Herb gminy.          Flaga gminy Żegocina.

VII SESJA  RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

RADA GMINY

KOMISJE

         VII Sesja  Rady Gminy w Żegocinie odbyła się w dniu 27 czerwca 2003 roku.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy.
2. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
3. Interpelacje i zapytania.
4. Informacja o przygotowaniu zakładów pracy obsługujących rolnictwo do sezonu.
5. Informacja o realizacji zadań z zakresu ochrony p.poż. na terenie Gminy Żegocina z uwzględnieniem działalności poszczególnych OSP.

6. Propozycje uchwał w sprawie:
- nadania Zespołowi Szkół w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej
- program odnowy wsi
- powołania zespołu ds. przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń
- zmian w budżecie gminy na rok 2003
- przyjęcia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie oraz Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie za 2002 rok.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy.

Zyczenia imieninowe dla Przewodniczącego Rady.

     Przy pełnej frekwencji obradowali żegocińscy radni na siódmej już w tej kadencji sesji. Zanim zaczęto obrady w imieniu Rady Gminy zostały złożone imieninowe życzenia Przewodniczącemu Rady Janowi Marcinkowi. Potem przez kilka godzin (do godziny 15) trwały obrady.

     Najpierw radni wysłuchali obszernego sprawozdania Wójta Gminy Jerzego Błoniarza o jego pracy w okresie międzysesyjnym. - Pracy w tym okresie było bardzo dużo - tymi słowami rozpoczął wystąpienie Wójt Gminy. Potem informował o licznych wyjazdach, spotkaniach i innych działaniach. Było to m. in. pierwsze spotkanie nowej Społecznej Rady GZOZ, spotkanie w sprawie dworu w Łąkcie Górnej, realizacji programu "Centra", zakupu samochodu dla OSP Żegocina, budowy zbiornika w Rozdzielu itd.

   Radni złożyli kilka interpelacji. Józef Grabiasz poruszył sprawę świetlicy w Bełdnie, Lucyna Nowak - regulacji potoku w Bytomsku, Stanisław Grabowski - kwot mlecznych i programu AJACS, Zofia Sajdak - budowy chodnika w Rozdzielu, Kazimierz Waligóra - zagospodarowania placu z tyłu CKSiT w Żegocinie, Stanisław Guzik - przystanku w Bytomsku i skrzyżowania w Łąkcie Górnej. Były to głównie prośby o załatwienie poruszonych spraw.

O pracy Rady Powiatu informował Leopold Grabowski.

   Uczestniczący w sesji Przewodniczący Rady Powiatu Leopold Grabowski poinformował o ostatnich decyzjach Rady Powiatu. Mówił m. in. o pozytywnej ocenie działalności szkół w zakresie zajęć pozalekcyjnych, kłopotach Szpitala Powiatowego w Bochni, realizacji projektu "Powiat przyjazny środowisku".

   Kolejnym punktem sesji była informacja o stanie przygotowań do sezonu zbiorów instytucji pracujących dla rzecz rolnictwa. Reginald Łukasik poinformował, że Gminna Spółdzielnia jest w pełni gotowa do sezonu. Magazyny i sklepy wydłużyły czas pracy, nie powinno braknąć potrzebnych narzędzi i pozostałych produktów.  Radni wysłuchali także informacji przedstawiciela "APPOL-u". Poinformował, że struktura skupu będzie taka sama, jak poprzednio oraz, że za jabłka zakład będzie przy skupie płacił wyłącznie gotówką. W zakładzie trwają prace modernizacyjne, m. in. w podoczyszczalni ścieków. Kierownik Kółka Rolniczego w Łąkcie Górnej Edward Mech poinformował, że spada zapotrzebowanie na świadczone przez Kółko usługi. Na akcję żniwną czeka tu dwa kombajny i dwie prasy do słomy. O funkcjonowaniu "Zamvinexu" informowała Zofia Sajdak. W zamrażalni sezon jest w tej chwili w pełni. Rozpoczął się od skupu rabarbaru. Uruchomiono dużo punktów skupu, których jest 32. Ale jest to trudny sezon. Zbyt późno uruchomiono preferencyjny kredyt skupowy. Mała w tym roku jest podaż truskawek, agrestu, czerwonych porzeczek. Zakład zatrudnił na okres sezonu 70 pracowników. Dzięki środkom z SAPARD wybudowana została nowa chłodnia, która niebawem zostanie oddana do użytku. Na zakończenie swojego wystąpienia zaapelowała do samorządu o pomoc w budowie bazy surowcowej.

    O działalności i problemach ochotniczych straży pożarnych w roku 2002 mówiła Elżbieta Adamczyk - Inspektor d.s. wojskowo-obronnych Urzędu Gminy w Żegocinie, zajmujący się m. in. strażami pożarnymi. Radni mieli okazję zapoznać się z obszernym sprawozdaniem [tutaj >>>], a potem wysłuchali odpowiedzi na pytania, dotyczące m. in. sprawy zakupu samochodu oraz wydatków na zapłatę za udział w akcjach. W dyskusji nad tym sprawozdaniem głos zabrali m. in. Kazimierz Waligóra, który mówił o potrzebie zakupu dla strażaków odpowiednich środków ochrony oraz Tadeusz Olszewski, który zachęcał jednostki do zadbania o kroniki, izby pamięci oraz zakładania młodzieżowych drużyn pożarniczych i udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom".

