Gospodarka odpadami komunalnymi

zegocina-odpady.jpg
Kolory  kwadratów oznaczają kolory worków, które będą odbierane w podanych terminach.
Odpady należy wystawiać do godz. 7.00

ODPADY KOMUNALNE:

Gmina Żegocina informuje, iż w 2019 r. odbiór odpadów komunalnych będzie prowadzony w następujący sposób: a) w okresie od 01.01. do 31.03. i od 01.10. do 31.12. odbiór zarówno zmieszanych jak i selektywnie zebranych odpadów komunalnych prowadzony będzie raz w miesiącu (worki czarne, żółte, brązowe, niebieskie, zielone). b) w okresie od 01.04. do 30.09. odbiór odpadów komunalnych prowadzony będzie w następujący sposób: - worki CZARNE oznaczone napisem „Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne” dwa razy w miesiącu, - worki ŻÓŁTE oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne” dwa razy w miesiącu, - worki BRĄZOWE oznaczony napisem "Bio" dwa razy w miesiącu, - worki NIEBIESKIE oznaczony napisem „Papier” jeden raz w miesiącu, - worki ZIELONE oznaczony napisem „Szkło” dwa razy w miesiącu, - worki POPIELATE oznaczone napisem „Odzież i tekstylia” jeden raz w kwartale, - worki POMARAŃCZOWE oznaczone napisem „Chemikalia” odbierane będą dwa razy do roku w terminach określonych w harmonogramie.

System odbierania odpadów komunalnych obejmuje tylko odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych, natomiast nie obejmuje odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej w tym działalności rolniczej.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE:

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, akumulatorów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych: - Rozdziele, Żegocina, Bełdno - 14.09.2019 r. - Łąkta Górna , Bytomsko - 21.09.2019 r.

Odpady wielkogabarytowe, w tym meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, akumulatory – należy dostarczyć w miejsce wskazane przez gminę Żegocina (wypisane poniżej) w poszczególnych miejscowościach jeden raz do roku w terminie określonym w harmonogramie.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierane będą z miejsc wskazanych przez gminę Żegocina (wypisane poniżej) w poszczególnych miejscowościach w terminie określonym w harmonogramie (odbiór 1 raz w roku) w ilości do 2 m3 rocznie od gospodarstwa domowego. 

Odpady niespełniające tej definicji oraz odpady powyżej limitu 2 m3 nie będą odbierane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ich odbiór powinien odbywać się w oparciu o indywidualne umowy zawierane pomiędzy podmiotami wykonującymi prace remontowo - budowlane lub właścicielami, a uprawnionymi do odbioru odpadów przedsiębiorcami.

Miejsca wskazane przez gminę Żegocina do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych wymienionych powyżej:

Bełdno – plac po starej świetlicy (przedszkole) Bytomsko – plac OSP Rozdziele – plac OSP Łąkta Górna – plac oczyszczalnia ścieków Żegocina – Parking Przybyszówka 

Wszystkie te odpady będą odbierane zgodnie z datami podanymi w tabeli w godzinach od 7.00 do 20.00.

Odbioru odpadów dokonuje:

"TRASZKAN" s.j. Zbiór i segregacja odpadów  

32 - 413 Zegartowice 105   

Tel: 12 271 51 17     

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 17.00 

e-mail:  traszkan@poczta.onet.pl   

www.traszkan.pl

Informacja - gospodarka odpadami komunalnymi na terenie Gminy Żegocina za 2018 r. 

Informacja Odpady 2018.pdf