WYBORY SAMORZĄDOWE 2002

Wybory 2002

     Po ogłoszeniu przez Premiera Leszka Millera w dniu 21 sierpnia 2002 roku daty wyborów samorządowych, 28 sierpnia rozpoczęła się w Polsce kampania wyborcza. O jej przebiegu na terenie gminy Żegocina będziemy informować także w naszym serwisie.

KALENDARZ WYBORCZY

      Samorządowa ordynacja wyborcza określa szczegółowy kalendarz wyborczy. Są to następujące terminy:
- Do 7 września komitety wyborcze mają czas na zawiadomienia PKW lub komisarzy wyborczych o utworzeniu komitetu.
- Najpóźniej 7 września wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają czas na podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w gminie. Obowiązek taki w powiatach spoczywa na starostach.
- Najpóźniej do 12 września komisarz wyborczy musi powołać terytorialne komisje wyborcze. W ich skład wejdą osoby zaproponowane przez pełnomocników komitetów wyborczych.
- Najpóźniej do północy 27 września komitety muszą zgłosić odpowiednim terytorialnym komisjom wyborczym (gminnym, powiatowym, wojewódzkim) listy kandydatów - odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.
- Najpóźniej 2 października PKW musi przyznać, w drodze losowania, jednolite numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów w ponad połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.
- Najpóźniej 6 października zarządy gmin powołają obwodowe komisję wyborcze. Tego samego dnia mija termin podania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych. Kampania wyborcza zakończy się 25 października o północy.
- Głosowanie odbywać się będzie w niedzielę, 27 października, w godz. 6-20.

      Druga tura wyborów - w gminach, w których żaden z kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie uzyska odpowiedniej większości głosów - odbędzie się 10 listopada.

WYBRANE OBWIESZCZENIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŻEGOCINA Z DNIA 15 LIPCA 2002 ROKU
     Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin i powiatów i sejmików wojewóztw /Dz.U. Nr 95 poz. 602 i Nr 160 poz. 1060 z 200l r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23 poz. 220/ podaje się do publiczncj wiadomości informacje o okręgach wyborczych i ich graniach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym na terenie Gminy Żegocira oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej wyborach przeprowadzonych w 2002

Nr okręgu Granice okręgu Liczba radnych wybieranych w okręgu
1. Sołectwo - Łąkta Górna 4
2. Sołectwo - Rozdziele 3
3. Sołectwo - Bełdno 1
4. Sołectwo - Żegocina 5
5. Sołectwo - Bytomsko 2
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy - Żegocina 316
Pokój nr 18 - II piętro
Tel. 6132115 lub 6132008 wew. 33

   INFORMACJE   WYBORCZE

  • 27 września Gminna Komisja Wyborcza zarejestrowała listy kandydatów na radnych, oddzielnie dla każdego okręgu wyborczego. We wszystkich okręgach zarejestrowano odpowiednią liczbą kandydatów. Imienne listy kandydatów zostaną opublikowane przed 12 października.

Okręg nr 1 - Łąkta Górna:
Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "Komitet Wyborczy Wyborców  Ruch Ludowy - Straż"   oraz "KWW Gminy Żegocina".
Okręg nr 2 - Rozdziele:
Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "KWW Ruch Ludowy - Straż" oraz "KWW Gminy Żegocina". Razem zarejestrowanych kandydatów: 4 (liczba wybieranych radnych - 3)
Okręg nr 3 - Bełdno:
Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "KWW Solidarni" oraz "KWW Ruch Ludowy - Straż". Razem zarejestrowanych kandydatów: 2 (liczba wybieranych radnych - 1)
Okręg nr 4 - Żegocina:
Swoich kandydatów zarejestrowało tu cztery komitety: "KWW Moja Żegocina", KWW Ruch Ludowy - Straż", "KWW Gminy Żegocina" oraz "KWW - Młodzi z Przyszłością" . Razem zarejestrowanych kandydatów: 12 (liczba wybieranych radnych - 5)
Okręg nr 5 - Bytomsko:
Swoich kandydatów zarejestrowało tu dwa komitety: "KWW Ruch Ludowy - Straż" oraz "KWW Gminy Żegocina". Razem zarejestrowanych kandydatów: 4 (liczba wybieranych radnych - 2)
                 Podsumowanie: liczba wybieranych radnych - 15,  liczba kandydatów na radnych - 30.

