XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018 - XX SESJA - 29.12.2016

  Ostatnia w 2016 roku sesja Rady Gminy Żegocina, prowadzona przez Przewodniczącą Rady - Panią Lucynę Nowak, poświęcona była ważnym sprawom, w tym uchwaleniu budżetu Gminy Żegocina na 2017 rok. Ale to nie temat finansów gminy zdominował obrady, lecz sprawa wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Żegocina, który rozważano jako pierwszy. Przez dwie godziny radni i sołtysi dyskutowali nad tym tematem, prosili o wyjaśnienia uczestniczącego w posiedzeniu Rafała Kunaszyka z Firmy "Eurokreator" s.c. przygotowującej "Program Rewitalizacji Gminy Żegocina" i zgłaszali uwagi. Ostatecznie, na wniosek radnego Stanisława Guzika, przerwano dyskusję oraz zdecydowano (przy jednym głosie wstrzymującym się), że odbędą się dalsze konsultacje, a decyzja zapadnie na kolejnej sesji Rady Gminy.
   Kolejne punkty przyjętego z uzupełnieniami porządku obrad, trwały już krótko i nie wywołały szerszej dyskusji, gdyż były rozpatrywane podczas posiedzeń komisji, poprzedzających sesję. Krótkie były także informacje Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym, mało było interpelacji.
   Rada gminy jednogłośnie przyjęła dziewięć uchwał, m. in: w sprawie Programu Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku, podpisania porozumienie z Gminą Lipnica odnośnie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie, wyrażenia zgody na zwarcie kolejne umowy najmu (dla KBS), zmiany w budżecie gminy na 2016 rok, opłat za zajęcia dodatkowe w przedszkolach, zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Żegocina, zaciągnięcia kredytu komercyjnego (wszystkie uchwały zostaną niebawem opublikowane - linki na dole strony). Trochę dyskusji było przy podejmowaniu uchwały budżetowej. Na pytania radnych odpowiadała Skarbnik Gminy - Pani Rozalia Pączek-Rudek. Po jej wyjaśnieniach Rada jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową na 2017 rok, która zakłada m. in. dochody w wysokości 26.714 tys. zł oraz wydatki w wysokości 27.284.890 zł, a zaplanowany deficyt w wysokości 570.890 zł zostanie pokryty z kredytu i pożyczek.
   Rada przyjęła także swój i komisji plany pracy na 2017 rok i wysłuchała odpowiedzi Wójta na interpelacje. Radni złożyli także wnioski do Przewodniczącej o takie zaplanowanie i prowadzenie posiedzeń, aby nie trwały zbyt długo, gdyż nie można wtedy pracować wydajnie i być cały czas skoncentrowany.
   Krótkimi życzeniami noworocznymi i tradycyjną kolędą "Nowy Rok bieży" zakończono posiedzenie, po którym od razu udano się na Spotkanie Opłatkowe w sali ślubów Urzędu Gminy w Żegocinie.

XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r. XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.
XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r. XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.
XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r. XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.
XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r. XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.
XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r. XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.
XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r. XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.

XX Sesja Rady Gminy Żegocina 29.12.2016 r.

Z A W I A D O M I E N I E

     Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XX Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 roku /czwartek/ o godz. 10.00  w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie XX Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Żegocina z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
6. Porozumienie z Gminą Lipnica odnośnie Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
7. Podjęcie uchwał w sprawach;
- wyrażenia zgody na zwarcie kolejne umowy najmu,
- zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Żegocina,
- zmiany w budżecie gminy.
8. Wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Żegocina.
9. Uchwalenie budżetu Gminy Żegocina na 2017 r.
10. Przyjęcie planów pracy Rady i Komisji.
11. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
12. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy.

    Chętnych zapraszamy do udziału.

Przewodnicząca Rady Gminy - Lucyna Nowak

Uchwały:

[sesje2014-18]

[wstecz]