Herb gminy.          Flaga gminy Żegocina.

VII SESJA  RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

RADA GMINY

KOMISJE

Informację o funkcjonowaniu GZOZ przedstawia radnym jego kierownik Gabriel Kwinta.

         VIII Sesja  Rady Gminy w Żegocinie odbyła się w dniu 19 sierpnia 2003 roku.

Tematyka sesji:

1.  Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy.
2.  Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
3.  Interpelacje i zapytania.
4.  Informacja o funkcjonowaniu Służby Zdrowia na terenie Gminy.
5.  Wybory ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Pracy.
6.  Podjęcie uchwał:  - upoważnienie Wójta Gminy do zaciągnięcia kredytu.
7.  Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.  Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy.

      Po tradycyjnym rozpoczęciu obrad przez Przewodniczącego Rady Gminy Jana Marcinka głos zabrał Wójt Jerzy Błoniarz, który przedstawił swoje działania w okresie międzysesyjnym. Pracy było sporo. Obyło się m. in. kilka przetargów; niestety część z nich nie doszła do skutku, bądź została unieważniona. Dużym sukcesem jest uzyskanie z MENiS kwoty 250 tys. zł na budowę sali gimnastycznej w Rozdzielu.

      Po obszernym wystąpieniu Wójta interpelacje zgłaszali radni. Radny Olszewski pytał o to, jakiej pomocy udzieli gmina młodzieży z Bełdna zrzeszonej w grupie "Kalina", której trzeba pomóc w remoncie budynku na mini muzeum regionalne. Poruszył także sprawę bezpańskich psów atakującej zwierzynę leśną oraz psów atakujących przy gospodarstwach listonoszy oraz przechodzące w pobliżu lub przejeżdżające osoby. Radny Stanisław Grabowski prosił o wyjaśnienie wysokich opłat pobieranych przez urząd gminy za wystawianie zaświadczeń. W zapytaniach innych radnych poruszone zostały sprawy: chodników w Rozdzielu, przystanku w Żegocinie, wysypiska śmieci w Łąkcie Górnej, zbiornika w Rozdzielu, kanalizacji w Żegocinie, basenu w Łąkcie Górnej, budowy progu zwalniającego na Nowej Wsi, remontu mostu w Rozdzielu, przetargu na rozbudowę szkoły w Bytomsku.

    Obszerną informację o działalności Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej przedstawił jego kierownik pan Gabriel Kwinta. Poinformował, że lekarze tego Ośrodka mają obecnie zapisanych 4907 pacjentów i ta licznie zasadniczo się w ostatnim czasie nie zmienia. Rocznie udzielanych jest około 19 tysięcy porad. Doktor Kwinta obszernie omówił sprawę finansowania Zakładu przez Kasę Chorych. Uzyskane z tzw. kontraktów pieniądze są w wielu działach mniejsze. Dotyczy to np. stomatologii i rehabilitacji. Skutkiem tego jest deficyt ośrodka, wynoszący w I półroczu około 25 tys. zł. Lekarz mówił też o podstawowych chorobach nurtujących mieszkańców gminy. Należą do nich: choroby kostno-stawowe, nadciśnienie, niedokrwienie serca, przewlekła niewydolność oddechowa, a u dzieci wady postawy. Problemem zaczynają być także zaburzenia psychiczne.

    Dłuższy czas trwała także dyskusja nad sposobem rejestrowania pacjentów na porady. Sprawę tę przedstawiała już wcześniej Społeczna Rada Ośrodka Zdrowia.  Doktor Kwinta uznał, że proponowana metoda zapisów "na godzinę" się nie sprawdziła w wielu ośrodkach. Podał liczne argumenty przeciwko temu sposobowi rejestrowania pacjentów.  - Mam obawy, ale nie jestem przeciwnikiem tej metody. Nie chciałbym być jednak pomysłodawcą tego sposobu rejestracji, bo boję się konfliktów - powiedział. Następnie głos zabierali radni, zgłaszając propozycje i zadając Kierownikowi GZOZ pytania. Pytano m. in. o leki za 1 złotówkę, pracę laboratorium analitycznego (1/2 to za mało), , renegocjację kontraktu. Zgłoszono także pomysł przeprowadzenia wśród pacjentów referendum w sprawie sposobów rejestrowania pacjentów na porady.

