UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2010 - 2014

Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 19 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina

Pełna wersja uchwały wraz z załącznikami do przeglądnia i pobrania >>>

     Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, w związku z art. 14 ust. 8 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266 z późn. zm), po stwierdzeniu zgodności projektu "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina" ze "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina" -w granicach opracowania, Rada Gminy Żegocina uchwala co następuje:

DZIAŁ I.
USTALENIA FORMALNO-PRAWNE
Rozdział 1.
ZAKRES USTALEŃ PLANU
§ 1. 1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Żegocina", zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar Gminy Żegocina w granicach administracyjnych jednostek osadniczych, w tym następujących miejscowości: Bełdno, Bytomsko, Łąkta Górna, Rozdziele oraz Żegocina.

3. Treść niniejszej uchwały stanowi tekst planu.

4. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu, sporządzony na mapach zasadniczych w skali 1: 2000 wraz z legendą do rysunku planu,

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Żegocina o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania,

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcia Rady Gminy Żegocina o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu.

§ 2. 1. Zakres ustaleń planu - zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów, w tym: linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie odrębnych przepisów,

7) szczególne zasady oraz warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,

9) zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) sposoby i terminy tymczasowego urządzania oraz użytkowania terenów,

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

2. W związku z obowiązującym zakresem ustaleń planu, o którym mowa w ust. 1, w tekście planu ustala się:

1) Dział I - ustalenia formalno-prawne - §1 - §8:

Rozdział 1 - zakres ustaleń planu - §1 - §2,

Rozdział 2 - system notacji planu - §3 - §8;

2) Dział II - przeznaczenie oraz zasady i warunki zagospodarowania terenów - §9 - §87:

Rozdział 1 - tereny lasów oraz tereny przeznaczone do zalesienia - §9 - §14,

Rozdział 2 - tereny rolnicze oraz rolniczo-osadnicze - §15 - §22,

Rozdział 3 - tereny mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe - §23 - §28,

Rozdział 4 - tereny usługowe - §29 - §36,

Rozdział 5 - tereny przemysłowe oraz produkcyjno-usługowe - §37 - §44,

Rozdział 6 - tereny rekreacyjne oraz mieszkaniowo-rekreacyjne i usługowe - §45 - §52,

Rozdział 7 - tereny zieleni urządzonej i nie urządzonej - § 53 - §56,

Rozdział 8 - tereny obsługi ruchu drogowegooraz produkcyjno-usługowe, usługowe i parkingów publicznych - §57- §61,

Rozdział 9 - tereny infrastruktury technicznej - §62- §69,

Rozdział 10 - tereny komunikacji drogowej - parametry dróg, linie zabudowy - §70 - §74,

Rozdział 11 - tereny komunikacji pieszej i rowerowej - §75 - §77,

Rozdział 12 - tereny o szczególnych warunkach zagospodarowania z dodatkowymi oznaczeniami - §78 - §83,

Rozdział 13 - tereny wód powierzchniowych oraz tereny wód powierzchniowychz otuliną biologiczną - §84 - §87;

3) Dział III - zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska - §88 - §94:

Rozdział 1 - zasady ochrony oraz kształtowania wartościowych cech i elementów zagospodarowania przestrzennego - §88,

Rozdział 2 - zasady i warunki kompozycji oraz kształtowania zabudowy na terenach nie zainwestowanych - §89,

Rozdział 3 - zasady i warunki kompozycji oraz kształtowania zabudowy na terenach zainwestowanych - §90,

Rozdział 4 - zasady i warunki kompozycji oraz kształtowania zieleni urządzonej - §91,

Rozdział 5 - zasady scalania i podziału nieruchomości - §92,

Rozdział 6 - zasady ochrony środowiska - §93,

Rozdział 7 - zasady ochrony przed zagrożeniami w środowisku - §94;

4) Dział IV - zasady kształtowania zabudowy - §95 - §104:

Rozdział 1 - zasady kształtowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-usługowej - §95,

Rozdział 2 - zasady kształtowania zabudowy usługowej - §96,

Rozdział 3 - zasady kształtowania zabudowy gospodarczej oraz garaży - §97,

Rozdział 4 - zasady kształtowania zabudowy techniczno-gospodarczej - §98,

Rozdział 5 - zasady kształtowania zabudowy przemysłowej oraz produkcyjno-usługowej - §99,

Rozdział 6 - zasady kształtowania zabudowy rekreacyjnej i sportowej - §100,

Rozdział 7 - zasady kształtowania zabudowy ośrodków obsługi ruchu drogowego - §101,

Rozdział 8 - zasady kształtowania obiektów budowlanych infrastruktury technicznej - §102,

Rozdział 9 - zasady kształtowania przestrzeni o charakterze publicznym oraz małej architektury - §103,

Rozdział 10 - zasady kształtowania zabudowy o szczególnej funkcji i znaczeniu przestrzennym - obiektów o charakterze dominant i akcentów architektonicznych oraz obiektów o tradycyjnie odmiennej skali i formie zabudowy - §104;

5) Dział V - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej - §105 - §113:

Rozdział 1 - ustalenia ogólne - §105,

Rozdział 2 - zasady funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę - §106,

Rozdział 3 - zasady funkcjonowania systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków - §107,

Rozdział 4 - zasady funkcjonowania systemu zaopatrzenia w gaz - §108,

Rozdział 5 - zasady funkcjonowania systemu zaopatrzenia w energię cieplną - §109,

Rozdział 6 - zasady funkcjonowania systemu elektroenergetyki - §110,

Rozdział 7 - zasady funkcjonowania systemu telekomunikacji - §111

Rozdział 8 - zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami - §112,

Rozdział 9 - zasady i warunki realizacji uzbrojenia terenów - §113.

