Program Czyste Powietrze 12 2022

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych  źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków. Skierowany  jest do osób fizycznych - właścicieli/współwłaścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą . Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (obejmujących swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek).

W ramach przedmiotowego programu wnioskodawcy mogą pozyskać dofinansowanie na:

- wymianę starego pieca - kotła na paliwo stałe (węgiel, drewno) – na  

  NOWOCZESNE ŹRÓDŁO CIEPŁA;

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym  

  kolektory słoneczne; 

- montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

- mikroinstalację fotowoltaiczną;

- ocieplenie ścian, stropu, podłogi;

- wymianę okien, drzwi, bramy garażowej;

- wykonanie audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyzy.

Rodzaje przedsięwzięć oraz maksymalne kwoty dofinansowania można sprawdzić  pod linkiem https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

W ramach programu wyróżnia się trzy grupy Beneficjentów uprawnionych do:

- podstawowego poziomu dofinansowania -  osoby, których roczny dochód nie     

  przekracza 135 000 zł ,

 

- podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny 

  dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 1 894 zł  w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2 651 zł  w gospodarstwie jednoosobowym.

 

- najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny 

  dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza:

  • 1 090 zł  w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 526 zł  w gospodarstwie jednoosobowym.

Wysokość dofinasowania zależna jest od wielkości dochodów.

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podstawowym może wynieść do 66 000 zł, pod warunkiem, że dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie podwyższonym może wynieść z kolei do 99 000 zł.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania, którą można uzyskać na poziomie najwyższym może wynieść nawet 135 000 zł.

 

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.

Dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku . Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 

- został przeprowadzony audyt energetyczny budynku /lokalu mieszkalnego i został 

  złożony wraz z wnioskiem o płatność dokument podsumowujący audyt  

  energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

- osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji :

  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
  • zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

- zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący  

  osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych wyżej nie później, niż  

  do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.

Osoby uprawnione do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania muszą przedłożyć zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zaświadczenie wydawane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żegocinie (budynek Urzędu Gminy Żegocina, 32-731 Żegocina 316, pokój nr 7.  Telefon: 14 6123 20 02).

Wnioski o dotację składane są jedynie poprzez serwis”gov.pl” za pomocą systemu GWD znajdujący się na stronie WFOŚIGW oraz za pośrednictwem Gminy korzystając z  Gminnego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego w Żegocinie.

Formy dofinansowania:

  • Dotacja  - wnioski o dofinansowanie składane poprzez Portal Beneficjenta znajdującego się na stronie internetowej WFOŚiGW, za pośrednictwem gminy lub w serwisie gov.pl. Aby skorzystać z dofinansowania należy złożyć wniosek o dofinansowanie, w którym określa się zakres planowanych przedsięwzięć. Następnie po przyznaniu pozytywnej decyzji WFOŚiGW o dofinansowaniu przedsięwzięcia wniosek staje się automatycznie umową, co potwierdza otrzymane pismo. W umowie wskazany jest również termin realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem. Jest to 30 miesięcy (podstawowy i podwyższony poziom dofinansowania), 36 miesięcy podwyższony poziom dofinansowania. 

Szczegóły znajduje się na stronie:    https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#zlozenie-wniosku

 

  • Dotacja z prefinansowaniem  – od dnia 15 lipca 2022r. uruchomiono możliwość składania wniosków o dofinansowanie z wypłatą części lub całości dotacji, Beneficjent otrzymuje zaliczkę - do 50% maksymalnej możliwej do otrzymania kwoty dotacji – warunkiem niezbędnym jest zawarcie umowy z wykonawcą na prace objęte wnioskiem. Istnieje możliwość zawarcia do trzech umów. 

Zaliczka wypłacana zostaje bezpośrednio na konto wykonawcy. Pozostała część dotacji wypłacona zostaje po zrealizowaniu zakresu umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku rozliczającego. Termin realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Jest to to dogodne rozwiązanie w momencie, gdy beneficjent nie posiada wystarczającej ilości środków na realizację planowanego przedsięwzięcia. Dotacja z prefinansowaniem skierowana jest do Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Więcej informacji na stronie:   https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#o_dotacji

 

  • Dotacja z częściową spłatą kapitału kredytu bankowego  – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu bankowego, dostępna w wybranych bankach. Intensywność dofinansowania w tym przypadku zależy od wielkości faktycznie poniesionych kosztów, które pokryte zostają ze środków kredytu bankowego oraz ze środków własnych Beneficjenta. 

Ta forma dofinansowania możliwa jest dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania. Nie obejmuje ona przedsięwzięć zakończonych przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Obowiązujący formularz wraz z wymaganymi załącznikami dostępne w  bankach, więcej informacji znajdziesz na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/

 

Realizacja programu:   lata 2018-2029

Podpisywanie umów :  do 31.12.2027 r.

Zakończenie wszystkich prac objętych umową:   do 30.06.2029 r.

 

 

Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny 

programu „CZYSTE POWIETRZE”

 

Urząd Gminy Żegocina  prowadzi Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny programu czyste powietrze. Został on utworzony w ramach zawartego porozumienia o wspólnej realizacji Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, a  Wójtem Gminy Żegocina. 

W punkcie tym   można uzyskać niezbędne informacje dotyczące zasad programu Czyste Powietrze,  a także skorzystać z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku oraz wniosków o rozliczenie przyznanych dotacji w ramach zawartych umów. Punkt wyposażony jest w stanowisko, gdzie przy pomocy pracownika UG możliwe jest wypełnienie i złożenie wniosku w formie elektronicznej oraz papierowej.

Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie “Czyste Powietrze” zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem programu , ponieważ za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca .  

Przy przygotowywaniu wniosków można korzystać z  informacji znajdujących się na poniższych stronach internetowych:

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/

https://lista-zum.ios.edu.pl/

https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza/

 

Punkt obsługiwany jest przez pracownika urzędu gminy – ekodoradcę - codziennie w godzinach pracy urzędu gminy, w  poniedziałki w godzinach od 7.30 do 15.30 , a  od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30  pokój nr 23 (II piętro UG Żegocina), a także poprzez wykorzystanie środków elektronicznych - e-maila:  ekodoradca@zegocina.pl , lub telefonicznie dzwoniąc pod nr (14) 648 45 41 lub   (14) 648 45 20.  

Realizacja programu „Czyste Powietrze” w  Gminie Żegocina

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie :   155

 

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć :   128

 

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji :   1 425 969,95 zł

Kategorie
Komunikaty