BOISKO Z SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ W BYTOMSKU

Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Bytomsku.

Boisko ze sztuczną nawierzchnią w Bytomsku.

Regulamin korzystania z ogólnodostępnego boiska sportowego
przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Mikołaja w Bytomsku.
Tel. 14 6132279

1. Boisko sportowe ze sztuczną nawierzchnia przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bytomsku jest własnością Gminy Żegocina, zarządzaną przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytomsku.
2. Boisko wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym. Korzystanie z niego jest nieodpłatne.
3. W godzinach od 8.00 do 16.00 boisko wykorzystywane jest na sportowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bytomsku.
4. Godziny otwarcia boiska poza wskazanymi w pkt. 3 określa Dyrektor Szkoły w harmonogramie uwzględniającym pory roku oraz zajęcia grup zorganizowanych. Harmonogram podawany jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.
5.  Korzystający z boiska w zorganizowanych grupach zobowiązani są do wydelegowania swojego przedstawiciela, z którym szkoła zawiera umowę określając w niej zasady korzystania z obiektu boiska oraz zasady odpowiedzialności za ewentualnie zniszczone urządzenia.
6. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają osoby, któe dokonały rezerwacji, zorganizowane grupy stowarzyszeń sportowych dzialających na terenie Gminy oraz mieszkańcy Bytomska.
7. Dzieci do lat 10 - ciu. poza godzinami pod opieką osoby dorosłej.
8. Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.
9. Na boisku obowiązuje zakaz:
- niszczenia płyty, urządzeń i wyposażenia boiska,
- wspinania się po konstrukcjach bramek i siatce ogrodzenia,
- wprowadzania i użytkowania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boiska (np. rowerów, motorowerów, deskorolek itp.),
- przebywania po zmroku osobom poniżej 15 roku życia,
- palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przyjmowania środków odurzających, oraz przebywania na nim osób w stanic nietrzeźwym,
- przeszkadzania w zajęciach lub grze,
- rozniecania ognia,
-  wchodzenia na boisko w niewłaściwym obuwiu, tj. buty piłkarskie z metalowymi korkami, obuwie na wysokim obcasie,
- wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału,
-  zakłócania spokoju, porządku i używania słów uznanych powszechnie za wulgarne.
- spożywania napojów alkoholowych ora/ środków odurzających,
- przebywania osobom pod wpływem alkoholu lub pod działaniem innych środków odurzających,
- zaśmiecania terenu,
- wprowadzania psów.
10. Osoby naruszające porządek i bezpieczeństwo na terenie boiska, będą pociągnięte do odpow icdzialności karno - administracyjnej.
11. Osoby korzystające z boiska zobowiązane są do niezwłocznego zgłoszenia wszelkich stwierdzonych uszkodzeń boiska bądź jego wyposażenia, zwłaśzcza uszkodzecń mających wpływ na bezpieczeństwo korzystających.
12. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą w sposób umyśly wyposażenie boiska bądź ich opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną.
13. Szkoła Podstawowa w Bytomsku nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za pozostawione przez uczestników zajęć sportowych mienie.
14. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP, oraz zachowanie porządku i czystości na obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu.
13. Szkoła Podstawowa w Bytomsku nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i urazy oraz za pozostawione przez uczestników zajęć sportowych mienie.
14. Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP, oraz zachowanie porządku i czystości na obiekcie sportowym i w jego bezpośrednim otoczeniu.
15. Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych lub widowiskowych, po uprzednim uzgodnieniu z zainteresowanymi.
16. Wszelkie skargi i uwagi przyjmuje administrator boiska.
17. Korzystający i przebywający na terenie obiektu sportowego winni stosować się do zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

Telefony alarmowe: (tel. kom 112): Pogotowie ratunkowe 999, Straż pożarna 998, Policja 997

wstecz