6) Dział VI - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji - §114 - §116:

Rozdział 1 - komunikacja drogowa - warunki powiązań z układem zewnętrznym, zasady i warunki obsługi komunikacyjnej terenów oraz realizacji parkingów i miejsc postojowych - §114,

Rozdział 2 - trasy rowerowe - warunki powiązań z układem zewnętrznym - §115,

Rozdział 3 - trasy piesze - warunki powiązań z układem zewnętrznym - §116.

7) Dział VII - zasady ochrony przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego oraz ochrony przed zagrożeniami - szczególne warunki zagospodarowania terenów usytuowanych w strefach nr 1 - 10 (§117 - §161):

Rozdział 1 - strefa nr 1 - ochrony krajobrazu naturalnego - §117 - §119,

Rozdział 2 - strefa nr 2 - ochrony przyrody - §120 - §125,

Rozdział 3 - strefa nr 3 - obszarów funkcjonalnych - §126 - §131,

Rozdział 4 - strefa nr 4 - obszarów problemowych - §132 - §133,

Rozdział 5 - strefa nr 5 - ochrony krajobrazu kulturowego - dziedzictwa kulturowego i zabytków - §134 - §140,

Rozdział 6 - strefa nr 6 - ochrony zasobów środowiska - §141 - §150,

Rozdział 7 - strefa nr 7 - obszarów górniczych - §151 - §152,

Rozdział 8 - zasady ochrony przed zagrożeniami w środowisku - granice i warunki zagospodarowania terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi i podtopieniem - strefa nr 8 - zagrożeń powodziowych - §153 - §154,

Rozdział 9 - zasady ochrony przed zagrożeniami w środowisku - granice i warunki zagospodarowania terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz osuwiskowych - strefa nr 9 - zagrożeń geologicznych - §155 - §156,

Rozdział 10 - zasady ochrony przed zagrożeniami w środowisku - granice i warunki zagospodarowania terenów w strefach uciążliwości i ochronnych (bezpieczeństwa) infrastruktury technicznej, komunikacji oraz w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych - strefa nr 10 - uciążliwości i ochrony (bezpieczeństwa) - §157 - §162.

8) Dział VIII - ustalenia związane z realizacją planu - §163 - §167:

Rozdział 1 - sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - §163,

Rozdział 2 - wysokość opłaty planistycznej - §164,

Rozdział 3 - ustalenia końcowe - §165 - §167.

3. W związku z obowiązującym zakresem ustaleń planu, o którym mowa w ust. 1, na rysunku planu ustala się:

1) wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z oznaczeniem granic obszaru objętego planem miejscowym,

2) skalę projektu rysunku planu miejscowego w formie liczbowej i liniowej,

3) granice obszaru objętego planem miejscowym,

4) granice administracyjne,

5) granice terenów zamkniętych oraz granice ich stref ochronnych,

6) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

7) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia,

8) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospodarowania przestrzennego terenów,

9) oznaczenia elementów informacyjnych, nie będących ustaleniami planu miejscowego.

Rozdział 2.
SYSTEM NOTACJI PLANU
§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć treść niniejszej uchwały wraz z załącznikami,

2) tekście planu - należy przez to rozumieć zapisy niniejszej uchwały,

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć treść zał. nr 1 do niniejszej uchwały,

4) treści planu - należy przez to rozumieć przeznaczenie, warunki oraz zasady użytkowania i zagospodarowania terenów objętych planem, określone tekstem oraz rysunkiem planu,

5) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie na rysunku planu, rozdzielające tereny o różnymprzeznaczeniu lub różnych zasadach i warunkach zagospodarowania,

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć, ustalone planem w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi - przeważające przeznaczenie terenów, na rzecz którego należy rozstrzygać wszelkie ewentualne konflikty funkcjonalne i przestrzenne - przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami,

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć, ustalone planem w obrębie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi - uzupełniające przeznaczenie terenów, którego obecność jest możliwa na terenach o określonym przeznaczeniu podstawowym - przy zachowaniu zgodności z obowiązującymi przepisami,

8) działce budowlanej lub terenie inwestycji - należy przez to rozumieć nieruchomość, o której mowa w art. 2 pkt 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717z późn. zm.),

9) froncie działki -należy przez to rozumieć część działki budowlanej, przylegającą do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588),

10) działkach sąsiednich - należy przez to rozumieć nieruchomości położone bezpośrednio przy granicy terenu inwestycji lub po przeciwnej stronie użytkowanej wspólnie drogi dojazdowej do nieruchomości oraz zabudowanew sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy - w zakresie określonym ustaleniami planu,

11) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wymiar pionowy, liczony od średniej wartości poziomu terenu przyległego do zabudowy - do najwyższego punktu konstrukcji dachu wraz z jego pokryciem, przy czym przez średnią wartość poziomu terenu rozumie się średnią arytmetyczną wymiarów od strony przystokowej i odstokowej, liczonych w obrysie rzutu budynku;

12) wskaźnikach wykorzystania terenu - należy przez to rozumieć łącznie rozpatrywane dla danego terenuwielkości:

a) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji,

b) procentowy udział powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji,

c) intensywność zabudowy terenu (działki budowlanej) - stosunek powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków zlokalizowanych na danym terenie (działce budowlanej) do powierzchni tego terenu; powierzchnię budynku liczy się w obrysie ścian zewnętrznych lub - w przypadku kondygnacji poddasza - w obrysie stropodachu na wysokości 1 m od poziomu podłogi,

