XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018 - XXIII SESJA - 30.03.2017

   XXIII Sesja Rady Gminy w Żegocinie miała inny przebieg, niż zaplanowano w zgłoszeniu. Prowadząca obrady w dniu 30 marca 2017 roku Przewodnicząca Rady - Pani Lucyna Nowak, po rozpoczęciu obrad i powitaniu gości oraz radnych, poprosiła o dokonanie zmian w porządku obrad i radni takie zmiany uchwalili.
   Pierwszym zagadnieniem podczas XXIII Sesji, będącym w zainteresowaniu Rady Gminy Żegocina, była  Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy. Zagadnienie referowali: Komendant Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu - asp. sztab. Mariusz Mardosz (towarzyszył mu z-ca komendanta: podkom. Krzysztof Cetnarski), a potem Komendant Gminny ZOSP RP w Żegocinie - Janusz Stańdo.
   Prezentacja komputerowa Komendanta Mardosza zawierała szereg slajdów, na których zobrazowano działalność policjantów z wiśnickiej komendy w roku 2016. Zasadnicza część prezentacji (zdjęcia slajdów poniżej) dotyczyła stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Żegocina.

Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu.

Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu.

Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu. Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu.
Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu. Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu.
Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu. Slajdy z projekcji KP w Nowym Wiśniczu.

Slajdy z prezentacji KP w Nowym Wiśniczu.

   Komendant Mardosz poinformował także, że z dniem 1 marca 2017 roku nowym dzielnicowym dla Gminy Żegocina jest mł. asp. Krzysztof Żupnik - policjant z 14. letnim stażem pracy, z którym można się kontaktować w Punkcie Przyjęć Interesantów w Żegocinie, w każdą środę, w godz. 10-12.30 lub telefonicznie: 146128797, kom: 606847252.
   Po prezentacji rozpoczęła się dyskusja, w której radni zgłaszali m. in. sprawy związane z nadmierną szybkością przejeżdżających przez Żegocinę i Łąktę Górną pojazdów, a z kolei policjant prosił o zaproszenia na spotkania z młodzieżą szkolną i mieszkańcami. Przewodnicząca Rady i Wójt podziękowali policjantom za dobrą współpracę. Padło także pytanie o możliwość reaktywacji Posterunku Policji w Żegocinie, ale z odpowiedzi Komendanta jasno wynika, że nie ma na to szans.
   Z kolei Komendant Gminny ZOSP RP Janusz Stańdo poinformował radnych o działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, z których dwie - w Łąkcie Górnej i Żegocinie, należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W roku 2016 strażacy Gminy Żegocina wyjeżdżali do akcji 51 razy, głównie do miejscowych zagrożeń (32 wyjazdy), a są to głównie wypadki drogowe. Komendant przypomniał najważniejsze działania strażaków w 2016 roku oraz poinformował o dobrym wyposażeniu jednostek i strażaków (np. wszystkie OSP mają już system selektywnego alarmowania).Także w tym przypadku krótką dyskusję nad tym sprawozdaniem zakończyły wzajemne podziękowania za pracę i współpracę.
    Rada zapoznała się i następnie przyjęła sprawozdanie z realizacji programu usuwania azbestu.
W 2016 roku wydatkowano kwotę 117 428,29 zł w tym: §2316 - 17 614,27 zł, §2317 - 99 814,02 zł. W 2016 roku do gminy na dochody wpłynęła dotacja z Urzędu Miasta i Gminy Szczucin w wysokości: 71 774,73 zł. W latach 2012-2016 wydatkowano kwotę 340 256,58 zł w tym: §2316 - 55 690,02 zł, §2317 - 284 566,56 zł. W ramach projektu " Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" w 2016 r. na terenie Gminy Żegocina został wykonany następujący zakres:
- demontaż  pokryć dachowych wykonanych z elementów zawierających azbest, pakowanie, transport, składowanie na składowisku odpadów: 86,94 Mg,
- usunięcie/odbiór odpadów zgromadzonych na posesjach: 123,215 Mg,
- pomoc rzeczowa w formie zakupu pokrycia dachowego dla 3 beneficjentów,
- wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych -2016 w ramach projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego".
   Łącznie w latach 2012-2016 w ramach ww. projektu z terenu Gminy Żegocina usunięto: 494,113 Mg azbestu. Dodatkowo w 2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenie odpadów azbestowych na drogach gminnych -2016 - droga nr 29/16 w ramach projektu "Demontaż i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa małopolskiego" wydatkowano kwotę 5 645,00 zł.
  W dalszej części posiedzenia miały miejsce głosowania nad proponowanymi uchwałami. Dwie z nich wywołały szerszą dyskusję: Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023 oraz uchwała ws prawie zmian w budżecie gminy Żegocina. Niezadowolenie radnych wzbudził fakt, że wspomniany program otrzymali dopiero na posiedzeniu Rady oraz to, że na posiedzenie nie przybył ekspert, autor tego programu. Zaciekawienie radnych wzbudziły jeszcze: ankietowanie mieszkańców (ile osób się wypowiedziało, czy tylko oni będa mogli składać wnioski o dofinansowanie itp.) oraz zasady przyznawania dotacji. Odpowiedzi w tym temacie udzielali: Wójt Jerzy Błoniarz oraz pracownik urzedu gminy - Anna Pagacz.
  Rada jednogłośnie podjęła uchwały w następujących sprawach: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023,  zmiany w budżecie, dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
    Ostatnia część posiedzenia, to interpelacje radnych i sołtysów oraz odpowiedzi na nie.

XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r. XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.
XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r. XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.
XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r. XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.
XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r. XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.
XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r. XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.
XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r. XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.

XXIII Sesja Rady Gminy Żegocina - 30.03.2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

        Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXIII Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 30 marca 2017 roku. /czwartek/ o godz. 11.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie XXIII Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski radnych.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy.
5. Podsumowanie programu usuwania azbestu.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
- określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Żegocina na lata 2017-2023
- zmiany w budżecie,
- dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
- określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
- określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Żegocina, oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy.

Chętnych zapraszamy do udziału.

Przewodnicząca Rady Gminy - Lucyna Nowak

Uchwały:

[sesje2014-18]

[wstecz]