XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018 - XXII SESJA - 24.02.2017

    Sesja Rady Gminy Żegocina w dniu 24 lutego 2017 roku znów trwała długo. Przewodnicząca Rady Gminy Lucyna Nowak rozpoczęła ją kilka minut po godzinie 11, za zakończyła kilka minut przed godziną 17. Rada modlitwą "Wieczne odpoczywanie" uczciła pamięć ks. Antoniego Poręby (zmarłego w styczniu 2003 roku), zmarłej niedawno Zofii Pławeckiej - mieszkanki Rozdziela - Ś.P. Mamy dyr. Barbary Oliwa, teściowej radnej - Zofii Sajdak) oraz zamordowanej w Boliwii misjonarki - Heleny Kmieć.
   Rada dokonała zmiany w proponowanym porządku obrad i zajęła się najpierw funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina, sprawozdanie z pracy Rady Społecznej GZOZ przedłożył jej przewodniczący - Wójt Jerzy Błoniarz. Nastęnie obszerne sprawozdanie wygłosił Kierownik GZOZ w Żegocinie - Gabriel Kwinta. Padły informacje o stanie zatrudnienia, dane o ilości pacjentów (zapisanych 4546), ilości udzielonych w zakładzie i domach porad i zabiegów, dane dotyczące pracy pielęgniarek środowiskowych, pielęgniarki szkolnej, rehabilitantek. Była także mowa o wysokości budżetu, nadwykonaniach. Lekarz odpowiedział także na pytania radnych, a dotyczyły one przyczyn niezatrudnienia lekarza -ogłoszenie na stronie głównej serwisu zegocina.pl
  Wójt Jerzy Błoniarz rozpoczął swoje wystąpienie z działalności międzysesyjnej od strawy najbardziej aktualnej, czyli zatruciu wody w wodociągu Łąkta Górna. Przedstawił chronologię wydarzeń w dniu 23 lutego br. Około godz. 15 nadeszła e-mailem informacja o negatywnym wyniku badania przydatności do spożycia wody z wodociągu z ujęciem w Łąkcie Górnej. Szybko zebrał Gminny Sztab Kryzysowy, który przygotował komunikat i rozpoczął działania z jego rozpowszechnieniem, a także działania zmierzające do zapewnienia dostawy zdrowej wody. Zamknięto dostarczanie wody z wodociągów do mieszkańców i zakładów pracy, wydrukowano apel, telefonicznie poinformowano zakłady pracy, m. in. piekarnie, szkoły, sklepy, Appol, sporządzono materiały do opublikowania w serwisie gminnym. Te ukazały się około godz. 16.30. Wyznaczono Zakład Gospodarki Komunalnej w Łąkcie Górnej jako miejsce wydawania najpierw butli z wodą, a w dniu następnym także wody ze specjalnej beczki, którą planowano ściągnąć z Bochni, ale nastąpiła tam awaria samochodu, więc ostatecznie beczka dotarła z Raciechowic. Równolegle trwały badania wody z ujęcia w Żegocinie. 24 lutego SANEPiD potwierdził, że woda ta jest zdatna do spożycia. Wójt próbował także dociec przyczyn powstałego stanu rzeczy, wskazując na zamulenie ujęć, dużą mętność wody, duża wina może leżeć też po stronie samych mieszkańców, którzy zanieczyszczają potok Podkosówka m. in, ściekami. Na pytanie radnego Kokoszki lekarz Gabriel Kwinta wyjaśnił czym jest i czym zagraża znaleziona w łąkieckiej wodzie bakteria. - To patogen przewodu pokarmowego, o działaniu którego niezbyt wiele jeszcze wie medycyna, który m. in. może wywołać biegunki - informował. Radnych interesowały dalsze szczegóły: czy można myć się taką zarażoną wodą, czy można podawać ją do picia zwierzętom. Najlepiej nie. Wójt poinformował jeszcze, że poprosi proboszczów o stosowne komunikaty oraz o tym, że w poniedziałek, gdy dotrą wyniki kolejnych badań, będziemy wiedzieć, czy problem, w wyniku działań naprawczych (przegląd lampy fluorescencyjnej, zwieszenie chlorowania, odmulenie itd. ), został rozwiązany. Wszelkie aktualne komunikaty ukażą się na tablicach ogłoszeń i w serwisie internetowym gminy.
   W dalszej części posiedzenia Wójt mówił o swoich pozostałych działaniach, które dotyczyły m. in. składania wniosków o dofinansowanie inwestycji kanalizacyjnych, drogowych, remontowych, planach pozyskania środków z Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" itd.