13) prawidłowych rozwiązaniach, prawidłowym powiązaniu z otoczeniem -należyprzez to rozumieć rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, które nie będą naruszały wartościowych elementów krajobrazu naturalnegoi kulturowego,

14) działalności nieuciążliwej - należy przez to rozumieć działalność nie wymienioną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), a ponadto działalność nie wywołującą zjawisk lub stanów utrudniających życie, a zwłaszcza hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, odorów itp. - przekraczających dopuszczalne poziomy oddziaływań (standardy jakości środowiska), które nie są szkodliwe dla zdrowia ludzi i środowiska oraz zawierają się w granicach działki lub terenu inwestycji, do której użytkownik posiada tytuł prawny - zgodniez Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150z późn. zm.) - z wyjątkiem działalności inwestycyjnej z zakresu infrastruktury technicznej i komunikacji,

15) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny wraz z infrastrukturą techniczną oraz obiektami i urządzeń funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte roślinnością, znajdujące się w obszarach o zwartej zabudowie, pełniące funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe - w szczególności: parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody zabytkowe, założenia cmentarne, a także zieleń towarzyszącą ulicom i drogom, placom, zabytkowym obiektom oraz budynkom współczesnym o różnym przeznaczeniu, w tym zieleń:

a) o charakterze naturalnym - oznacza zieleń o składzie gatunkowym oraz systemie nasadzeń stanowiących kontynuację elementów przyrodniczych krajobrazu Gminy w określonym miejscu (lasy, zieleń łęgowa itp.),

b) o charakterze tradycyjnym - oznacza to zieleń o składzie gatunkowym oraz systemie nasadzeń stanowiącym tworzenie lub kontynuację zielonych założeń historycznych (parków dworskich, zieleni cmentarnej itp.),

c) izolacyjnej - oznacza zieleń o składzie gatunkowym oraz systemie nasadzeń stanowiących ochronę terenów objętych uciążliwościami sąsiadujących inwestycji,

d) parawanowej - oznacza zieleń o składzie gatunkowym i systemie nasadzeń, stanowiącą naturalną przesłonę obiektów o niekorzystnej formie w istniejącej strukturze osadniczej lub konieczną przesłonę dla uzyskania właściwych warunków użytkowania terenów (np. sportowych),

e) parkowej - oznacza zieleń o składzie gatunkowym i systemie nasadzeń dostosowanym do charakteru miejsca (parki miejskie, parki rozrywki, parki krajobrazowe, przyrodnicze, kulturowe i inne),

f) rekreacyjnej - oznacza zieleń o składzie gatunkowym i systemie nasadzeń dostosowanym do charakteru terenu rekreacyjnego (plaże, place sportowe o nawierzchni roślinnej, miejsca wypoczynkowe z zielenią towarzyszącą),

16) zieleni nie urządzonej - należy przez to rozumieć zieleń naturalną, łęgową w dolinach cieków wodnych,

17) zabudowie jednorodzinnej, zabudowie zagrodowej, budynku mieszkalnym, budynku użyteczności publicznej, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, budynku gospodarczym, kondygnacji nadziemnej, piwnicy, suterenie, powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć wyrażenia określone przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

18) usługach publicznych - należy przez to rozumieć usługi o charakterze użyteczności publicznej, realizowane jako inwestycje celu publicznego, w tym: urzędy, siedziby administracji publicznej, obsługi bankowej, nauki, oświaty, kultury, łączności publicznej (pocztowe, telekomunikacyjne), ochrony zdrowia, kultu religijnego, opieki społecznej, opiekuńczo-wychowawcze, biurowe, socjalne, straży pożarnej oraz inne usługi o podobnym charakterze, określone właściwymi ustawami,

19) usługach niepublicznych - należy przez to rozumieć usługi o charakterze komercyjnym, nie wymienione w punkcie 18), w tym: handlu, rzemiosła usługowego i produkcyjnego, gastronomii, ośrodki konferencyjne, odnowy biologicznej, domy weselne oraz inne usługi o podobnym charakterze,

20) usługach wielobranżowych lub usługach - należy przez to rozumieć usługi publiczne, o których mowaw punkcie 18) oraz usługi niepubliczne, o których mowa w punkcie 19),

21) terenach o jednofunkcyjnym przeznaczeniu - należy przez to rozumieć tereny o dominacji funkcjonalnej z określonej dziedziny (np. mieszkalnictwa, rekreacji, usług i innych) - określone pojedynczym symbolem na rysunku planu,

22) terenach o wielofunkcyjnym przeznaczeniu - należy przez to rozumieć tereny bez dominacji funkcjonalnej, o przeznaczeniu z różnorodnych dziedzin, nie kolidujących ze sobą - określone kilkoma symbolami na rysunku planu,

23) możliwości "dostosowania formy obiektu do istniejącej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagań technologicznych" przy ustalaniu zasad kształtowania zabudowy - należy przez to rozumieć możliwość dostosowania architektury projektowanych obiektów do zabudowy istniejącej - kształtu i nachylenia połaci dachowych oraz wysokości zabudowy,

24) lokalnych elementach infrastruktury technicznej i komunikacji -należy przez to rozumieć sieci rozdzielcze, przyłącza, lokalne urządzenia infrastruktury technicznej, zw. z uzbrojeniem danego terenu oraz dojścia, dojazdy, miejsca postojowe i parkingowe,

25) dopuszczeniu uzupełnień i przekształceń w obrębie określonego terenu - należy przez to rozumieć działaniainwestycyjne, polegające na porządkowaniu zagospodarowania terenu, z możliwością dokonywania zmianw obrębie istniejącej zabudowy, w tym: przebudowy, nadbudowy, rozbudowy oraz budowy nowych obiektów,

