herb_g5.gif (1302 bytes)          flaga.jpg (2341 bytes)

UCHWAŁY   RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Zarząd

Komisje

Z prac Rady Gminy

Uchwały

Kalendarium

XXII SESJA - 22 marca 2002 ROKU

Uchwała nr XXII/187/2002 w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.

Treść
     Na podstawie art. 18 ust.2, pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, póz. 74 z późń. zm./ oraz art.4 ust. l pkt.2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.Nr 9 z 1997r. poz.43 z późń.zm./ Rada Gminy w Żegocinie uchwala, co następuje:
§1
1. Ustala się opłatę za wodę pobraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w kwocie 1,96 zł brutto ( w tym podatek VAT) za l m3.
2. Ustala się opłatę za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych w kwocie 5.20 zł brutto (w tym podatek VAT) za l kg ładunku CHZT zawartego w ściekach.
3. Ustala się opłatę stałą od odbiorców wody i dostawców ścieków w wysokości 5 zł. (w tym podatek VAT) miesięcznie.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Żegocinie.
§3
Traci moc Uchwała Nr XIII/108/2000 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 29 września 2000 roku w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenie w wodę i za ścieki wprowadzone do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych gminy i wchodzi w życie z dniem l .05.2002 roku.

[powrót]