herb_g5.gif (1302 bytes)          flaga.jpg (2341 bytes)

UCHWAŁY   RADY  GMINY  W  ŻEGOCINIE

Rada Gminy

Zarząd

Komisje

Z prac Rady Gminy

Uchwały

Kalendarium

XXIII SESJA - 7 czerwca 2002 ROKU

Uchwała nr XXIII/192/2002 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi wywożenia odpadów komunalnych stałych.

Treść

      Na podstawie art.18 usL2 pkt,15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm/ oraz art.6 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach /Dz.U.Nr 132, póz. 622 z późń. Zm. /Rada Gminy w Żegocinie uchwala, co następuje:
§1
Ustala się górną, stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi świadczone w zakresie usuwania odpadów komunalnych od jednego worka /110 litrów/ w wysokości 2,70 zł brutto /z podatkiem VAT/
§2
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Gminy
§ 3
Traci moc Uchwała Nr XV/124/2000 Rady Gminy w Żegocinie z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat prowadzonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia.
§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i ma zastosowanie do opłat należnych po pierwszym lipca 2002 r.


[powrót]