26) użytkach rolnych -należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami - zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

27) użytkach zielonych -należy przez to rozumieć łąki i pastwiska,

28) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków rolnych - zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

29) prowadzeniu działalności rolniczej - należy przez to rozumieć prowadzenie działalności wytwórczej w rolnictwie, w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym: produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej - zgodnie z Ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

30) rolniczej przestrzeni produkcyjnej - należy przez to rozumieć tereny użytkowane rolniczo wraz z zabudową zagrodową oraz innymi obiektami i urządzeniami, nie wyodrębnionymi liniami rozgraniczającymi z tych terenów,

31) terenach zabudowanych (w odniesieniu do linii zabudowy) - należy przez to rozumieć tereny skoncentrowanego osadnictwa - o wykształconej linii zabudowy, w obrębie których nowa zabudowa może powstawać na zasadzie uzupełnień - wg linii zabudowy ustalonych w tekście oraz na rysunku planu,

32) terenach niezabudowanych (w odniesieniu do linii zabudowy) - należy przez to rozumieć tereny rozproszonego osadnictwa - bez wykształconej linii zabudowy, w których nowa zabudowa może powstawać w sposób swobodny - wg linii zabudowy ustalonych w tekście oraz na rysunku planu,

33) terenach zainwestowanych - należy przez to rozumieć tereny w granicach działek budowlanych, z obiektami kubaturowymi i urządzeniami towarzyszącymi,

34) terenach nie zainwestowanych - należy przez to rozumieć tereny w granicach działek budowlanych bez obiektów kubaturowych i urządzeń towarzyszących,

35) terenach budowlanych -należy przez to rozumieć tereny zainwestowane oraz nie zainwestowane, przeznaczone do zabudowy: nierolniczej, wielofunkcyjnej (rolniczej i pozarolniczej) oraz związanej z rolnictwem - wydzielone liniami rozgraniczającymi z terenów rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

36) terenach otwartych - należy przez to rozumieć tereny rolne, bez obiektów kubaturowych,

37) budownictwie wielkokubaturowym lub obiektach wielkoprzestrzennych (przemysłowych, produkcyjno-usługowych, usługowych, obsługi rolnictwa i infrastruktury technicznej) -należy przez to rozumieć obiekty kubaturowe o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 oraz kubaturze powyżej 12 000 m3 ,

38) powierzchni zabudowy, powierzchni użytkowej -należy przez to rozumieć wyrażenia określone przepisami Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 - "Właściwości użytkowe w budownictwie. Ustalanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych",

39) drodze, ulicy, drodze publicznej, drodze wewnętrznej -należy przez to rozumieć wyrażenia określone przepisami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. NR 19, poz.115 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430z późn. zm.),

40) środowisku - należy przez to rozumieć ogół elementów przyrodniczych, w tym także przekształconych w wyniku działalności człowieka, a w szczególności: powierzchnię ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzęta, rośliny, krajobraz oraz klimat - zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.),

41) kształtowaniu środowiska - należy przez to rozumieć oddziaływanie na środowisko w celu uzyskania zamierzonychefektów społecznych lub gospodarczych, z równoczesnym zachowaniem równowagi przyrodniczej, a zwłaszcza warunków do odnawiania się zasobów środowiska - zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiskaz dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

42) ochronie środowiska - należy przez to rozumieć podjęcie lub zaniechanie działań umożliwiających zachowanielub przywrócenie równowagi przyrodniczej w środowisku - zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

43) przewidywanym zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska - należy przez to rozumieć przewidywany zasięg uciążliwości w otoczeniu terenów przeznaczonych dla realizacji obiektów infrastruktury technicznej, w tym: komunalnych oczyszczalni ścieków sanitarnych,

44) zasadach regionalnych -należy przez to rozumieć określone w niniejszym planie zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz zasady kształtowania zabudowy i obowiązujące wskaźniki wykorzystania terenów,

45) krajobrazie naturalnym - należy przez to rozumieć przestrzenie naturalnie ukształtowane siłami przyrody,zawierające wytwory natury oraz zbiorowiska flory i fauny,

46) krajobrazie kulturowym - należy przez to rozumieć przestrzenie historycznie ukształtowane w wyniku działalności człowieka, zawierające wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze - zgodnie z ustawą o ochronie zabytkówi opiece nad zabytkami (art. 3 pkt 14 - Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

47) zabytku - należy przez to rozumieć nieruchomość lub część ruchomą, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki, bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową - zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (art. 3 pkt 1 - Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.),

48) koncentracjach zabudowy lub osadnictwa - należy przez to rozumieć przestrzenne założenia o charakterze miejskim lub wiejskim, zawierające zespoły budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych i funkcjonalnych, w tym ulic i sieci dróg,

49) jednostkach strukturalnych - należy przez to rozumieć obszary o zróżnicowanych formach zagospodarowania i odmiennych predyspozycjach rozwoju,

50) strukturze funkcjonalno-przestrzennej - należy przez to rozumieć układ oraz system powiązań funkcjonalnych i przestrzennych - jednostek osadniczych oraz przyrodniczo-krajobrazowych,

51) strukturach osadniczych - należy przez to rozumieć zespoły budowlane wraz z urządzeniami towarzyszącymi -zespołami zieleni oraz infrastrukturą techniczną i komunikacją,

52) zespołach budowlanych - należy przez to rozumieć powiązane przestrzennie grupy budynków, wyodrębnioneze względu na formę architektoniczną, styl, zastosowane materiały, funkcję, czas powstania lub związekz wydarzeniami historycznymi,

53) obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury

- zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623),

54) urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki - zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623),

