BASEN W ŁĄKCIE GÓRNEJ

Basen w Łąkcie Górnej.

Basen w Łąkcie Górnej.

REGULAMIN BASENU

§ 1
Basen jest obiektem ogólnie dostępnym, zlokalizowanym w Łąkcie Górnej.
§ 2
1. Basen jest czynny w dniach od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00.
§ 3
Zabrania się wchodzenia na basen i kąpieli bez obecności ratownika.
§ 4
Z basenu mogą korzystać osoby:
a) grupy zorganizowane pod opieką osoby prowadzącej zajęcia,
b) osoby indywidualne,
c) dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
§ 5
Na basen nie będą wpuszczane osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
b) z otwartymi ranami,
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
d) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.
§ 6
Za bezpieczeństwo osób korzystających z basenu odpowiedzialny jest ratownik oraz opiekunowie grup zorganizowanych.
§ 7
Zabrania się wnoszenia na teren basenu i spożywania alkoholu, środków odurzających, a także posiadania przedmiotów szklanych i innych, mogących stanowić zagrożenie dla użytkowników.
§ 8
Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 9
Kierownictwo obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione na terenie kąpieliska.
§ 10
Zabrania się zanieczyszczać wodę w basenie poprzez:
- załatwianie potrzeb fizjologicznych,
- używanie mydła i innych środków czyszczących.
§ 11
Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju, ciszy i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom i nakazom ratownika pełniącego dyżur.
§ 12
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zabrania się użytkownikom:
a) biegania po obejściach basenu,
b) samowolnego wskakiwania do wody z brzegów basenu i słupków startowych,
c) wpychania do wody i zanurzania w wodzie innych użytkowników,
d) hałasowania,
e) fałszywego alarmowania i używania wszelkich sygnałów dźwiękowych.
§ 13
Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminu będą usuwane z terenu obiektu,
§ 14
W razie zaistnienia niebezpieczeństwa, ratownik może nakazać kąpiącym się natychmiastowe opuszczenie niecki basenu.
§ 15
Osoby korzystające z basenu zobowiązane są do zapoznania się z powyższym regulaminem i przestrzegania go.

wstecz