7,75% ponoszonych wydatków (10 głosów za, 5 wstrzymujących się), b) udzielić bonifikaty do sprzedaży gruntu na rzecz SM "Przybyszówka" w wysokości 50% od ceny ustalonej przez rzeczoznawcę (9 głosów za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się), co oznacza, że Spółdzielnia zapłaci 139 zł 73 gr. za 1 ar; c) utrzymać dotychczasową ilość punktów sprzedaży alkoholu (9 za, 4 przeciw, 2 wstrzymujących się). Przy dwóch głosach wstrzymujących się i 13 za, Rada ustaliła nowe stawki diet dla radnych i sołtysów (700 zł miesięcznie dla Przewodniczącego Rady, 80 zł dla radnych za udział w sesji i komisji, 80 zł dla sołtysów za udział w sesji).

     W punkcie obrad, dotyczącym wolnych wniosków głos zabrał m. in. Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski. Poinformował o działaniach Rady Powiatu, zaapelował o udział gminy w realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Powiat Bocheński przyjazny środowisku", poprosił o jak najszybsze przyjęcie planu zagospodarowania przestrzennego gminy, poinformował także o sytuacji Szpitala Powiatowego w Bochni.

       Komendant Gminny OSP w Żegocinie Władysław Zatorski zaapelował o zwrócenie uwagi na zakaz wypalania traw w okresie wiosennym. Poprosił także o pomoc w zakupie samochodu ratownictwa ogólnego - tak bardzo potrzebnego w Żegocinie.

     Na zakończenie obrad Wójt Jerzy Błoniarz udzielił odpowiedzi na interpelacje radnych.

5sesja5.jpg (15308 bytes) 5sesja6.jpg (19948 bytes)
Przemawia Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski.

O niewypalanie traw zaapelował Władysław Zatorski.

   

  Do spraw inwestycyjnych gminy powrócimy niebawem.

[index]