55) procesach denudacyjnych - należy przez to rozumieć procesy takie jak: zmywy, spływy, obrywy, osuwiska, erozje oraz inne zjawiska w obrębie terenów o szczególnym ukształtowaniu i budowie geologicznej - mniej korzystnych i trudnych warunkach dla rozwoju osadnictwa,

56) lekkiej konstrukcji budynków - należy przez to rozumieć m. in. budynki o tradycyjnej konstrukcji drewnianej,stalowej, żelbetowej (również prefabrykowane) oraz budynki nietrwale związane z gruntem o konstrukcjiumożliwiającej zmianę miejsca lokalizacji - realizowane m. in. z zastosowaniem szkieletowego układu nośnegooraz ścian osłonowych,

57) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni, określoną z uwzględnieniem przepisów odrębnych o drogach publicznych oraz przyjętego w planie systemu zabudowy i warunków lokalnych,

58) obowiązującej linii zabudowy - należy przez to rozumieć ściśle określoną odległość projektowanej zabudowy od krawędzi jezdni, określoną z uwzględnieniem przepisów odrębnych o drogach publicznych oraz przyjętego w planie systemu zabudowy i warunków lokalnych,

59) WKZ - należy przez to rozumieć Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

60) AZP -należy przez to rozumieć Archeologiczne Zdjęcie Polski, t. j. inwentaryzację zasobów archeologicznychprowadzoną na obszarze Polski,

61) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Żegocina.

2. Wyrażenia, o których mowa w §3, ust. 1. interpretuje się według stanu prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu.

3. Jeżeli ustalenia planu odnoszą się do przepisów szczególnych, w tym do przywołanych aktów prawnych, należy - z zastrzeżeniem §3, ust. 2. - stosować akty prawne aktualnie obowiązujące.

§ 4. 1. Ustalenia liniowe (linie rozgraniczające).

1) Na rysunku planu główne jednostki strukturalne (wsie) rozdziela się liniami rozgraniczającymi na tereny o różnym przeznaczeniu oraz różnych sposobach użytkowania oraz wyznacza się główne elementy infrastruktury technicznej i komunikacji.

2) Określone w Dziale II ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz warunków i zasad ich zagospodarowania obejmują:

a) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 3 ust. 1. pkt 5,

b) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 3 ust. 1. pkt 6,

c) zasady i warunki zagospodarowania terenów w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.

3) Podział na elementy zagospodarowania obszaru Gminy wynika z istniejącej i projektowanej struktury funkcjonalno- przestrzennej.

2. Ustalenia cyfrowo-literowe wg kolejności oznaczeń:

1) pozycja 1 - przynależność terenu do określonej jednostki strukturalnej Gminy (wsi) określono za pomocą identyfikatora literowego przed właściwym oznaczeniem cyfrowo-literowym,

2) pozycja 2 - kolejną liczbą porządkową oznaczono tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi,

3) pozycja 3 - symbolem literowym lub zestawem symboli literowych oznaczono przeznaczenie terenów,

4) pozycja 4 - dodatkowym identyfikatorem cyfrowo-literowym lub zestawem identyfikatorów oznaczono tereny o szczególnych warunkach zagospodarowania,

5) wyróżnikiem ** - oznacza się nowe tereny budowlane, wyznaczone niniejszym planem wg zasady: np. A405 MN** - w odróżnieniu od terenów budowlanych wyznaczonych wg dotychczasowych przesądzeń planistycznych oraz utrzymanych w niniejszym planie i oznaczonych wyróżnikiem * (np. A45 MN*) - wyznaczonych w 2005 r. oraz bez tego wyróżnika (np. A10 MN) - wyznaczonych przed 2005 r.

3. W planie stosuje się system numeracji terenów wg przyjętej struktury funkcjonalno-przestrzennej - odrębne cztery ciągi numeracji cyfrowej - wg systemu określonego w §6 - dla czterech grup terenów:

1) strefy rolniczo-leśnej,

2) strefy rolniczo-osadniczej,

3) strefy osadniczej,

4) strefy wód powierzchniowych.

4. W planie stosuje się zróżnicowany system literowych oznaczeń:

1) symbole podstawowej grupy oznaczeń - dla określenia ogólnego przeznaczenia terenów,

2) symbole uzupełniającej grupy oznaczeń - dla określenia szczegółowego przeznaczenia terenów,

3) tereny o jednofunkcyjnym przeznaczeniu oznacza się pojedynczymi symbolami literowymi,

4) tereny o wielofunkcyjnym przeznaczeniu oznacza się kilkoma symbolami literowymi, odpowiadającymi różnorodnemu przeznaczeniu tych terenów,

5) dodatkowymi wyróżnikami literowymi oznacza się tereny wymagających spełnienia szczególnych warunków zagospodarowania,

6) dodatkowymi wyróżnikami cyfrowo - literowymi oznacza się granice stref i obszarów, wymagających spełnieniaszczególnych warunków zagospodarowania.

5. Ustalenia planu należy odczytywać łącznie, tj. rysunek planu łącznie z tekstem planu.

§ 5. Wprowadza się literowe symbole identyfikacyjne - wyróżniki literowe dla terenów poszczególnych wsi, odpowiadające jednostkom strukturalnym: Bełdno - A, Bytomsko - B, Łąkta Górna - C, D - Rozdziele, E - Żegocina.