    Kolejną sprawą, którą zajęła się Rada Gminy było nadanie Zespołowi Szkół w Żegocinie imienia Świętej Jadwigi Królowej. Wójt odczytał wniosek złożony do Rady Gminy, w którym Dyrekcja Zespołu Szkół prosi Radę o nadanie tego właśnie imienia i przedstawia cykl przygotowań do obrania patrona. Przewodniczący Rady Gminy odczytał projekt uchwały, który niespodziewanie wzbudził szerszą dyskusję. Najpierw Jan Marcinek stwierdził, że podjęcie tej uchwały będzie zaszczytem dla rady. Sołtys z Bełdna Stanisław Furtak powiedział, że wybór takiej Patronki zobowiązuje szkołę do wielkiej troski o dobre imię szkoły i odpowiednie wychowywanie młodzieży. Wystąpienie Stanisława Grabowskiego, który zapytał, dlaczego się nadaje szkole w Żegocinie nowe imię, skoro już nosi imię Batalionów Chłopskich.  Powiedział także, że ostatnio zapomina się o zasługach ruchu ludowego i zaciemnia niektóre dokonania. Jak przykład podał książkę Czesława Blajdy wydaną na 700-lecie Żegociny oraz wykład wygłoszony podczas oddania do użytku dobudowanej części Zespołu Szkół w Żegocinie. Wójt Jerzy Błoniarz wyjaśnił, że szkoła podstawowa i zespół szkół, wprawdzie mieszczą się w jednym kompleksie budynków, ale to zupełnie dwie, różne szkoły. Ze stwierdzeniami radnego Grabowskiego polemizowali także: Stanisław Guzik, który poinformował o działaniach związanych z reaktywowaniem Izby Pamięci w PSP w Żegocinie oraz Tadeusz Olszewski, który uznał, że stwierdzenie o zaciemnianiu zasług ruchu ludowego nie ma podstaw, o czym świadczy zbieranie i publikowanie materiałów historycznych dotyczących wsi i ruchu ludowego, poruszanie tej problematyki w szkołach.  W głosowaniu uchwałę w sprawie nadania Zespołowi Szkół w Żegocinie radni przyjęli zdecydowaną większością głosów (przy 2 głosach przeciwu).

     Szeroką dyskusję wzbudził też kolejny projekt uchwały. Wójt Gminy zaproponował Radzie przyjęcie uchwały pod nazwą "Program odnowy wsi". Celem tej uchwały jest dobre przygotowanie się do uzyskania środków unijnych na realizację ewentualnych projektów, mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego na wsi, wszechstronny jej rozwój, poprawę atrakcyjności turystycznej. Ostatecznie jednak, po niewielkich poprawkach, radni przyjęli tę uchwałę.

     Rada Gminy wybrała także zespołu, której zadaniem będzie przedstawienia Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników i członków kolegiów ds. wykroczeń. W skład zespołu wybrano: Emilię Maniak, Zofię Sajdak i Tadeusza Olszewskiego.

7sesja03.jpg (21272 bytes)

     W dalszej części obrad radni wysłuchali sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Żegocinie, które złożyła Kierowniczka tej instytucji Teresa Dziedzic. Radni nie zgłosili uwag i jednogłośnie przyjęli to sprawozdanie.

     Sprawą działalności Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Żegocinie  zajmowała się ostatnio Komisja Rewizyjna Rady Gminy, Jej przewodniczący Franciszek Koszyk odczytał obszerne sprawozdanie, w którym wynik finansowy Centrum Kultury uznał za pozytywny. Wytknął jednak kilka niedociągnięć, np. brak kwalifikacji pracowników świetlic wiejskich, brak przeszkolenia z zakresu BHP, brak regulaminów świetlic. Sprawa działalności CKSiT wzbudziła szerszą dyskusję. Tadeusz Olszewski pytał o sprawę sciągnięcia długów od nierzetelnych usługobiorców. Przekroczyły one już kwotę 18 tys. zł. Dyrektor CKSiT Mieczysław Kędra odpowiedział, że pozwy sądowe będą przygotowane do końca lipca br. Stanisław Furtak pytał, jak długo jeszcze za prąd zużyty przez Świetlicę w Bełdnie, będą płacić strażacy (do tej pory brak było porozumienia w tej sprawie). Dyrektor Kędra udzielił odpowiedzi na pytania radnych. Poinformował także, że z początkiem lipca rozpocznie działalność Świetlica Wiejska w Rozdzielu. - Inni zamykają, my otwieramy, co pozytywnie świadczy o stosunku Rady do spraw kultury - mówił do radnych. Do funkcjonowania Centrum Kultury odniósł się także Wójt Jerzy Błoniarz, który powiedział: - Dopóki kultura będzie komercyjna, dotąd na wsi jej nie będzie. Jest w świetlicach wiejskich dużo nieprawidłowości  i pora na dokonanie zmian. O ich likwidacji nie może być jednak mowy. Radni, po wysłuchaniu sprawozdań, dyskusji i odpowiedzi na pytania również zatwierdzili sprawozdanie finansowe CKSiT w Żegocinie (jednogłośnie). Rada Gminy dokonała także zmian w budżecie gminy na 2003 rok, który przekroczył już kwotę 10 mln złotych.

     Po wysłuchaniu odpowiedzi na interpelacje Przewodniczący Rady Jan Marcinek zakończył obrady i zamknął VII Sesję Rady Gminy w Żegocinie.


WAŻNIEJSZE UCHWAŁY:

[index]