Pierwsza sesja Rady Gminy w Żegocinie kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018
I SESJA - 01.12.2014

      1 grudnia 2014 roku w sali narad Urzędu Gminy miała miejsce pierwsza sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018. Poprzedzona została mszą świętą w miejscowym kościele, odprawioną przez proboszczów z Łąkty - ks. Stanisława Szczygła i Żegociny - ks. Leszka Dudziaka w intencji samorządowców.
   W początkowej części posiedzenia, rozpoczętego w sali narad Urzędu Gminy w Żegocinie o godzinie 10.00, obrady prowadził Radny Senior - Pan Stanisław Guzik. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu przez Radnego Seniora radnych (wszyscy obecni) oraz gości, głos zabrał Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej Pan Stanisław Wątroba, który dokonał podsumowania wyborów na terenie gminy, a następnie wręczył radnym zaświadczenia o wyborze.
   Zaraz potem wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie. Treść roty ślubowania o następującej treści: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców" odczytał Radny Senior - Pan Stanisław Guzik. Wyczytani przez najmłodszego radnego - Pana Adama Grzegorza Kępę potwierdzali - każdy z osobna, słowa "Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".
  W kolejnym punkcie posiedzenia zaświadczenie o wyborze otrzymał Wójt Jerzy Błoniarz, który również złożył uroczyste ślubowanie o następującej treści: "Obejmując urząd Wójta Gminy Żegocina, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg". Wójt, podobnie jak wcześniej Pan Stanisław Wątroba, otrzymali od delegacji radnych bukiety kwiatów.
   Po przyjęciu Regulaminu wyboru przewodniczącego rady rozpoczęła się procedura wyborcza. Radni powołali spośród siebie w głosowaniu jawnym komisję skrutacyjną w składzie: Ignacy Rożnowski, Adam Grzegorz Kępa, Wojciech Kępa. Zgłoszono czterech kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina: Stanisława Guzika, Zofię Sajdak (odmówiła kandydowania), Lucynę Nowak i Bogdana Bielaka. Komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne wybory. Żaden z kandydatów nie otrzymał wymaganej większości głosów, czyli 8 lub więcej (B. Bielak - 4, S. Guzik - 5, L. Nowak - 6 głosów), wobec czego przystąpiono do drugiej tury wyborów, w której rywalizowali tylko dwaj kandydaci z największą liczba głosów: Lucyna Nowak ( i Stanisław Guzik. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania przewodniczący komisji skrutacyjnej - Pan Ignacy Rożnowski, odczytał protokół. Większością głosów (10 : 5) nowym Przewodniczącym Rady Gminy Żegocina została wybrana Pani Lucyna Nowak. Rada jednogłośnie uchwałą nr I/02/14 stwierdziła wybór Pani Lucyny Nowak na Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina na kadencję 2014 - 2018. Przystąpiono do ceremonii przekazania łańcucha z herbem gminy - symbolu władzy Przewodniczącego Rady Gminy Żegocina. Łańcuch ten przekazał ustępujący Przewodniczący Rady Gminy Żegocina - Pan Jan Marcinek - obecnie radny powiatowy. Oprócz gratulacji od wszystkich obecnych w sali, w tym Wójta Jerzego Błoniarza, nowa Pani Przewodnicząca Rady Gminy otrzymała piękny bukiet kwiatów. - Nie spodziewałam się tego wyboru. Daliście mi ogromny mandat zaufania. Będę się starać, żeby wypełnić wszystkie moje obowiązki, aby nie zawieść i poprzedniego Przewodniczącego Rady Gminy, który bardzo dobrze wypełniał to zadanie i trudno będzie mu dorównać, ale bardzo proszę o szczerość i liczę na pomoc Państwa. Będę się starała tę funkcję sprawować sprawiedliwie i ze wszystkimi współpracować. Dziękuję za wybór - powiedziała na wstępie Pani Lucyna Nowak, po czym przejęła prowadzenie dalszej części sesji.
  Przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących rady gminy. Radni przyjęli Regulamin wyboru wiceprzewodniczących rady gminy, po czym zgłosili na te dwa stanowiska. Zgłoszono radnych: Stanisława Guzika i Bogdana Bielaka. Ta sama komisja skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie, w którym obaj kandydaci otrzymali wymaganą liczbę głosów (8): Bogdan Bielak - 11 głosów, Stanisław Guzik - 12 głosów. Wybór ten Rada zatwierdziła uchwałą nr I/04/14.
  Kolejnym punktem obrad były wybory składów trzech komisji Rady Gminy Żegocina. Najpierw wybrano Komisję Rewizyjną, która pracować będzie w 5-osobowym składzie: Zofia Sajdak,
Wojciech Kępa, Grzegorz Paweł Kokoszka, Marek Pajor, Radosław Grzegorz Waligóra; potem Komisję Budżetowo - Rolną i Rozwoju Wsi (Jan Krawczyk, Jan Adamczyk, Józef Grabiarz, Adam Grzegorz Kępa, Ignacy Rożnowski) oraz Komisję Oświaty, Kultury, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej (Bogdan Bielak, Grzegorz Gołąb, Stanisław Guzik, Robert Kępa, Lucyna Dorota Nowak). Na pierwszych posiedzeniach komisji dokonano wyboru przewodniczących tych komisji. Zostali nimi: Zofia Sajdak, Jan Krawczyk, Bogdan Bielak. Rada Gminy w kolejnych uchwałach zatwierdziła składy osobowe komisji oraz potwierdziła wybory przewodniczących tych organów.
   O głos poprosił Wójt Gminy Żegocina, który w dłuższym wystąpieniu zaprezentował radnym podstawowe założenia programu działania na najbliższą kadencję. Pogratulował radnym wyboru. Podziękował wyborcom za zaufanie i wybór na następną kadencję oraz Komitetowi Wyborczemu Wyborców Gminy Żegocina za zaangażowanie i uzyskanie dobrego wyniku oraz komisjom wyborczym. Zadeklarował współpracę z wszystkimi, dla których dobro Małej Ojczyzny i Polski są najważniejsze. Przedstawił główne kierunki działania samorządu w nowej kadencji. Wystąpienie (pełny tekst ===>) zakończył życzeniami zdrowia, podejmowania mądrych decyzji, wzajemnej zgody oraz wszelkiej pomyślności.
  Gratulacje i życzenia złożył radnym także radny powiatowy Jan Marcinek.
  

C.D.N.

Nabożeństwo w intencji radnych i Wójta.

Radni na nabożeństwie w żegocińskim kościele.

Radni na nabożeństwie w żegocińskim kościele.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

I. Sesja Rady Gminy Żegocina kadencji 2014 - 2018 - 01.12.2014 r.

PRZEMÓWIENIE WÓJTA >>>

RELACJA WIDEO >>>

Z A W I A D O M I E N I E

   Zawiadamiam, że Postanowieniem z dnia 25 listopada 2014 r. Komisarz Wyborczy w Tarnowie na podstawie art. 20 ust. 2 i art.29 a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późń. zm/, zwołał I Sesję nowo wybranej Rady Gminy Żegocina, która odbędzie się w dniu 1 grudnia 2014 r. /poniedziałek/ o godz. 10-tej w sali narad Urzędu Gminy i ustalił następujący porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad przez Radnego Seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń nowo wybranym radnym przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze nowo wybranemu Wójtowi Gminy przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
8. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad Sesji.
9. Zakończenie obrad.

SKŁAD OSOBOWY RADY GMINY ŻEGOCINA KADENCJI 2014 - 2014

Uchwały:

[sesje2014-18]

[wstecz]