§ 6. 1. Wprowadza się literowe symbole identyfikacyjne - wyróżniki literowe terenów o różnym przeznaczeniu:

1) Rozdział 1 - strefa rolniczo-leśna - §9 - §14 (tereny lasów oraz tereny przeznaczone do zalesienia), w tym:

a) ZL-ALP - tereny lasów państwowych - §9,

b) ZL - tereny lasów prywatnych - §10,

c) RZ/RD - tereny łąk i pastwisk z dopuszczeniem zalesienia - §11,

d) RS/RD - tereny sadów z dopuszczeniem zalesienia - §12,

e) LZ/LD - tereny zadrzewień przeznaczone do zalesienia - §13,

f) RD - tereny rolne przeznaczone do zalesienia - §14;

2) Rozdział 2 - strefa rolniczo-osadnicza - §15 - §22 (tereny rolnicze oraz rolniczo-osadnicze), w tym:

a) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich - w koncentracjach osadnictwa - §15,

b) RP - tereny użytków rolnych oraz zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich - poza koncentracjami osadnictwa - §16,

c) RZ - tereny użytków zielonych - łąk i pastwisk - §17,

d) RP, RS - tereny użytków rolnych - gruntów ornych i sadóworaz zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych oraz ogrodniczych, leśnych i rybackich - poza koncentracjami osadnictwa - §18,

e) R - tereny użytków rolnych - gruntów ornych, sadów oraz upraw ogrodniczych - §19,

f) RZ/ZP - tereny użytków zielonych z dopuszczeniem zieleni parkowej - §20,

g) R/ZP - tereny użytków rolnych z dopuszczeniem zieleni parkowej - §21,

h) LZ - tereny zadrzewień - §22;

3) Rozdział 3 - strefa osadnicza - §23 - §28 (tereny mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-usługowe), w tym:

a) U/MN - tereny usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §23,

b) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §24,

c) MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług niepublicznych - §25,

d) MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług niepublicznych - §26,

e) MW - tereny zabudowy wielorodzinnej - §27,

f) MNU, MW - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - §28;

4) Rozdział 4 - strefa osadnicza - §29 - §36: (tereny usługowe), w tym:

a) U - tereny usługowe - §29,

b) UP - tereny usług publicznych o niesprecyzowanym zakresie - §30,

c) tereny usług publicznych o sprecyzowanym zakresie - §31, w tym:

- UA (administracji),

- UZ (zdrowia),

- UK (kultury),

- UO (oświaty),

- UI (usług innych),

d) UN - tereny usług niepublicznych - §32,

e) UO, US - tereny usług publicznych - oświaty oraz sportowe - §33,

f) UKS, ZP - tereny kultury sakralnej oraz zieleni parkowej - §34,

g) UKS - tereny zabytkowych kapliczek - §35,

h) UK, ZP - tereny ośrodków kultury oraz zieleni parkowej - §36;

5) Rozdział 5 - strefa osadnicza - §37 - §44 (tereny przemysłowe oraz produkcyjno-usługowe), w tym:

a) P - tereny przemysłowe - §37,

b) PU - tereny produkcyjno-usługowe - §38,

c) RU - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich - §39,

d) PU, RU - tereny produkcyjno-usługowe oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich - §40,

e) PU/MN - tereny produkcyjno-usługowe z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §41,

f) RU/MN - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §42,

g) RU, UN - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz usług niepublicznych - §43,

h) RU, UN/MN - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich oraz usług niepublicznychz dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §44;

6) Rozdział 6 - strefa osadnicza - §45 - §52 (tereny rekreacyjne oraz mieszkaniowo-rekreacyjne i usługowe), w tym:

a) UT - tereny rekreacji zbiorowej - turystyczne - §45,

b) UT, U - tereny rekreacji zbiorowej - turystyczne oraz usługowe - §46,

c) UT/MN - tereny rekreacji zbiorowej - turystyczne z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §47,

d) ML - tereny rekreacji indywidualnej - letniskowe - §48,

e) UTL - tereny rekreacji indywidualnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowe - §49,

f) MN, UTL - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowe - §50,

g) MN, U, UTL - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej -turystyczno-letniskowe - §51,

h) US - tereny sportowe - §52;

7) Rozdział 7 - strefa osadnicza - §53 - §56 ( tereny zieleni urządzonej i nie urządzonej - chronionej), w tym:

a) ZP - tereny zieleni urządzonej - parkowej - §53,

b) ZN - tereny zieleni nie urządzonej - chronionej - §53,

c) ZC - tereny cmentarzy - §54,

d) ZCW - tereny cmentarzy wojennych - §55,

d) ZC, ZCW - tereny cmentarzy z kwaterami wojennymi - §56;

8) Rozdział 8 - strefa osadnicza - §57- §61 (tereny obsługi ruchu drogowego oraz produkcyjno-usługowe, usługowe i parkingów publicznych), w tym:

a) KU - tereny stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów - §57,

b) KU, UN - tereny stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz usług niepublicznych - §58,

c) KU, RU - tereny stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów oraz obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leśnych i rybackich - §59,

d) KU, UT, U - tereny stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów, usług turystycznych oraz wielobranżowych - §60,

e) KP - tereny parkingów publicznych - §61;

9) Rozdział 9 - strefa osadnicza - §62- §69 (tereny infrastruktury technicznej), w tym:

a) tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę wraz z urządzeniami towarzyszacymi:

W(u) - powierzchniowych ujęć wody - §62,

W(u, suw) - powierzchniowych ujęć wody - §62,

W(zb) - zbiorników wyrównawczych - §63,

W(zb,suw) - zbiorników wyrównawczych oraz stacji uzdatniania wody - §64,

W(pp) - pompowni wody - §65,

b) K - tereny urządzeń kanalizacji - oczyszczania ścieków - §66,

c) G - tereny urządzeń gazownictwa - stacji gazowych - §67,

d) Go - tereny urządzeń gazownictwa - odwiertów gazu ziemnego - §68,

e) O/ZL- tereny składowisk odpadów przeznaczone do zalesienia - §69;