   Jak zwykle duża była ilość interpelacji radnych, które dotyczyły m. in. remontów dróg, budowy chodników i parkingów, oświetlenia (w tym Punktu Widokowego na Widomej), miejsc w przedszkolach, tablic ogłoszeń, gminnego programu niskiej emisji, uruchomienia Świetlicy Wiejskiej w Żegocinie, budowy przedszkola w Łąkcie Górnej, rozbudowy oddziału przedszkolnego w Rozdzielu, remontu kapliczki w Rozdzielu, sprzętu sportowego koniecznego do realizacji podstawy programowej z wychowania fizycznego, płacenia podatku przez ZGK, zakresu remontów w PSP w Żegocinie i kilku jeszcze innych. Radni wysłuchali także informacji obecnego na sesji radnego powiatowego Jana Marcinka., który mówił o pracy Rady Powiatu i planach wobec Gminy Żegocina oraz odpowiedział na pytania radnych. Rada przyjęła także informację z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie, którą szczegółowo podczas posiedzeń komisji przedkładała Ewa Tajs - kierowniczka ŚDS w Żegocinie.
   Kolejną część posiedzenia zajęło procedowanie uchwał dotyczących przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2017 roku, wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dla Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie, zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Żegocina, zmiany w budżecie, zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu, przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2020. Głosowanie nad ostatnią z uchwał dotyczącą projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, już z udziałem dyrektorów przedszkoli i szkół, poprzedziła szeroka dyskusja. W wystąpieniach dyrektorów i radnych wyrażano konieczność podjęcia starań, aby reforma nie spowodowała zwolnień nauczycieli. Padły apele o współdziałanie dyrektorów, zrozumienie sytuacji. Pomimo szerokiej dyskusji Rada jednogłośnie przyjęła uchwałę, której treść, podobnie jak pozostałych, opublikowana zostanie wkrótce.
   Przed udzielenie odpowiedzi na interpelacje radni poruszyli jeszcze sprawę planowania inwestycji na terenie tzw. parku w Żegocinie, inwentaryzacji przyłączy kanalizacyjnych, kontroli oddawania ścieków, nieobecności na sesji radcy prawnego. Po odpowiedziach Wójta rozszerzonych jeszcze o temat Bacówki (radni apelowali o przyśpieszenie negocjacji, wójt poinformował o spotkaniu z oferentem w poniedziałek) i dworu (coś ruszyło w tym temacie, najprawdopodobniej obecna właścicielka będzie chciała go sprzedać), Przewodnicząca Rady zamknęła obrady.

XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r. XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.
XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r. XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.
XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r. XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.
XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r. XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.
XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r. XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.
XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r. XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.
XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r. XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.

XXII Sesja Rady Gminy Żegocina - 24.02.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

       Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 r. /piątek/ o godz. 11 tej. w sali narad Urzędu Gminy.


Tematyka sesji:

1. Otwarcie XXII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Informacja o funkcjonowaniu Służby Zdrowia w Gminie Żegocina, informacja z pracy Rady Społecznej GZOZ.
5. Informacja z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Żegocinie.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żegocina w 2017 r.
- wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dla StowarzyszeniaRozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości.
- zmiany Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Żegocina,
- zmiany w budżecie,
- zmiany uchwały o zaciągnięciu kredytu,
- przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Żegocina na lata 2016-2020.
- projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy.

Chętnych zapraszamy do udziału

Przewodnicząca Rady Gminy - Lucyna Nowak

Uchwały:

[sesje2014-18]

[wstecz]