OBWIESZCZENIE
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W ŻEGOCINIE Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2002 r.

/.../Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości dane o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Rady Gminy w Żegocinie.


Nr listy, nazwa komitetu wyborczego Nazwisko i imię kandydata Wiek Miejsce zamieszkania
OKRĘG WYBORCZY NR 1 ŁĄKTA GÓRNA
Lista nr 9
Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina"
1. GUZIK STANISŁAW 52 lata Łąkta Górna
2. KĘPA JAN 41 lat Łąkta Górna
3. KOWALCZYK JÓZEF 50 lat Łąkta Górna
4. PŁAWECKI ANDRZEJ 47 lat Łąkta Górna
Lista nr 10
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż"
1. DZIEDZIC JÓZEF 58 lat Łąkta Górna
2. GRABOWSKI STANISŁAW 58 lat Łąkta Górna
3. WĄTROBA STANISŁAW 51 lat Łąkta Górna
4. WRONA HENRYK 45 lat Łąkta Górna
OKRĘG WYBORCZY NR 2 ROZDZIELE
Lista nr 9
Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina"
1. MARCINEK JAN 40 lat Rozdziele
2. JAJECZNICA CZESŁAW 58 lat Rozdziele
Lista nr 10
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż"
1. ROGALA MARIA 58 lat Rozdziele
2. SAJDAK ZOFIA 51 lat Rozdziele
OKRĘG WYBORCZY NR 3 BEŁDNO
Lista nr 10
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż"
1. GRABIASZ JÓZEF 40 lat Bełdno
Lista nr 12
Komitet Wyborczy Wyborców "Solidarni"
1. GAWŁOWICZ-PAWEŁEK ANNA 51 lat Bełdno

OKRĘG WYBORCZY NR 4 ŻEGOCINA

Lista nr 9
Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina"
1. KOSZYK FRANCISZEK 68 lat Żegocina
2. KĘPA JÓZEF 48 lat Żegocina
3. ADAMCZYK JAN 42 lata Żegocina
4. BIELAK BOGDAN 39 lat Żegocina
5. WRONA WOJCIECH 25 lat Żegocina
Lista nr 10
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż"
1. WALIGÓRA KAZIMIERZ 56 lat Żegocina
2. OLSZEWSKI TADEUSZ 47 lat Żegocina
3. ZATORSKI WŁADYSŁAW 66  lat Żegocina
4. ŁUKASIK REGINALD 45 lat Żegocina
5. DUDZIC TADEUSZ 60 lat Żegocina
Lista nr 11
Komitet Wyborczy Wyborców "Moja Żegocina"
1. MANIAK EMILIA 58 lat Żegocina
Lista nr 13
Komitet Wyborczy Wyborców "Młodzi z Przyszłością"
1. ADAMCZYK MIROSŁAW 36 lat Żegocina

OKRĘG WYBORCZY NR 5 BYTOMSKO

Lista nr 9
1. NOWAK LUCYNA 38 lat Bytomsko
2. MRUGACZ FRANCISZEK 47 lat Bytomsko
Lista nr 10
Komitet Wyborczy Wyborców "Ruch Ludowy - Straż"
1. ROŻNOWSKI IGNACY 44 lata Bytomsko
2. KĘPA JAN 42 lata Bytomsko
KANDYDACI NA WÓJTA:
1. BŁONIARZ JERZY - zgłoszony przez Komitet Wyborczy Wyborców "Gminy Żegocina"
[wstecz]