Zaproszenie na XVI Sesję Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców,

że XVI Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 20 lutego 2020r. /czwartek / godz.16 -ta

w sali narad Urzędu Gminy Żegocina.

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie XVI Sesji Rady Gminy.

2. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.

3. Informacja o planowanych głównych zadaniach inwestycyjnych w 2020r.

4. Informacja o wymogach wynikających z Uchwały Nr XXXII/452/17 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 23 styczna 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

5. Ocena stanu ochrony środowiska w gminie – gospodarka odpadami.

6. Informacja z działalności CKSiT oraz Gminnej Biblioteki Publicznej za 2019r.

7. Informacja o postępie prac przy studium planu przestrzennego zagospodarowania Gminy Żegocina .

8. Interpelacje, zapytania - na piśmie.

9. Uchwała Nr XVI/135/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.

10. Uchwała Nr XVI/136/2020 w sprawie rozpatrzenia skargi.

11. Uchwała Nr XVI/137/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu wraz z częścią działki nr 378 w Rozdzielu.

12. Uchwała Nr XVI/138/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Żegocina, a Gmina Nowy Wiśnicz, w sprawie przekazanie przez Gminę Nowy Wiśnicz Gminie Żegocina zadania w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu.

13. Wolne wnioski i zapytania.

14. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy.

Transmisję z Sesji Rady Gminy będzie można oglądać tutaj .

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Gołąb

Kategorie
Komunikaty