    Wójt Jerzy Błoniarz powiedział, że niestety nie człowiek jest w naszym kraju najważniejszy. Instytucje maja piękne budynki, a godność człowieka mało się liczy. Poparł pomysł przeprowadzenia sondażu społecznego w sprawie rejestracji. Poinformował, że Społeczna Rada Ośrodka Zdrowia pozytywnie oceniła działalność GZOZ. Podziękował pracownikom służby zdrowia za ich wysiłek i pracę. Podobne podziękowania złożył także Przewodniczący Rady Gminy Jan Marcinek.

    Po przerwie Rada Gminy zajęła się sprawą wyboru ławników. Najpierw przewodniczący wybranego uprzednio przez Radę Zespołu d/s przedstawienia Radzie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników radny Tadeusz Olszewski poinformował, że zespół zapoznał się z dokumentacją złożoną przez kandydatów i po dyskusji i analizie uznał, iż wszyscy kandydaci posiadają nienaganną opinię i zarekomendował Radzie ich wybór na ławników. Rada wybrała komisję skrutacyjną w składzie: Andrzej Pławecki, Bogdan Bielak, Franciszek Koszyk. Głosowano tajnie. Po krótkiej przerwie przewodniczący komisji Franciszek Koszyk ogłosił wyniki głosowania. Kandydaci uzyskali następujące liczby głosów: Stanisław Guzik-13, Jan Mikus - 13, Henryk Wrona - 12, Anna Gawłowicz-Pawełek - 12. Jan Zarzycki -13, Jan Kępa - 13, Zbigniew Nożkiewicz - 13, Lucyna Nowak - 12, Zofia Paruch - 13. Uchwałą nr VIII/54/03 Rada Gminy wybrała ławników - do Sądu Rejonowego: Stanisława Guzika, Jana Mikusa, Henryka Wronę, Annę Gawłowicz-Pawełek; do Sądu Rejonowego - Sądu Pracy: Jana Zarzyckiego, Jana Kępę, Zbigniewa Nożkiewicza, Lucynę Nowak, Zofię Paruch.

      W dalszej części obrad Rada Gminy przyjęła kilka następnych uchwał, wymienionych niżej. Następnie Wójt Jerzy Błoniarz i jego pracownicy udzielili odpowiedzi na interpelacje radnych. Zanim zakończono obrady Przewodniczący Rady Jan Marcinek poruszył sprawę zwolnienia z pracy radnego Franciszka Koszyka. Zwolnienie go z pracy przez Radę Nadzorczą Spółdzielni Mieszkaniowej "Przybyszówka" uznał za niezgodną z prawem, a sposób zwolnienia za głęboko nieludzki, gdyż radny Koszyk jest osobą bardzo dla tej Spółdzielni i gminy zasłużoną. Odczytał także treść pisma wyrażającego protest przeciwko temu zwolnieniu, skierowanego do Rady Nadzorczej Spółdzielni. W tej sprawie głos zabierali radni: Kazimierz Waligóra, Zofia Sajdak, Tadeusz Olszewski oraz sołtys Stanisław Furtak i Wójt Jerzy Błoniarz. Wszystkie przemawiające osoby uznały konieczność i zasadność wysłania zaproponowanego protestu. - Uważam, że nie wolno ludzi uczciwych w demokratycznym kraju tak traktować. Myślę, że ten dokument panu Koszykowi nie zaszkodzi. Z pewnością nie zasłużył sobie na to, aby być tak potraktowany - powiedział Wójt. Radni  przez aklamację, bez słowa sprzeciwu, przyjęli ten dokument.

     O godzinie 16.30, po ponad czterech godzinach obrad, Przewodniczący Rady zakońćzył obrady ósemj sesji Rady Gminy w Żegocinie.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej Franciszek Koszyk ogłasza wyniki wyborów na ławników. WÓjt Gminy Jerzy Błoniarz odpowiadał na interpelacje i wnioski radnych.
Ogłoszenie wyników wyborów ławników. Wójt odpowiada na interpelacje radnych.

PRZYJĘTE UCHWAŁY:

[index]