XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017

RADA GMINY W ŻEGOCINIE KADENCJI 2014 - 2018 - XXIV SESJA - 25.05.2017

   XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina, odbyta 25 maja 2017 roku była podobnie jak poprzednie wielotematyczna. Po otwarciu obrad, uczczeniu chwilą ciszy i modlitwą Śp. Anny Podolec (wieloletniej pracownicy Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty), przyjęciu niezmienionego porządku obrad, obszerną informację o swojej działalności w okresie międzysesyjnym przedstawił Wójt Gminy Jerzy Błoniarz. Na początku przedstawił Radzie nową Sekretarz Gminy - Joannę Pyrz. Rada zapoznała się z pismem p. Florka, po którym rozpoczęła się długa dyskusja na temat Bacówki w Rozdzielu. Równie długo radni debatowali przed uchwaleniem Gminnego Programu Rewitalizacji. Rada zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków i kilka innych uchwał, w tym (nie jednogłośnie) Program Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016 -2020.
   Rada zajmowała się także: uchwaleniem zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina

XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017 XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017
XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017 XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017
XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017 XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017
XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017 XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017
XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017 XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017
XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017 XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017

XXIV Sesja Rady Gminy Żegocina - 25.05.2017

Z A W I A D O M I E N I E

        Przewodnicząca Rady Gminy Żegocina informuje mieszkańców, że XXIV Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 25 maja 2017 roku. /czwartek/ o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Gminy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie XXIV Sesji Rady Gminy.
2. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Interpelacje i wnioski.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie.
5. Uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żegocinie.
3. Zmiana Uchwały Nr IV/24/2015r. Rady Gminy Żegocina z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Żegocina na lata 2015-2021".
4. Informacja o funkcjonowaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żegocinie.
5. Podjęcie uchwał w sprawie :
- uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żegocina.
- zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz uchwalenia dopłaty do I grupy taryfowej za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i I grupy taryfowej za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków,
- określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji,
- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żegocina na lata 2016 -2020,
- uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina,
- przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żegocina,
- wskazania wstępnych lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Żegocina dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców.
- zmiany budżetu Gminy Żegocina na 2017r.
- rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy Żegocina.
6. Ocena realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016 r.
7. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i wnioski.
8.Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy.

    Chętnych zapraszamy do udziału.

Przewodnicząca Rady Gminy - Lucyna Nowak

Uchwały:

[sesje2014-18]

[wstecz]