10) Rozdział 10 - tereny komunikacji drogowej - parametry dróg, linie zabudowy - § 70 - § 74, w tym:

a) KD(DW-G) - tereny dróg wojewódzkich - głównych - §70,

b) KD(DP-Z)- tereny dróg powiatowych - zbiorczych - §71,

c) KD(DG-L)- tereny dróg gminnych - lokalnych - §72,

d) KD(DG-D) - tereny dróg gminnych - dojazdowych - §73,

e) KDW - tereny dróg wewnętrznych oraz służebności przejazdu - §74;

11) Rozdział 11 - tereny tras rowerowych, wędrówkowych oraz szlaków turystycznych - §75 - §77, w tym:

a) trasy wędrówkowe - §75,

b) trasy rowerowe - §76,

c) szlaki turystyczne - §77;

12) Rozdział 12 - tereny o szczególnych warunkach zagospodarowania z dodatkowymi oznaczeniami - §78 - §83, w tym:

a) symbol /IT - tereny budowlane w strefach ochronnych (bezpieczeństwa) urządzeń i sieci infrastruktury technicznej - magistrali elektroenergetycznej 110 kV oraz gazociągu wysokoprężnego DN 200) - §78,

b) symbol-ZZ - tereny położone na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią - §79,

c) symbol-OS - tereny budowlane położone na obszarach osuwiskowych - §80,

d) tereny rolne R - w strefach inwestycji perspektywicznych:

3f-IP(WSZ) - rezerwowane dla realizacji wielofunkcyjnego zbiornika wodnego "Kaskada" - §81,

3f-IP(UT,US) - rezerwowane dla realizacji ośrodka turystycznego oraz sportowego - §82,

3f-IP(UT,US,KP) - rezerwowane dla realizacji ośrodka rekreacyjnego - turystycznego i sportowego orazparkingów publicznych - §82,

d) PG/MU - tereny przemysłu górniczego z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oraz usług niepublicznych - §83;

13) Rozdział 13 - tereny wód powierzchniowych oraz tereny wód powierzchniowych z otuliną biologiczną - §84 - §87, w tym:

a) WS - tereny wód powierzchniowych, śródlądowych - §84,

b) LZ, WS - tereny wód powierzchniowych z otuliną biologiczną - zadrzewieniami - §85,

c) RZ, WS - tereny wód powierzchniowych z otuliną biologiczną - łąkami i pastwiskami - §86,

d) ZL, WS - tereny wód powierzchniowych z otuliną biologiczną - zielenią leśną - §87.

§ 7. Wprowadza się oznaczenia identyfikacyjne-dodatkowe wyróżniki cyfrowo-literowe granic obszarów oraz terenów o szczególnych warunkach zagospodarowania:

1) NR 1 - strefa ochrony krajobrazu naturalnego:

a) 1a - tereny ochrony powiązań widokowych - chronione przed zabudową,

1a-PW - granice obszarów ochrony powiązań widokowych - chronionych przed zabudową;

b) 1b - tereny ochrony krajobrazu lokalnych wzniesień - z ograniczoną kubaturą zabudowy),

1b-DN - granice obszarów ochrony krajobrazu lokalnych wzniesień - z ograniczoną kubaturą zabudowy;

c) DN nr - oznaczenie dominant krajobrazu naturalnego;

2) NR 2 - strefa ochrony przyrody:

a) 2a - tereny Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego,

2a-OCHK - granice Obszaru Chronionego Krajobrazu Zachodniego Pogórza Wiśnickiego;

b) 2b - tereny projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku Krajobrazowego,

2b-PK - granice projektowanego Łososińsko-Żegocińskiego Parku Krajobrazowego;

c) 2c - tereny projektowanych rezerwatów przyrodniczych, w tym:

2c-REZ - granice projektowanego rezerwatu przyrodniczego "Żarnówka";

d) 2d - tereny projektowanego stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej (w obrębie nieczynnego kamieniołomu w Żegocinie),

2d-SD - granice stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej;

e) pomniki przyrody, w tym:

PPŻ nr - oznaczenie i numer w rejestrze pomników przyrody;

f) projektowane użytki ekologiczne, w tym:

UE nr - oznaczenie i numer w tekście planu;

3) NR 3 - strefa obszarów funkcjonalnych:

a) 3a - tereny obszaru funkcjonalnego rekreacji,

3a-T - granice obszaru funkcjonalnego rekreacji:

b) 3b - tereny obszaru funkcjonalnego rolnictwa,

3b-R - granice obszaru funkcjonalnego rolnictwa;

c) 3c - tereny centrum promocji i rozwoju gminy,

3c-CA - granice centrum promocji i rozwoju gminy;

d) 3d - tereny koncentracji osadnictwa,

3d-KO - granice obszarów koncentracji osadnictwa;

e) 3e - tereny aktywności gospodarczej,

3e-AG - granice obszarów aktywności gospodarczej;

f) 3f - tereny inwestycji perspektywicznych,

3f-IP - granice obszarów inwestycji perspektywicznych;

4) NR 4 - strefa obszarów problemowych:

a) 4a - tereny wymagające przekształceń i rehabilitacji,

4a-RH - granice obszarów wymagających przekształceń i rehabilitacji;

b) 4b - tereny wymagające przekształceń i rekultywacji,

4b-RK - granice obszarów wymagających przekształceń i rekultywacji;

5) NR 5 - strefa ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) 5a - terenystrefy ścisłej ochrony konserwatorskiej,

