II Sesja Rady Gminy Żegocina - 29.11.2018

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2018 - 2023
II SESJA - 29.11.2018

   Druga sesja Rady Gminy obecnej kadencji miała miejsce w dniu 29 listopada 2018 roku i trwała niecałe trzy godziny. Prowadził ją przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Gołąb. Rada na wniosek przewodniczącego przyjęła poszerzony w stosunku do pierwotnego porządek obrad, który poszerzono do o podjęcie jeszczejednej uchwały.
   W początkowej części obrad zgromadzeni wysłuchali półgodzinnej informacji Wójta Gminy Wojciecha Wrony, który poinformował o kilku sprawach związanych z jego dotychczasową działalnością. Mówił m. in. o przetargu na wywóz śmieci w 2019 roku (zgłosiło się dwie firmy, dotychczasowa Traszkan (oferta na ok. 793 tys. zł) i bocheńska E-Kom-Bud (ok. 844 tys. zł), ale ich oferty przekraczają o prawie 100% poprzednie oferty, w związku z czym Wójt zapowiedział unieważnienie tego przetargu i szybkie ogłoszenie kolejnego. Kolejna informacja dotyczyła podpisania umowy w sprawie remontu Parku Kamieni Grodziskich (starego kamieniołomu) w Żegocinie. Wójt zdał obszerną relację o stanie budżetu gminy oraz o zrealizowanych już inwestycjach, z których nie wszystkie zostały jeszcze zapłacone oraz poinformował o planowanych inwestycjach w roku 2019 (patrz tekst poniżej). Wśród podanych informacji znalazła się i ta o wstrzymaniu budowy żłobka (decyzja Rady) w miejscu zaplanowanym przez poprzedniego Wójta, w związku z czym obecny Wójt nie zdąży ze zgłoszeniem wniosku o dofinansowanie tej inwestycji. Poważnym problemem z jakim spotka się Rada i Wójt będzie brak około 400 tys. zł na finansowanie jeszcze w tym roku gminnej oświaty.
   Rada zdecydowała, że zgłoszone na piśmie interpelacje, będą prezentowane przez ich autorów podczas obrad; w związku z czym radni: Marek Pajor, Tomasz Janiczek, Piotr Kępa, oraz sołtysi Ignacy Rożnowski i Tadeusz Stary odczytali przedłożone interpelacje, które dotyczyły wielu spraw (będą, podobnie jak uchwały, opublikowane w BIP-e).
   Następnie radni podejmowali uchwały w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r. (niewielkie zmiany w stosunku do roku 2018); w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2018-2023, w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 rok; w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Żegocina w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019-2023; w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego; w sprawie ustalenia stawek zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Żegocina oraz upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy do wystawienia polecenia wyjazdu służbowego dla Przewodniczącego Rady Gminy; w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
   W sprawie tej ostatniej o głos poprosił Tadeusz Olszewski - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żegocińskiej, który skrytykował sposób tegorocznej konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (nie było ani zarządzenia Wójta o ogłoszeniu konsultacji, ani faktycznej konsultacji poza pytaniami o plany ofert. Wnioskował także aby zmienić zasady punktacji ofert, gdyż w tegorocznej wersji premiuje organizacje silne finansowo (aż 10 punktów za wielkość własnego wkładu stowarzyszenia, za pozostałe kryteria po 5 pkt.). Zachęcał radnych do pracy w organizacjach samorządowych, do promowania i realizowania w stowarzyszeniach wolontariatu oraz przedstawił problemy własnego stowarzyszenia (ciasnota pomieszczeń, niepowodzenia w uratowaniu nagrobków z cmentarza na Biedroniówce, w tym unikatowego w skali kraju nagrobka Reginy Kuscyny). Po krótkiej dyskusji radni nie uwzględnili zgłoszonego wniosku i większością 10 głosów za, 2 przeciw, 2 wstrzymało się, przyjęli nieskonsultowany program współpracy w wersji zaproponowanej.  
   Po krótkiej wypowiedzi Wójta Wojciecha Wrony, który obiecał zajęcie się wnioskami i odpowiedzenie na nie Przewodniczący Rady Grzegorz Gołąb zakończył obrady.

II Sesja Rady Gminy Żegocina - 29.11.2018 II Sesja Rady Gminy Żegocina - 29.11.2018
II Sesja Rady Gminy Żegocina - 29.11.2018 II Sesja Rady Gminy Żegocina - 29.11.2018

II Sesja Rady Gminy Żegocina - 29.11.2018

 

Planowane zadania do realizacji wpisane do projektu budżetu na 2019 r.

 

Lp. Nazwa zadania
1.        Przebudowa istniejących elementów zagospodarowania kamieniołomu i jego bezpośredniego otoczenia w Żegocinie. Zakres rzeczowy: remont kładki pieszej nad potokiem o długości 20mb., remont tablicy informacyjnej, remont istniejącej altany, wykonanie nawierzchni utwardzonej wokół istniejącej altany 300 m2, wykonanie nawierzchni utwardzonej - dojście do kamieniołomu 30 m2, wykonanie nawierzchni utwardzonej - dojście do kamieniołomu 30 m2, wykonanie nawierzchni utwardzonej - dojścia do potoku 63 m2.
2.        Montaż lampy bakteriologicznej na SUW Żegocina                                      
3.        Urządzenie placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu Żegocina                                                         
4.        Montaż windy przy budynku UG w Żegocinie
5.        Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Bytomsku, Łąkcie G.- Witkówka - Madejówka i Rozdziele                                                                                         
6.        Rozbudowa sieci wodociągowej w m.  Bełdno – Podlas  i   Łąkta G.- Rola, Madejówka                                                                      
7.        Budowę chodnika przy DW 965 w Łąkcie Górnej – II etap
8.        Budowa Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Łatką Górna
9.        Projekt zabezpieczenia osuwiska na drodze gminnej w Łąkcie Górnej        
10.    Przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Łąkcie Górnej                   
11.    Remont chodnika przy DW 965 w Rozdzielu                                                            
12.    „Akademia przedszkolaka” – utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w m. Rozdziele
13.    „Łąkta Górna Przyjazna Przedszkolakom” – utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych w m. Łąkcie Górnej 
14.    Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce etap II (kontynuacja programu „Spinka”)
15.    Usuwanie azbestu z gospodarstw domowych z terenu Gminy Żegocina 
16.    Małopolska Chmura Edukacyjna
17.    Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Żegocina (usługa dostępu do internetu w ramach trwałości projektu)
18.    Instalację odnawialnych źródeł energii – dokumentacja i zarządzanie projektem
19.    Zagospodarowanie przestrzeni – program „OSA” (Otwarta Strefa Aktywności).
20. Budowa żłobka w Żegocinie
Wartość szacunkowa ww. zadań około 3.000.000,00 złotych
FOTOGALERIA >>> RELACJA WIDEO >>>

UCHWAŁY

Z A W I A D O M I E N I E

  Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że II Sesja Rady Gminy Żegocina odbędzie się w dniu 29. listopada 2018 r. /czwartek / o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie II Sesji Rady Gminy.
2. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
3. Interpelacje i zapytania - na piśmie.
4. Podjęcie uchwał:
- ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych na 2019 r.
- w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żegocina na lata 2018-2023
- w sprawie zmian budżetu Gminy Żegocina na 2018 rok ,
- w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie zapewnienia posiłku „Pomoc Gminy Żegocina w zakresie zapewnienia posiłku” na lata 2019-2023
- w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, oraz zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego.
- w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy.

[sesje2018-23]

[wstecz]