UCHWAŁY RADY GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018

Uchwała nr XXI/152/2017 Rady Gminy Żegocina z dnia 12 stycznia  2017 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Gminie Żegocina

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 ze zm.), Rada Gminy Żegocina uchwala, co następuje:

§1
Wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji Gminy Żegocina w granicach określonych w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żegocina.

§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Do pobrania - załączniki (pdf)

Załącznik nr 1 >>>

Załącznik nr 2 >>>

[wstecz]

[rewitalizacja]