5a-KA - granice strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej;

b) 5b - tereny strefy częściowej ochrony konserwatorskiej,

5b-KB - granice strefy częściowej ochrony konserwatorskiej;

c) 5c - tereny strefy ekspozycji krajobrazowej,

5c-KE - granice strefy ekspozycji krajobrazowej;

d) 5d - tereny strefy dokumentacji kulturowej,

5d-D - granice strefy dokumentacji kulturowej;

e) W nr - oznaczenie stanowisk archeologicznych (nr na obszarze klasyfikacyjnym);

6) NR 6 - strefa ochrony zasobów środowiska:

a) 6a - tereny głównych korytarzy ekologicznych,

6a-EKO - granice głównych korytarzy ekologicznych;

b) 6b - tereny źródliskowe,

6b-WZ - granice obszarów źródliskowych;

c) 6c - tereny ochrony ujęć wody i innych urządzeń zw. z gospodarką wodną,

6c-W - granice terenów ochrony ujęć wody i innych urządzeń zw. z gospodarką wodną;

d) 6d - tereny w strefach ochrony bezpośredniej ujęć wody i innych urządzeń zw. z gospodarką wodną,

6d-SOB - granice stref ochrony bezpośrednie ujęć wody i innych urządzeń zw. z gospodarką wodną;

e) 6e - tereny w strefach ochrony pośredniej ujęć wody i innych urządzeń zw. z gospodarką wodną,

6e-SOP - granice terenów ochrony ujęć wody i innych urządzeń zw. z gospodarką wodną;

f) 6f - tereny ochrony kompleksów leśnych (lasów państwowych),

6f-ALP - granice obszarów ochrony kompleksów leśnych (lasów państwowych);

g) 6g - tereny ochrony Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych IBŁ - Iwkowa-Bochnia-Łapanów,

6g-IBŁ - granice obszaru ochrony Lokalnego Zbiornika Wód Podziemnych IBŁ - Iwkowa-Bochnia-Łapanów,

h) 6h - tereny ochrony kompleksów rolnych,

6h-B - granice obszarów ochrony kompleksów rolnych;

i) 6i - terenyudokumentowanych złóż surowców mineralnych,

6i-ZU - granice udokumentowanych złóż surowców mineralnych;

j) 6j - terenyperspektywicznych złóż surowców mineralnych,

6j-ZPE - granice perspektywicznych złóż surowców mineralnych;

7) NR 7 - strefa eksploatacji surowców mineralnych:

a) 7a - tereny obszaru górniczego "Łąkta",

7a-PG - granice obszaru górniczego "Łąkta";

b) 7b - tereny odwiertów gazu ziemnego,

7b-Go - granice odwiertów gazu ziemnego wraz ze strefa ochronną;

8) NR 8 - strefa zagrożeń powodziowych:

a) 8a - tereny na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (oznaczone dodatkowo symbolem -ZZ),

8a-ZZ - granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią;

b) 8b - tereny zagrożone podtopieniem,

8b-ZW - granice obszarówzagrożonych podtopieniem;

9) NR 9 - strefa zagrożeń geologicznych:

a) 9a - tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych,

9a-DE - granice obszarów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

b) 9b - tereny osuwiskowe,

9b-OS- granice obszarów osuwiskowych;

10) NR 10 - strefa uciążliwości i ochrony (bezpieczeństwa) urządzeń infrastruktury technicznej, komunikacji; oraz ochrony sanitarnej cmentarzy czynnych:

a) 10a - tereny w I strefie sanitarnej cmentarzy czynnych (50 m od granicy cmentarzy),

10a-ZC - granice I strefy sanitarnej cmentarzy czynnych (50 m od granicy cmentarzy);

b) 10b - tereny przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska oczyszczalni ścieków sanitarnych,

10b-K - granice przewidywanego zasięgu przekroczeń standardów jakości środowiska oczyszczalni ścieków sanitarnych;

c) 10c - tereny w strefach uciążliwości (bezpieczeństwa) magistrali gazu wysokoprężnego,

10c-GA - granice stref uciążliwości (bezpieczeństwa) magistrali gazu wysokoprężnego;

d) 10d - tereny w strefach uciążliwości (bezpieczeństwa) stacji gazowych,

10d-G - granice stref uciążliwości (bezpieczeństwa) stacji gazowych;

e) 10e - tereny w strefach uciążliwości (bezpieczeństwa) proj. magistrali elektroenergetycznej 110 kV,

10e-E - granice stref uciążliwości (bezpieczeństwa) proj. magistrali elektroenergetycznej 110 kV.

§ 8. 1. Określone w Dziale II ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz warunków i zasad ich zagospodarowania obejmują:

1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu §3 ust. 1. pkt 5),

2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu §3 ust. 1. pkt 6),

3) zasady i warunki zagospodarowania terenów w ramach przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.

2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu są określone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, o których mowa w §4.

3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi można przeznaczyć na cele zawierające się w przeznaczeniu podstawowym oraz w przeznaczeniu dopuszczalnym z uwzględnieniem: szczególnych warunków ich zagospodarowania, zachowania ustaleń planu oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Identyfikację elementów struktury funkcjonalno-przestrzennej umożliwiają oznaczenia na rysunku planu.

5. W przypadku, gdy określony teren położony jest w więcej niż jednej strefie ograniczeń lub ochrony oraz na obszarach funkcjonalnych i problemowych, obowiązują łączne warunki zagospodarowania i użytkowania terenów, wynikającez ustaleń dla tych stref i obszarów.

6. Ustalenia niniejszego planu nie naruszają przepisów odrębnych, zawierających inne ograniczenia lub zasady dysponowania gruntami i terenami.

[wstecz]