XXI Sesja Rady Gminy Żegocina - 12.01.2017 r.

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018 - XXII SESJA - 24.02.2017

   

   
   
   

 

Z A W I A D O M I E N I E

       Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. /piątek/ o godz. 11 tej. w sali narad Urzędu Gminy.


Tematyka sesji:

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Informacja o funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina, informacja z pracy Rady Społecznej GZOZ.
5. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2017 r.
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dla StowarzyszeniaRozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości.
- zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Żegocina,
- zmiany w budżecie,
- zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu,
- przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2020.
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Chętnych zapraszamy do udziału

Przewodnicząca Rady Gminy - Lucyna Nowak

Uchwały:

[sesje2014-18]

[wstecz]